A A A A A

Deus: [Trindade]


1 KORINTO 8:6
pɑ bɑ pɑ̌ zhyə da' ta' Si, Tá yə guŋ ywə awɛ fɑ́ pɑ bi e, guŋ yɔk pɑ awɛ piŋ bɑ gɔ pɑ́ m bi e a, ba ta' Cyəpɔ Yeso Kristo yə guŋ ywə awɛ bɑ pɑ́ nə e, pɑ piŋ bɑ bi e a.

2 KORINTO 3:17
Nə pa' Cyəpɔ bɑ Zhwenyə, tsʉ' yə Zhwenyə Cyəpɔ nə a nə́ nəŋ bɑ tsʉ' yə nə pɑ ŋkwɔ tə jɑ nə a pɑ́.

2 KORINTO 13:14
Myə Polo, bɑ gɛ nthə̌m, la' bɑ gɛ nthə̌m pɔmnəŋ kɑ yə mu' mo pɑ́. Gɑ̌ bɑ́ gɛ nthə̌m m nə Yeso Kristo pú Si Tá yə é lə yam e nə vʉ̌ a,

KOLOSAI 2:9
Nə pa' guŋ pa' Si nə bɑ a bɑ ǎ lonyə nə yʉ́ Kristo nə nɑ é,

YOHANE 1:14
Ghɔm lə cʉ' mo, biŋ shwə́ cəcɑ̌ pɑ́, pɑ́ piŋ jɔ ghu'tə e; ghu'tə bɔ, ŋkwi Mú Si yə gho' ba nyənyɔ bɑ ǎ lo nə é a ŋkwi bi Si.

YOHANE 10:30
Pyə Tá a bɑ pɑ́ yɑmu'.

LUKASI 1:35
Aŋgəle pa' bi e gɑ: Zhwenyə Dɔlɔ̌ gɔ sɔ' pɑ́ nə́ o, gʉ' Si thə kɛbəŋ pɑ pfɔptə o. A shyə m po'o tə́ mu yə o gɔ sɔ' tsə e á pɑ Dɔlɔ̌, pu pɑ ŋkhe é gɑ Mú Si.

MATIO 1:23
Gò tə wuŋ jyə m bɛ gɔ sɔ' pɑ́ tsʉ́m, tsə mú mbɛ, pú ke tsó tsyə́ gɑ Emanuɛl, a pɑ nthutə' gɑ: Si bɑ cəcɑ̌ pɑ.

MATIO 28:19
Po ghɔ, dɑ guŋ mguŋ awɛ gə pɑkhʉ, bɑ nu' wap shyə nə tsǒ Tá ba Mù, ba Zhwenyə Dɔlɔ̌.

MATIO 3:16-17
[16] Yeso lə wuŋ nə təm shyə pa' pu nu' e shyə a, kɛbəŋ ghyɛ', e yɔ Zhwenyə Si fi' sɔ' nə e pa' səŋgɔpfo a.[17] Gi mo piŋ fɑ kɛbəŋ gɔm gɑ: Mo yəŋ gɑ bɑ Mu a yə gɑ ŋkhuŋ e te' a. Gɑ ŋwɛnyə nə cwɔ' é.

ROMA 14:17-18
[17] Nə pa' Nəfo Si tə́ bɑ nwə ywətsʉ kɑ mlu' pɑ; a bɑ́ nwə dəŋdəŋ, bɑ hwitə́, ba ŋwɛnyə nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌.[18] Mo bɑ́ fa' bi Kristo m̀ nthi po'o tə buŋ Si, ba pɔmnəŋ kuŋ o.

LUKASI 3:21-22
[21] Pa' guŋ pɔmnəŋ awɛ lə pɑ̌ ŋkwishyə á, ba Yeso lə kwi yə shyə tə bɑ́ shwyɛ'nyə Si,[22] kɛbəŋ ghyɛ' Zhwenyə Dɔlɔ̌ fi' sɔ' nə e pa' səŋgɔp fo a: Pu yu' gi mo fɑ kɛbəŋ gɔm gɑ: O bɑ mú a yə gɑ ŋkhuŋ e te' a, gɑ cwɔ' o tyɛ' ɔ.

YOHANE 5:7-8
[7] Ŋkho'tə bɔ ghɔm bi e gɑ: Ŋ kha ghə sɔmmo yə bi a pɑ́ e nyəŋ a shyə cwə yə tam shyə to' nə nəŋnyə a; nə pa' cwə nə ghɔ tə ŋkho bɑ shɑ pɔ tam dzə m̀.[8] Yeso ghɔm bi e gɑ: Lusi ŋkwa ko'tə kodyə o gǐŋ!

1 PƐTRƆ 1:1-2
[1] Myə Pɛtrɔ, gɛ nthəm Yeso Kristo bi mcǐ pɔ pyə wap shwə mtsʉ'mtsʉ' bɑ Ponto, po pyə wap Galata, ba m Kapadokia, ba m Azia, ba m Bitinya,[2] bɑ shwə pa' mghʉɔ, bɑ wap sa mtsʉ'mtsʉ' bɑ pu lě shi wɔ shyə m pa' Si Tá lə la' jap a, shyə m̀ nə pa' Zhwenyə dɔnyə wɔ, gə gɑ́ po pɑ́ ju'nyə Yeso Kristo, tə mcyə myə zhwɔ' wɔ. A gho' ba hwitə sɔ' nə́ po kwa' vəŋ e!

