A A A A A

Deus: [Maldición]


GALATA 3:13
Kristo bɑ e lě jó nə ŋkwi wɔk pɑ bi dò mco', nə kwǐ wɔk pɑ po'o bɑ e pʉɔ shʉ' dò nə pɑ, nə pa' a bɑ pu və gɑ: dǒ bɑ thə́ mo yə pu ciŋ e thə́ a.

LUKASI 6:28
po nyəŋ byanyə́ nə pɔ pyə wap nyəŋ do nə po a, po cwyɛ'nyə Si nə thə pɔ pyə wap nthɛmnɛ mɔ a.

GALATA 5:1
Kristo lə nthé wɔk pɑ nə ŋkwɔ po'o gɑ pɑ kɑ́ piŋ bɑ ŋkwɔ. Po tɔm pɑpúŋ, po kɑ piŋ bíŋ nə zhwə́ kəlo' ŋkwɔ.

2 KORINTO 5:17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.

1 YOHANE 4:4
Wɔ pó mkəcɔk pó pɑ̌ pyə po bɑ m nə Si a, po bɑ pǒ lo' shyə nthi mghɛ nthəm Si cwanwə bɔ nə pa' mo yə e bɑ cəcɑ̌ po a bɑ e cyə mo yə e bɑ m nə dzʉ a.

ROMA 8:37-39
[37] Da' gɑ́ nə guŋ e awɛ pɑ̌ shyə m nə mo yə́ e lə kuŋ wɔk pɑ a, bɑ pɑ cyəshù.[38] Əŋ, gɑ̌ zhyə nyənyɔ gɑ: Kɑ vʉ́, kɑ vɔk, kɑ pɑ aŋgəle, kɑ nə hya mo, kɑ cwəlɔ, kɑ cwə yə a gɔ tə sɔ' a lə, kɑ mtʉɔ,[39] kɑ mgʉ' tə́ thə, kɑ mgʉ' tsʉ̀m, kɑ bǎ kɑ yə pu lə nyaptə a lə, pɑ́ sɔmywə lə haptə́ wɔk pɑ̀ nə ŋkhuŋnyə Si yə pu da'tə nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀ a!

1 PƐTRƆ 5:8-9
[8] Po pɑ́ gə nwə m̀ də̀ŋ! Po pɑ di tə ti. Gɛbo yɔ, Sata, dəŋdəŋ pa' nɔm tə ma' yə ě wə shu' a wə dzamnyə pɑ bə́ŋ po, shəŋ mo yə é gɔ syatə é a.[9] Po kɑ́ nəŋ gúŋ bi e, po kaktʉɔ nə piŋnthʉm, bɑ jyə́ gɑ kwa' gǒ' yə pǒ wə jɔ yá a, bɑ́ ba yə guŋ mfɑ pɔ awɛ nthʉm dzʉ́.

EFESO 6:10-17
[10] Nə nə́ mǐŋ, po ghə gʉ' m̀ nə Cyəpɔ, gʉ' nthʉɔtʉɔ yə a bɑ yə́ a.[11] Po kwa dzə́ shù Si tə a ghə po ku' nə cyə Sata nə mgənyə mnwə myə́.[12] Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.[13] A po'o tə po tɔm dzə́ shù Si tə a sɔ' bɑ nə tyɛ'dzʉ́ bɔkpɔk po kɑ wuŋ bvʉtə si, po ku' nə tiŋnyə thə́ nə cwə yə pǒ ghə guŋ ywə awɛ a.[14] Po lusi! Nyənyɔ pɑ tap yɔ, dəŋdəŋ pa' dzə shù yɔ a,[15] mnthap pɑ mkwə po bɑ nə kʉ́dʉ̌ nə siŋ cùŋ pɑpúŋ hwítə̀.[16] Po ghə kwa' kʉ'shù piŋnthʉm, a gɔ ghə po pimɔk guŋ mkǔŋgó mɔk sata.[17] Po kwi co' ywə vɔk, ba nyə Zhwenyə, yəŋ la'tə gɑ́ Ghɔ̀m Si.

MATIO 5:22
Tɑ gɑ ghɔm bi po gɑ́ bǎ yɑ́ mo yə e yɛluŋ nə fɑ é a, bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ'; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ: ŋkhəŋkhʉɔ a, bɑ pu gɔ fyɛ' e sanedrɛŋ; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ bʉəpǒ a gɔ sɔ' ko nthʉm mɔk tə pǐ.

ROMA 3:23
Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.

ROMA 6:23
Nə pa' mcwɔ'fa' mhɔ bɑ vʉ́; tə ywə yə Si hɑ bi mo pɑ́ néné a a bɑ vɔk mama shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀.

ROMA 12:14
Po pɑ̀ nyəŋ byanyə nə pɔ pyə́ wap dɑ wɔ jɔgo' a; po pɑ nyəŋ byanyə, ka po nyəŋ dò.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002