A A A A A

Deus: [Bendición financeira]


2 KORINTO 8:9
Po zhyə yə nthi nə hɑ ywə Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, yʉ́ yə e bɑ ě zhi da' gɑ bʉɔ shʉ' bəŋ tə́ po cyə m nə pə́ŋ e shʉ' pɔ jizhǐ a.

3 YOHANE 1:2
So a yə tʉɔdəŋ, pɑ pɑ nthʉɔ nə nɑ o, ba m nə tʉm tsu.

GALATA 6:9
Pɑ ghə nwə pɑpúŋ tə pwa; nə pa' cwə gɔ cwə ku', pɑ kap nthɔm pɑpuŋ, a pɑ yə pɑ ka pwa a.

YAKOP 5:12
Da' gɑ mfɑ pɑ, nə ləŋdzə, ka po pɑ ŋkhɔ́ mkɔ, ka po kɔ kɛ́bəŋ, kɑ sicǎ' lə, kɑ bǎ nə ya nthi lə. Yɔ ə̌ŋ pɑ ə̌ŋ, yɔ gɛ̌ pɑ gɛ̌ po'o gɑ po kɑ kǒ nə fyɛ'.

YOHANE 6:12
Wap lə cəŋtə jwyə, Yeso ghɔm bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ: Po laktə́ mbo' myə́ tə̌ sɔmywə kɑ pǐ nə́.

LUKASI 6:38
Po pɑ hɑ ywə bi pyə shɑ́ pɔ, Si sɔ' hɑ ywə bi po; pu gɔ sɔ' nyəŋ pʉə dzə́ yɔ, hya, cʉ'nyə, a lo tə pfyə. Si gɔ sɔ' lɑ pɑ fo' yə po nə fo' pɔ a nə fo' wɔ.

LUKASI 12:34
Nə pa' tsʉ' yə fʉ' o nə á, a tsʉ̌ yə tʉm tsʉ̌ bɑ nə a.

MATIO 6:33
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.

MATIO 23:23
Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə mco' pu a pɑ́ Farisai mtsɛbú. Po gap ba mcɛ́ jap nə gə jyə̀ gham hɑ tá' jyə̀ Dyə Si da' gɑ bɑ gwak kwa' ywə gwyə yə a bɑ́ nə mco' a nwə dəŋdəŋ, cɔ̌mmtso, nyənyɔ yəŋ bɑ́ ywə yə po kɑ bɑ gɔ ghə tə̀ ghə yə bɔ a.

MATIO 25:21
Tap é ghɔm bi e gɑ: A puŋ m gɛfa' pɑpúŋ biŋ bɑ nyənyɔ. O kě bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́, gɑ̌ gɔ sɔ' yap o nə́ ywə gwyə́. Sɔ̌' po tɔ̌ ɔ ŋwɛnyə.

ROMA 13:8
Ká po a sɔ́m mo pɑ́ jǔ tə ně da' jú kuŋnyə̀ cəcɑ̌ po; nə pa' mo yə e ŋkhuŋ yə mu' mo a bɑ ě ghiŋ nə mco'.

MARKUSI 11:22-23
[22] Yeso pa' bi pu gɑ: Po ghə piŋnthʉm nə Si.[23] Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mo ghɔm bi kuŋgǒ yə̀ŋ gɑ gɑ́: Lu tsa' a gɔ ŋkho shyə lɑpʉə, biŋ bɑ tə zhʉ'nyə nthʉm tʉ́m é, da' gɑ biŋ gɑ́ ywə yə e gɔm a a gɔ pɑ po'o, bɑ ywə bɔ gɔ pəmtə.

2 KORINTO 9:6-8
[6] Po kamtə́ gɑ mo yə e dɑ́ nám dzə ywə a da' ŋkhap pɑ tsə nám, mo yə e nəŋ dzə ywə a yɔm a la' ŋkhap a yɔm.[7] Bǎ ya mo lə́ nə po hɑ ywə pa' tʉm tsyə́ nə sa' e a, hɑ tə pɑ̌ jwiŋ, e kɑ hɑ m pa' pu nthənyə é thənyə a, nə pa' Si ŋkhuŋ mo yə e dɑ ŋwɛ́nyə̀ tə́ nə hɑ ywə a.[8] Si ghə tʉɔ nə nə́ shəŋtə́ ŋkwi tsə gho' bi po po'o gɑ́ po ghə ywə yə a gɔ kwitə wɔ á a yɔm tə biŋ bvʉ' yə po gɔ hɑ nə mfa' pɑpúŋ a.

LUKASI 14:28-30
[28] Nə pa' wɑ nə po yə e pɑ gɔ kwɑ shəŋ bɑ e tə gɔ ləŋdzə cwəsi, sɛ yɔ bi a e ghə dəŋ tsə́ nə ŋkwɑ́ shəŋ tə miŋ a?[29] Bwɔk gɑ e kɑ ma' cyə shəŋ gwa' pu nə gwi e, bɑ gɔm gɑ:[30] Bɛ yəŋ lě ma' shəŋ miŋ kəkɔ.

