English
A A A A A

Deus: [Mandamentos]

MARKUSI 10:19
O bɑ ǒ zhyə mco' gɑ: Kɑ zhwə mo, kɑ ghə ghap, kɑ zhʉ, kɑ kwǐnthɛ́ cwanwə̀, kɑ ghə ywə yə a ka tiŋnyə a bi sɔmmo, ghə mku' tɔ́ ɔ pu mɔ́ ɔ.

LUKASI 18:20
O bɑ o zhyə́ mco' gɑ: Kɑ ghə ghap; kɑ zhwə mo; kɑ zhʉ; kɑ cwanwə; ghə mku' tɔ ɔ pu mɔ ɔ.

MATIO 22:34-40
[34] Pɑ Farisai lə́ nə́ yu' gɑ́ Yeso cɑ shwə pɑ Sadukai, shu'tə.[35] Mu' mo nə́ pú, bɑ́ jyə́ mco' ləŋtə Yeso həŋtə e gɑ:[36] Ta, dəŋdzə mco' nə mco' bɑ ma mco'?[37] Yeso ghɔm bi e gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsǔ awɛ, nə guŋ lam tsǔ a awɛ, ba nə guŋ zhwenyə o awɛ.[38] Mɔ̌ bɑ mco' gwyə, bɑ dəŋdzə.[39] Shɑ́ batə mɑ́bʉ́ə bɑ a kwi' gə dəŋ pɑ́ gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ mo yə e bəŋ o a pá' thə nɑ o.[40] Guŋ mco' awɛ pu guŋ ywə awɛ yə mghɔm ghɔm Si lə́ ghɔm a miŋ pɑ nə mco' mɔ mɑ́bʉ́ə.

ROMA 13:9
Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.

MATIO 19:16-19
[16] A lə pǐŋ bɑ, mu' mbɛ sɔ' bəŋ Yeso gɔm bi e gɑ: Ta, gɑ̌ gɔ ghə gɑ́ kɑ pɑpuŋ tə́ ghə vɔk mama?[17] Yeso ghɔm bi e gɑ: Nwəkɑ́ o həŋtə a nwə̀ nə̀ ywə pɑpuŋ? Da' ta' mo nə́ bɑ́ mo pɑpuŋ. O pɑ́ shəŋ nə pɑ́ nthʉm vɔk, o pɑ ŋkhyəp mco'[18] E həŋtə́ Yeso gɑ: Má mco'? Yeso pa' gɑ: Kɑ zhwə mò. Kɑ ghə́ ghàp. Kɑ zhʉ̀. Kɑ kwinthɛ cwanwə̀.[19] Ghə mku' tɔ̌ pu mɔ̌. Nə́ nɑ miŋ. O kúŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə́ nɑ o a.

MATIO 22:36-40
[36] Ta, dəŋdzə mco' nə mco' bɑ ma mco'?[37] Yeso ghɔm bi e gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsǔ awɛ, nə guŋ lam tsǔ a awɛ, ba nə guŋ zhwenyə o awɛ.[38] Mɔ̌ bɑ mco' gwyə, bɑ dəŋdzə.[39] Shɑ́ batə mɑ́bʉ́ə bɑ a kwi' gə dəŋ pɑ́ gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ mo yə e bəŋ o a pá' thə nɑ o.[40] Guŋ mco' awɛ pu guŋ ywə awɛ yə mghɔm ghɔm Si lə́ ghɔm a miŋ pɑ nə mco' mɔ mɑ́bʉ́ə.

MATIO 10:17-22
[17] Po pɔ́mtə́ pɔmnəŋ! Wap gɔ pɑ́ hɑ wɔ dyə fyɛ̀', pɑ́ lɑ mshɔm cwɔ wɔ dyə sinagogə[18] pu gɔ sɔ' pɑ lɑ wɔ́ ghɔ dzə mgɔpna' pu a mfomfò nə tsǒ tsɑ̌. A gɔ sɔ' pɑ bi pu ba m bi pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea pɑ́ mtiŋ nə ŋkwinthɛ̌.[19] Pú sɔ' bɑ dɑ wɔ gɔ po'o, lam tsɔ kɑ sɔ nə ywə yə po gɔ ko ghɔm a ba pa' po gɔ nə ghɔm a. Po gɔ sɔ' kwi ywə yə pɔ gɔ ghɔm a pɑ́ cwə o bɔ.[20] Nə pa' tə́ wɔ nə gɔ sɔ' pɑ ghɔm ǎ pɑ́, Zhwenyə Tá yɔ nə gɔ sɔ' pɑ ghɔm nə po.[21] Fɑ́ gɔ sɔ' hɑ fɑ́ nə vʉ̌. A tá hɑ mú nə vʉ̌; pǒ gɔ sɔ' fɛ́jʉ́m pɑ tsə́ wap ghə pú zhwə wap.[22] Guŋ pɔ awɛ gɔ sɔ' pɔ wɔ nə tso tsɑ̌; tə mo yə e tɔm tə́ nə miŋ a gɔ sɔ' vɔk.

