A A A A A

Deus: [Grazas de Deus]


EFESO 2:8-9
[8] Nə pa' a shyə pɑ m nə gho'tə́ po vɔk, shyə m̀ nə piŋnthʉm; tə́ wɔ nə́ gə pɑ́, Si nə hɑ.[9] A tə́ shyə m̀ nə mfa' mɔ pɑ̀, po' gɑ sɔmmo kɑ nə ŋa' nɑ́ e.

TITO 2:11
Gho' Si bɑ a lě da'tə nɑ e, bɑ tsʉ' yə́ ywə vɔk guŋ pɔ awɛ nthəm nə a.

ROMA 11:6
A pɑ gɑ a shyə pɑ́ m nə́ gho' bɑ a tə bɑ nwə mfa' pɑ, a pɑ nwə mfa', bɑ gho' tə yɑ̌ gho' pɑ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 15:11
Pɑ kwi' biŋ gɑ a lə shyə a nə nə gho' Cyəpɔ Yeso tə pɑ vɔk dəŋdəŋ pa' wap a.

EBRAIKA 4:16
Pɑ cəŋtə gɔ pɑ mdzə tə pwɔk bəŋ leŋ fo gho', po'o tə gə cɔmmtso biŋ sɔ' jɔ gho' gɑ cwə ku' pɑ ghə kwitə̀.

MFA' MGHƐ NTHƏM 20:32
Cwəlɔ gɑ̌ tak wɔ bi Si ba m nə ghɔm gho' tsyə́ tsyə a bɑ ǎ ghə gʉ' nə ŋkwɑ̀ biŋ gə guŋ pɔ dɔlɔ̌ awɛ sɔ' dzʉ m cʉ' Si a.

YAKOP 4:6
Da' gɑ e ŋkwi' pɑ mɑ gho' bi pɑ̀. A po'o tə ŋwa'nyə gɔm gɑ: Si tə ŋkhuŋ pɑ ŋa'nɑ pɑ́, da' gɑ bɑ shɔm pɔ pyə wap fi' nɑ tsap hɑ si a.

EFESO 1:7
M nə é, shyə́ m nə mcyə́ myə, pɑ vɔk, pu lɑ mhɔ mɔk pɑ shwyɛ' wɔk pɑ shyə m̀ nə dəŋ gho' e nə pɑ.

ROMA 5:1-2
[1] A po'o tə pɑ̌ cyə m nə piŋnthʉm bɑ dəŋdəŋ a, hwitə bɑ cəcɑ̌ pɑ a Si shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀.[2] A shyə m nə́ e, biŋ shyə m nə piŋnthʉm, yɔk pɑ tsʉ' pɑ nə gho' yə a bɑ̀ pu yap wɔk pɑ̀ nə̀ a, biŋ bɑ jap yɔk pɑ̀ nə ghə dəŋ pɑ nə mɔktə nə ghu' Si.

TITO 3:7
po'o gɑ́ a cyə m nə gho' e pɑ pɑ́ pɔ dəŋdəŋ biŋ shyə m̀ nə́ nə mɔktə bɑ pɑ tsʉ́ mcʉ̌' vɔk mama.

ROMA 3:20-24
[20] A ywə yə́ a gə tə sɔmmo lə ghɔ sɔ' pɑ dəŋdəŋ dzə e, cyə m nə mfa' mco' a; nə pa' mco' gə mo zhyə pɑ mhɔ.[21] Da' gɑ́ cwəlɔ, a bɑ pu zhyə nwə dəŋdəŋ Si, la' pu cyə ba m nə mco'; mco' pu a mghɔm ghɔm Si bɑ mkwǐnthɛ myə.[22] A bɑ nwə dəŋdəŋ Si shyə m nə piŋnthʉm nə Yeso Kristo bi guŋ pɔ pyə wap biŋ a. Wap bɑ pɑ ta' ywə.[23] Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.[24] Da' gɑ bɑ a lé shyə m nə pa' Yeso Kristo lə kwi pɔ a pu lɑ wap gə pɔ dəŋdəŋ, tə wap hɑ sɔmywə, shyə m nə gho' Si.

YOHANE 1:17
A pɑ gɑ́ Mosɛ, lə hɑ mco', bɑ gho' pu a nyənyɔ sɔ̌' shyə́ m nə Yeso Kristo.