LUKASI 6:34-36
[34] Po pɑ hu pɑ bi pɔ pyə wap gɔ ti pa' bi po a, bɑ pu gɔ piŋ gho'tə wɔ nə kɑ ywə? Ba pɔ cwəpuŋ hu ywə bi pɔ cwəpuŋ, po'o gɑ wap ti ba' bi pu.[35] Sɔ' m̀ nə po, po kuŋ mghɛ bo pɔ́, gə́ nwə pɑpuŋ bi pu, bɑ hu tə pyap gɑ pu gɔ ti pa' bi po. Po gɔ sɔ' ghə mcwɔ'fa' gwyə́, po gɔ sɔ' pɑ pó Si yə e shɔm ba pɔ cwəpuŋ a.[36] Po pɑ mghɛ cɔmmtso dəŋdəŋ pa' Tá yɔ bɑ gɛ cɔmmtso a!

YAKOP 5:1-3
[1] Wɔ mzhí pɔ, po lɔ̌ tə́ thə́ nə ghəghʉɔ yə ǎ wə byap wɔ a![2] Tsə fʉ' tsɔ bɑ ǎ pì, mdzə mɔ bɑ mcwəcwə tsʉ́nyə́.[3] Gɔl yɔ ba tʉɔ ŋkhap yə ǎ bi po a bɑ ǎ ghəm mkapfə́, mkapfə map pɑ gɔ sɔ' pɑ nyəŋ shɛ thə́ po, khə mnɑ́ mɔ́ pa' mɔk a. Pǒ bɑ pǒ lwɔ' ywə nə byap cwə jʉm!