2 KORINTO 1:21-22
[21] Mo yə e nyəŋ gʉ' nə pɑ shyə m nə Kristo a, biŋ bɑ jɔ wɔk pɑ a bɑ Si,[22] yʉ́ yə e lə lɑ stam é gə́ mtiŋ nə pɑ biŋ nyəŋ zhwi'tə̀ zhwenyə nthʉ́m tʉm pɑ a.

1 KORINTO 12:4-6
[4] Tsə́ tsyə́ Zhwenyə hɑ á bɑ nthinthi da' gɑ́ Zhwenyə bɑ́ pɑ́ yɑmu'.[5] Mfa' bɑ́ nthinthi da' gɑ Cyəpɔ pɑ́ pɑ yɑmu',[6] nə ghə pɑ́ nthinthi da' gɑ́ pɑ da' ta' Si nə pɑ́ gə guŋ ywə awɛ nə guŋ pɔ awɛ.

EFESO 4:4-6
[4] Nə bɑ pɑ́ yɑmu', ba Zhwenyə pɑ́ pɑ yɑmu'; a po' tə a bɑ pu ké wɔk pɑ nə ta' mɔktə̀ yɑmu',[5] ta' Cyəpɔ, ta' piŋnthʉm, ta' kwǐshyə yɑmu';[6] nə ta' Si biŋ bɑ Tá guŋ pɔ awɛ, bɑ sa' guŋ pɔ awɛ, bɑ shyə m̀ nə guŋ pɔ awɛ fǎ' biŋ bɑ shwə́ nə guŋ pɔ awɛ.

KOLOSAI 1:15-17
[15] E bɑ fo' Si yə pu tə́ jɔ e a pɑ, thəsə mu nə guŋ ywə awɛ yə Si lə ghə a.[16] Nə pa' Si lə nyaptə guŋ ywə awɛ m nə é kɛbəŋ ba m̀ dəmcǎ', tsə́ tsyə pu jɔ a ba tsyə pu tə́ jɔ a pɑ́. Guŋ mtʉɔ zhwenyə, pɑ sa' dzʉ̌ pu a gʉ' nə sa'dzʉ́. Yʉ́ nə́ nyaptə guŋ ywə awɛ, guŋ ywə awɛ pɑ yə́,[17] Yʉ́ nə́ biŋ bɑ́ dzə nə guŋ ywə awɛ; guŋ ywə awɛ bɑwə cwəlɔ pɑ́ nə é;

YOHANE 14:9-11
[9] Yeso ghɔm bi e gɑ: Myə, gɑ̌ bɑ́ cəcɑ̌ po tə fɑ tə tyɛ̌', ba tə po'o wə Filipo o lə piŋ jyə a lə? Mo yɔ a, bɑ ě yɔ Tá: Nwə kɑ o ghɔm gɑ: La'tə wɔk Tá a?[10] O tə́ biŋ gɑ́ gɑ̌ bɑ nə́ Tá, Ta piŋ bɑ nə m̀ a? Mghɔm myə gɑ̌ gɔm bi po a, ŋ tə gɔm nə́ yɑ thə́ pɑ́. Tá yə e bɑ nə m̀ a nə fá' mfà' myə́.[11] Po piŋ gɑ́ gɑ̌ bɑ nə Tá, Tá pɑ nə m̀; bi a pɑ pɑ́ gɑ́ po tə gɔ piŋ ghɔm tsɑ̌ pɑ́, po piŋ shyə m nə mfa' myə́ mɔ gɑ.

FILIPO 2:5-8
[5] Po pɑ bvɔk po'o cəcɑ̌ po pa' pú bvɔk nə Yeso Kristo a:[6] Yʉ́ yə e bɑ̀ pa' Si a, la' e yɔ gɑ a mɑ nwə tə' nə pɑ̀ dəŋ pa' Si a.[7] E lě nthé guŋ e bɔ awɛ nə e dɑ vɔk e pa' ŋkwɔ a bʉɔ shʉ' pa' pɔmnəŋ a biŋ shyə m pa' e lə bɑ a pu yɔ e pa' monəŋ a;[8] E lě fi'nɑ́ e hɑ si, ju'nyə yu'nyə tə ŋkho nə vʉ̌ vʉ́ bɛnyəpɛnyə.

YOHANE 10:30-36
[30] Pyə Tá a bɑ pɑ́ yɑmu'.[31] Pɑ Yudea lə pǐŋ ŋkwi' bé mwɔ' nə tamtə́ é.[32] Da' gɑ́ Yeso piŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ ghə po yɔ vəŋ mfa' pɑpuŋ myə a fɑ bi Tá a. Pǒ gɔ lɑ mwɔ' tamtə́ a nə ma nə mfa' bɔ?[33] Pɑ Yudea pa' bi e gɑ: Pyə tə́ dɑ mwɔ' nthamtə́ o nə fa' pɑpuŋ pɑ́. Pyə dɑ mwɔ' nthamtə́ o nə́ nə yəmtə Si; nə pá' wə yə o bɑ pɑ̀ monəŋ a, o bɑwə dɑ nɑ o gə́ Si.[34] Yeso pa' bi pu gɑ: A tə́ bɑ pú lě bvə nə mco' mɔ gɑ: Gɑ̌ ghɔm gɑ: Po bɑ msi a?[35] Mco' ŋkhe pɔ pyə Si lə́ shyə m nə́ pu gɔmnwə a gɑ msǐ. A nəŋ bɑ po'o bi a pɑ sɔmmo lə kwyəpnyə ywə yə pu lě bvə a.[36] Po gɔm bi mo yə Si jwɔ' é biŋ nthəm é nthʉm dzʉ́ a gɑ: O yəmtə Si, nə pa' gɑ̌ piŋ gɑ́ gɑ̌ bɑ Mú Si a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002