2 TIMOTIO 2:1
Wə mú a, kaktʉɔ nthʉm gho' yə a bɑ nə́ Kristo Yeso a.

2 TIMOTIO 1:9
yə e lə vɔk wɔk pɑ̀, biŋ ŋkhe wɔk pɑ m ke dɔlɔ̌, la' e ké wɔk pɑ̀ po'o shyə m̀ nə mfa' pɑpúŋ mɔk pɑ pɑ̀, ŋkhe wɔk pɑ̀ shyə m nə pa' e lə́ yǎp pɑ kwa' yʉ a ba m̀ nə gho' e. Gho' bɔ yə e lə lǎ' gə nə pɑ tə tyɛ̌' mama nə́ Kristo Yeso a,

2 KORINTO 12:9
Da' gɑ e pa' bəm gɑ́ gho' a ku' bu, nə pa' pu jyə́ tʉɔ a shyə m nə pwá. A po'o tə gɑ gɔ pɑ ŋa'tə yɑ̌ m̀ nə pwatə yə a bɑ nə m̀ a tə́ tʉɔ Kristo pɑ nə m̀.

ROMA 3:24
Da' gɑ bɑ a lé shyə m nə pa' Yeso Kristo lə kwi pɔ a pu lɑ wap gə pɔ dəŋdəŋ, tə wap hɑ sɔmywə, shyə m nə gho' Si.

MFA' MGHƐ NTHƏM 20:24
Ŋ tə yɑwə nyəŋ bɑ sɔm dəŋ nə vɔk a pɑ. Ywə yə gɑ shəŋ a wə bɑ da' gɑ dɑ fa' tsyə Cyəpɔ Yeso lə hɑ bəm a nə ŋkwinthɛ̌ nə mcuŋ pɑpuŋ nə gho' si a, gɔ tə ŋkhəm nə pɑpuŋ.

1 PƐTRƆ 5:10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.

EFESO 2:4-9
[4] Da' gɑ Si bɑ e ghə cɔmmtso kwa' dù é nə pa' shyə m nə́ mɑ ŋkhùŋnyə yə e lə nə ŋkhúŋ wɔk pɑ[5] nə pa' a lə bɑ́ pɑ lě pfʉ́ shyə m̀ nə mbɔkbɔk mnwə̀ mɔk pɑ a, ě hɑ vɔ̀k bi pɑ̀ shyə m nə Kristo, nə pa' a shyə pɑ́ m nə gho' tə po vɔ́k.[6] E lě jám wɔk pa pú nə vʉ̌, gə pɑ cwə kɛ́bəŋ m̀ nə́ Yeso Kristo.[7] A po'o tə a lě shyə m nə pùŋ nthʉ́m e nə pɑ̀ shyə m̀ nə Yeso Kristo, e yɔ gɑ́ e gɔ la'tə dəŋ mɑ gho' tɑ́ dhə́ e nə cwədzʉ̌ yə a gɔ sɔ' a.[8] Nə pa' a shyə pɑ m nə gho'tə́ po vɔk, shyə m̀ nə piŋnthʉm; tə́ wɔ nə́ gə pɑ́, Si nə hɑ.[9] A tə́ shyə m̀ nə mfa' mɔ pɑ̀, po' gɑ sɔmmo kɑ nə ŋa' nɑ́ e.

ROMA 2:8-10
[8] Hɑ yɛluŋ ba nə ŋiŋtə sə́ bi pɔ pyə wap lə nthʉɔthə bi nwə nyənyɔ, biŋ msɔkmsɔk nwə a.[9] Ghəghʉɔ pu a zhwiŋ bi mo yə e gə nwə bɔkpɔ̌k, də́ŋdzə ntho' nə yə́ Yudea tə́ bɔtə́ nə yə Grikia.[10] Ghu'tə, mku' ba hwitə bɑ bi bǎ ya mo lə yə e gə nwə pɑpuŋ a, dəŋdzə bɑ bi yə Yudea, biŋ bɔtə bɑ bi yə Grikia.

1 KORINTO 15:10
Ywə yə gɑ̌ bɑ ya a, gɑ bɑ ya m pa' Si lə gho' a, gho' Si bɔ la tə bɑ pɑ néně bəm pɑ. Ŋ də fa' shyə guŋ pyə shɑ́ pɔ awɛ, tə́ tɑ myə nə lə fa' pɑ: Gho' Si nə lə fa'.

EFESO 2:5
nə pa' a lə bɑ́ pɑ lě pfʉ́ shyə m̀ nə mbɔkbɔk mnwə̀ mɔk pɑ a, ě hɑ vɔ̀k bi pɑ̀ shyə m nə Kristo, nə pa' a shyə pɑ́ m nə gho' tə po vɔ́k.