MATIO 6:1-34
[1] Po pɔmtə gɑ po kɑ pɑ fa' tsɔ fà' nə biŋ Si pɑ dəm sim dzə̌ pɔmnəŋ gɑ wap yɔ́ wɔ́. Po ghə po'o bɑ po tə gɔ sɔ' ghə sɔm mcwɔ'fa' dzə Tá yɔ kɛbəŋ pɑ̀.[2] O pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə́ mpə́ŋ, o kɑ tǔŋ lwɔ́p pa' pɑ tsɛbǔ gə dyə sinagogə ba m məjyə gɑ́ pɔmnəŋ nə gu'tə wap a. Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap é da' ŋkwi màp mcwɔ'fa'.[3] Sɔ' m nə o, o pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə mpəŋ, pú ǔ yə kwyap kɑ zhyə̌ ywə yə pú ǔ yə tʉɔ gə a,[4] po'o gɑ ywə yə o hɑ a wuŋ pɑ nthʉm cam, a Tá ɔ yə e jɔ nthʉm cam a, sɔ' shwɔ'fa' o.[5] Po pɑ́ shwyɛ'nyə Si, ka po pɑ́ pa' pɑ tsɛ́bǔ pyə wap ŋkhuŋ nə tiŋnyə thə́ dyə sinagogə ba mhapnyə məjyə tɑ́ shwyɛ'nyə Si, po'o gɑ pɔmnəŋ yɔ wap a. Kwa' nyənyɔ Gɑ siŋ wɔ gɑ́ a bɑ wap kwi map mcwɔ'fa'.[6] Sɔ' m nə o, o pɑ́ gɔ cwyɛ'nyə Si, o ko nə twɔ'dyə̌ dʉmnyətʉmnyə, jo' jyədyə̌ tə́ shwyɛ'nyə Ta ɔ yə e bɑ nthʉm cam a; po'o gɑ Ta ɔ yə e jɔ nthʉm cam a cwɔ'fa' o.[7] Po pɑ shwyɛ'nyə Si, po kɑ́ ghɔm vəŋ mghɔ̀m pa' pɑ tə pɑ́ pɑ́ Yudea a. Wap ŋkwɛ gɑ vəŋ mghɔm nə gɔ ghə tə́ Si pa' bi pú.[8] Ka po hwənyə wap pɑ́, nə pa' Tá yɔ bɑ e zhyə ywə yə a jak bi po a, tə́ po lo bi e.[9] Po'o lə́, po pɑ́ shwyɛ'nyə Si gɑ: Tá yɔk yə o kɛbəŋ, ghə tsó tsǔ pɑ́ dɔlɔ̌.[10] Ghə Nəfo tsǔ sɔ̌'. Ghə́ pu ghə ywə yə o shəŋ a dəmcǎ' pa' pu gə kɛbəŋ a[11] hɑ́ yɔk ywətsʉ yə a ku' nə pyə tyɛ' ɔ a.[12] Lɑ mhɔ mɔk dzə́ o nə shwyɛ' wɔk dəŋdəŋ pa' pyə dɑ mhɔ pyə shɑ́ pɔ dzə̌ pyə nə shwyɛ' wáp a.[13] Biŋ o kɑ́ tak wɔk nə mləŋtə, da' nə kwi wɔk bi Cwəpuŋ[14] Nə pa' po lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ Tá yɔ kɛbəŋ gɔ lɑ mhɔ mɔ́ nə cwyɛ' wɔ,[15] tɑ́ po pɑ tɑ lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ ba Tá yɔ tə gɔ lɑ mhɔ mo' cwyɛ' wɔ́ pɑ.[16] Po pɑ shwə tə tsu ywə, po kɑ ŋiŋtə́ sə yɔ pa' pɑ tsɛbǔ gə a: Wap ŋiŋtə sə yap po'o tə́ cəŋtə nə la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ wap wə jwiŋ. Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap kwi map mcwɔ'fa'.[17] Sɔ' m nə o, cwə yə o wə jwiŋ a, o lɑ mwɑ damnyəlamnyə jwɔ' thə o, sɔk sə o,[18] po' o gɑ o kɑ́ la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ o wə jwiŋ, o la'tə da' bi Ta ɔ yə e bɑ nthʉm càm a; Ta ɔ yə e jɔ nthʉm càm a, e pa' bu.[19] Ka po cu'tə tsə fʉ' tsɔ dəmcǎ' tsʉ' yə mkapfə́ kɑ pu a mcwəcwə lə́ simnyə, mcwúŋ piŋ bɑ nthú dyə ŋkwa nə gɔ a.[20] Da' gɑ po lwɔ' tsə fʉ' tsɔ m kɛ́bəŋ nə tsʉ' yə mkapfə kɑ mcwəcwə lɑ tɑ́ gɔ pɔptə a pɑ, mcwǔŋ lə piŋ bɑ nthú jʉ a.[21] Nə pa' tsʉ' yə fʉ' o nə a, a tsʉ' yə tʉm tsǔ bɑ́ nə a.[22] Lambù nɑ́ mo bɑ bɛtsə́ o. A bi a bɛtsə́ o pɑ pɑpuŋ bɑ guŋ nɑ o awɛ gɔ pɑ nə ŋkha',[23] Da' gɑ́ bɛtsə́ o pɑ jɛ́, bɑ guŋ nɑ o awɛ gɔ pɑ nthʉm jʉ́m. A pɑ gɑ́ ŋkha' yə a nə o ǎ zhi jʉ́m, bɑ a kwa' sə sə jʉ̌m![24] Bi a pɑ sɔmmo lə fa' bi mtǎ fa' pɑ pʉə: Kɑ bɑ é gɔ pɑ́ pɔ́ mu' piŋ pɑ́ kuŋ mu' lɑ, kɑ bɑ é gɔ kwɑ nɑ é nə mu', pɑ́ wak yə mu' lɑ. Bi a pɑ po lə fa' bi Si pu Ŋkhap.[25] A shyə m po' tə bɑ gɔm bi po gɑ: Ka lam tsɔ pɑ sɔ́ nə vɔk yɔ́ nə ywə yə po gɔ tsʉ a, kɑ nə nɑ yɔ nə ywə yə po gɔ kwa a lə. Vɔk mo tə bɑ a cyə ywətsʉ a? Kɑ nɑ mo nə cyə dzə a?[26] Po lé msəŋ kɛbəŋ tə jɔ́: Wap tə dzə ywə pɑ́, wap lə nəŋ bɑ shwa, wap lə pɑ́ nyəŋ ywə ŋkhíŋ; da' gɑ́ Tá yɔ kɛbəŋ nəŋ bɑ ŋkhim wap. Po tə bɑ po ghə də̀ŋ shyə wap a?[27] A piŋ bɑ̀ po'o bi a ya mo nə po tsɔp pɑ́ nɑ e tɑ ŋkwi' muywə nə vɔk e?[28] Nwə kɑ́ po tsɔp nɑ tsɔ nə dzə̌? Po le mtutuŋ mghe pé tə́ jɔ pa' a ŋkwyə a; wap tə jɔgo' fa' pɑ́, wap lə nəŋ bɑ́ ba' dzə́.[29] Biŋ bɑ siŋ wɔ gɑ́ ba Salomoŋ nə guŋ ghu'tə e awɛ la tə kwa dzə pa' ta' nə mtutuŋ mghe bɔ a.[30] A bi a Si pɑ ŋkwa dzə nə mghě myə a bɑ cwəlɔ, dzʉ̌ pɑ́ gɔ lɔ pu to mɔk a dəŋ po'o, bɑ e tə gɔ ghə nə po cyə pa' e gə nə mghě a pɑ a? Wɔ pɑ ghə múywə piŋnthʉm.[31] Ka po pɑ dzɔp nɑ tsɔ gɑ: Pyə gɔ tsʉ́ kɑ? Pyə gɔ nwə́ kɑ? Pyə gɔ kwa kɑ́ nə pyə?[32] Guŋ tsə ba awɛ ba pɑ́ tə pɑ́ pɑ́ Yudea shəŋ yap yá tə pwa; bɑ Tá yɔ kɛbəŋ nəŋ jyə́ gɑ́ tsə bǎ bɑwə shəŋ bi po.[33] Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.[34] Ka po pɑ́ dzɔp nɑ tsɔ nə yǒ: Yǒ gɔ ti nyatə nɑ e. Yə dəŋ go' bǎ ya tyɛ'dzʉ a ŋkhu' pɑ nə e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002