ROMA 13:8-14
[8] Ká po a sɔ́m mo pɑ́ jǔ tə ně da' jú kuŋnyə̀ cəcɑ̌ po; nə pa' mo yə e ŋkhuŋ yə mu' mo a bɑ ě ghiŋ nə mco'.[9] Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.[10] Kuŋnyə tə gə sɔmywə bɔkpɔ̌k bi mo yə ě bəŋ mo a pɑ; kuŋnyə bɑ nə ghiŋ nə mco'.[11] Pa' bɑ pǒ zhyə cwə dzʉ̌ yə́ pɑ bɑ nə a: Yɔ cwə yə́ po gɔ yàm nə lwɔk a yə̌ŋ. Kwa' tyɛ' ɔ gɑ, ywə vɔk ghɔptə́ bəŋ pɑ tə́ shyə́ cwə yə́ pɑ lə́ piŋ a.[12] Təŋ dzʉ́ sʉəsʉə cyə, dzʉ̌ pɑwə gɔ lɔ́. Pɑ wa' mfa' jʉ́m, be tsə́ shù ŋkha'.[13] Pɑ ghiŋ tə ghə mfʉ̀m, pa' nə dɔdzʉ̌ a, tə tsʉ̌ kʉ́ə ywə́, tə pám, tə pɑ gəgəm kɑ nə ghə ghap lə, tə sa' mshɛ kɑ nə kiŋ mo lɑ.[14] Da' gɑ́ po kwa Cyəpɔ Yeso Kristo nə po pa' dzə a, po kɑ tak nɑ tsɔ m̀ nə tsə bapnɑ kɑ m gɑ́ tsə́ ghi'nyə pəmtə nə po lə́.

MARKUSI 12:28-34
[28] Mu' jyə́ mco' lə sɔ' bəŋ Yeso. A lə bɑ ě yu' pa' Yeso pu a pɑ Sadukai nthɛshwə̀, e pa' bi pu pɑpuŋ a. E lə həŋtə Yeso gɑ: Də̀ŋdzə̀ mco' nə gùŋ mco' awɛ bɑ ma?[29] Yeso pa' gɑ: Dzə̀ mco' bɑ gɑ: Yu' m Israɛl Cyəpɔ Si yɔk pɑ̀ bɑ da' Cyəpɔ.[30] O gɔ pɑ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsʉ̌ awɛ, nə guŋ lam tsʉ̌ awɛ, nə guŋ kwɛnyə o awɛ ba nə guŋ gʉ' o awɛ.[31] Batə məbʉ̌ə́ bɑ gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' thə nɑ o a. Sɔm mco' ka cyə́ mɔ mco' məbʉə́.[32] Jyə́ mco' ghɔm bi e gɑ: Ǎ pùŋ m Ta, o ghɔm nyənyɔ. E bɑ́ da' yʉ́ dǒ é, sɔm lə kwi' bɑwə́,[33] nə kùŋ e nə guŋ tʉ̌m mo awɛ, nə guŋ zhyə̌nwə mo awɛ, nə guŋ gʉ' mo awɛ, biŋ ŋkhuŋ mo yə e bəŋ mo a pa' thə nɑ́ mo a pɑ́ bɑ ǎ cyə guŋ tsə tsyə pu ntho bi Si a ba tsə pwɔ' awɛ.[34] Yeso lə yɔ̌ gɑ e lɑ fʉ́ nə ba', gɔm bi e gɑ: O tə̌ gʉə sʉəsʉə nə Nəfo Si pɑ́. A piŋ bɑ po'o sɔmmo lə kwi' həŋtə́ e sɔmywə.

YOHANE 14:15
Po kuŋ a bɑ po gɔ kaktʉɔ nə ghiŋ nə́ mco' mə̌;

MATIO 19:18
E həŋtə́ Yeso gɑ: Má mco'? Yeso pa' gɑ: Kɑ zhwə mò. Kɑ ghə́ ghàp. Kɑ zhʉ̀. Kɑ kwinthɛ cwanwə̀.

YOHANE 15:10
Po zhyə̀ mco' mə̌, bɑ po gɔ cwə nthʉm kuŋnyə a, dəŋdəŋ pa' gɑ̌ jyə́ mco' Tá a shwə nthʉm kuŋnyə e a.

MATIO 5:17
Ka po kwɛ gɑ́ gɑ sɔ' ghə gɑ mco' pu nwə yə mghɔm ghɔm Si lə ghɔm a, a mi. Ŋ tə sɔ' m nə ghə gɑ́ a mi pɑ. Gɑ sɔ' nə ghə gɑ́ a pəmtə.

YOHANE 15:12-17
[12] Mco' mə̌ bɑ gɑ: Po pɑ́ ŋkhuŋnyə wɔ wɔ pa' ŋ də ŋkhuŋ wɔ a.[13] Bi a pɑ sɔmmo lə́ ghə kuŋnyə tə́ shyə́ mo yə e hɑ vɔk e nə thə́ pɔ pyə é ŋkhuŋ wap a.[14] Po ghə̀ ywə yə́ gɑ̌ gɔm bi po a bɑ po bɑ mso pɑ̌.[15] Bi a pɑ́ dɑ́ piŋ ŋkhe wɔ gɑ mghɛ fa', nə pa' gɛfa' tə́ jyə́ ywə yə́ tap e gə a pɑ; gɑ̌ ŋkhe wɔ gɑ́ mso pɑ̌ nə pa' guŋ ywə awɛ yə gɑ jú' bəŋ Tá ǎ gɑ̌ ghə po zhyə́ yá.[16] Tə wɔ nə lə́ shwɔ' a pɑ́, myə̀ nə lə́ shwɔ' wɔ, biŋ jap wɔ gɑ po ghɔ jam nthɔm, a nthɔm mɔ pɑ pɑ́wə tə bi a po lò pɑ́ kɑ́ lɑ́ bi Tá shyə m nə́ tso tsɑ̌ bɑ e gɔ hɑ bi po.[17] Ywə yə gɑ̌ gɔm bi po a bɑ́ gɑ́ po kuŋnyə wɔ wɔ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002