TITO 2:11-12
[11] Gho' Si bɑ a lě da'tə nɑ e, bɑ tsʉ' yə́ ywə vɔk guŋ pɔ awɛ nthəm nə a.[12] A ji'tə wɔk pɑ nə kəŋnyə nə cyətə́ pǐŋ pɑpúŋ ba nə kəŋnyə nwə dzʉ́ yə̌ŋ, po'o gɑ pɑ cwə̌ nə yəŋ dzʉ̌ tə ghə sɛsɛ nwə, bɑ dəŋdəŋ, gə piŋ pɑpúŋ.

2 KORINTO 12:8-9
[8] Nə nwə bɔ, gɑ̌ cwyɛ'nyə Cyəpɔ mcʉ̌m nthá gɑ e kwi a bi e.[9] Da' gɑ e pa' bəm gɑ́ gho' a ku' bu, nə pa' pu jyə́ tʉɔ a shyə m nə pwá. A po'o tə gɑ gɔ pɑ ŋa'tə yɑ̌ m̀ nə pwatə yə a bɑ nə m̀ a tə́ tʉɔ Kristo pɑ nə m̀.

YOHANE 1:14
Ghɔm lə cʉ' mo, biŋ shwə́ cəcɑ̌ pɑ́, pɑ́ piŋ jɔ ghu'tə e; ghu'tə bɔ, ŋkwi Mú Si yə gho' ba nyənyɔ bɑ ǎ lo nə é a ŋkwi bi Si.

EFESO 4:7
Gho' bɑ bi ba ya mo lə́ nə pɑ̀ nə dəŋ pa' Kristo nə hɑ bi a.

2 PƐTRƆ 1:2
A gho' pu hwítə sɔ' bi po kwa' dù é shyə́ m nə́ nə zhyə Si ba Yeso Cyəpɔ yɔk pɑ̀.

ROMA 1:7
A gho' ba hwitə yə a fɑ bi Si, Tá yɔk pɑ, ba m bi Cyəpɔ Yeso Kristo a pɑ bi guŋ pɔ pyə Si ŋkhuŋ wap Roma a, bi pɔ dɔlɔ̌ shyə m pa' Si ŋkhe wap a, bi po.

ROMA 5:17
Nə pa' a bi a pɑ bɑ a le shyə da' nə ta' mo, shyə m nə mhɔ da' ta' mo vʉ̌ sá' dzʉ̌, bɑ dəŋ gɑ kɑ̀, shyə m nə Yeso Kristo, pɔ pyə wap ŋkwi gho' Si ba dəŋdəŋ a gɔ sɔ' sa' nthʉm vɔk.

YOHANE 1:16
A shyə m pa' a bɑ ě lonyə nə gho' a, tə pɑ ghə gho' mzhəŋ mzhəŋ.

TITO 2:11-14
[11] Gho' Si bɑ a lě da'tə nɑ e, bɑ tsʉ' yə́ ywə vɔk guŋ pɔ awɛ nthəm nə a.[12] A ji'tə wɔk pɑ nə kəŋnyə nə cyətə́ pǐŋ pɑpúŋ ba nə kəŋnyə nwə dzʉ́ yə̌ŋ, po'o gɑ pɑ cwə̌ nə yəŋ dzʉ̌ tə ghə sɛsɛ nwə, bɑ dəŋdəŋ, gə piŋ pɑpúŋ.[13] Tə bɑ nə byap mɔktə̀ pɑpuŋ ba nə yɔ ghu'tə Si gwyə yɔk pɑ̀, ba gɛvɔk pɔ Yeso Kristo.[14] E lě hɑ thə nɑ e nə pɑ̀ tə́ nə ŋkwi wɔk pɑ bi guŋ mhɔ awɛ, ba m̀ nə nə́ shu' pɔ pyə wap gɔ pɑ̀ pɔ pyə́ a, piŋ pɑ kaktʉɔ nə nə fa' mfa' pɑpúŋ a.

ROMA 5:2
A shyə m nə́ e, biŋ shyə m nə piŋnthʉm, yɔk pɑ tsʉ' pɑ nə gho' yə a bɑ̀ pu yap wɔk pɑ̀ nə̀ a, biŋ bɑ jap yɔk pɑ̀ nə ghə dəŋ pɑ nə mɔktə nə ghu' Si.

2 KORINTO 6:1
Pa' pǎ pú nə bɑwə bəmtə́ fa' a, pyə wə səso wɔ gɑ po kɑ́ tak gho' yə po ŋkwi bi Si a a cyə́ pɔpɔ.

2 TESALONIKA 1:12
A pɑ́ po'o a tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑ pɑ gu'tə ghǔ' nə po, ba tsɔ tso nə e, shyə m̀ nə gho' Si yɔk pɑ, ba m nə́ Cyəpɔ Yeso Kristo.

1 TIMOTIO 1:13-16
[13] myə yə́ ŋ dɑ́ bɑ dzə bɑ shap Si bɑ shwɔ'mkwə pɔ, bɑ mo shɔkcɔk a. Da' gɑ a bɑ ŋ dě gə cɔmmtso, nə kɑ lɑ́ ŋ də́ dɑ pɑ̀ fʉmnyə̀ tə nə fa', bɑ ŋ khɑ ghə piŋnthʉm.[14] Əŋ, gho' Cyəpɔ yɔk pɑ lě donyə nə m ba piŋnthʉm pu ŋkhùŋnyə yə a bɑ nə Kristo Yeso a.[15] Ghɔm tsɔ gɑ bɑ ghɔm tsyə bi a pɑ gùŋ pɔ awɛ yap tʉ̌m nə́ biŋ shəŋtə́ kwi a gɑ: Kristo Yeso lə́ sɔ' nthʉ́m dzʉ́ nə vɔk mghɛ mhɔ̀ pyə gɑ̌ bɑ́ dəŋdzə a.[16] Da' gɑ a bi a pɑ̀ bɑ pu lě shɔmmtso mə̌, bɑ̀ a bɑ́ gɑ a cyə m̀ nə m̀ yə gɑ̌ bɑ də̀ŋdzə a, Kristo Yeso la'tə guŋ yə fo' nə tɔm tʉ̌m nə pɔ pyə wap lə bɑ gɔ sɔ' piŋ é, po' nə vɔk mama a.

ROMA 6:23
Nə pa' mcwɔ'fa' mhɔ bɑ vʉ́; tə ywə yə Si hɑ bi mo pɑ́ néné a a bɑ vɔk mama shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀.

ROMA 3:23
Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.

2 KORINTO 9:8
Si ghə tʉɔ nə nə́ shəŋtə́ ŋkwi tsə gho' bi po po'o gɑ́ po ghə ywə yə a gɔ kwitə wɔ á a yɔm tə biŋ bvʉ' yə po gɔ hɑ nə mfa' pɑpúŋ a.

YAKOP 2:8
Əŋ, po pɑ giŋ nə fo mco' myə á bɑ pu və gɑ: O gɔ pɑ kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhúŋ thə nɑ o a, bɑ pǒ gə kwa' pɑpúŋ.

1 YOHANE 5:3
Nə pa' nə kuŋ Si bɑ gɑ pɑ khyəp mcò' myə́. Mcò' myə́ bɔ tə dzɑ pɑ́.

2 PƐTRƆ 3:9
Cyəpɔ tə́ shwə́ nə ghə gɑ mka'nyə̀ myə́ pəmtə́ pɑ́, ba tə́ pa' shɑ́ pɔ bɑwə jɔ gɑ́ ě cwə a; da' gɑ́ e bɑwə byap wɔ́, la' e pɑwə́ shə́ŋ gɑ́ shɑ́ pɔ pfʉ́tə pɑ́, e bɑwə shəŋ m̀ gɑ́ guŋ pɔ awɛ pʉɔtʉm tsap.

MFA' MGHƐ NTHƏM 2:38
Pɛtrɔ pa' bi pu gɑ: Po kwyəpnyə́ bǎ ya mo lə́ nə po kwishyə nə tso Yeso Kristo nə lɑ mhɔ myə́ shwyɛ́' é, po piŋ kwi Zhwenyə Dɔlɔ̌.

ROMA 3:27
Tə bi a pɑ mo nə ŋa' nɑ e a? Gɛ̌, shyə m nə̀ kɑ? M nə mfa' lə? Gɛ̌, da' m nə piŋnthʉm.

YAKOP 2:12
Po ghɔm biŋ gə pɑ pa' pɔ pyə mco' myə a tə dɑ mo gə ŋkwɔ a pɑ́ nə gɔ sɔ' sa' wap a.

ROMA 7:12
A bɑ po'o mco' pɑ dɔlɔ̌, ba ywə yə a gɔm gɑ pu ghə a piŋ bɑ dɔlɔ̌, bɑ dəŋdəŋ, bɑ ǎ púŋ.

ROMA 1:16
Nə pa' ŋ tə ŋkhuso nə Cuŋ pɑpuŋ pɑ́: A bɑ tʉɔ Si nə ywə vɔk bi bǎ ya mo lə́ yə ě piŋ a. Də́ŋdzə̀ nə pɑ Yudea biŋ bɔtə́ nə pɑ Grikia.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002