A A A A A

Deus: [Nomes de Deus]


YOHANE 1:1
Nə nə to', Ghɔm lə́ bɑ́, Ghɔm lə biŋ bɑ pu Si, Ghɔm lə bɑ Si.

YOHANE 14:6
Yeso ghɔm bi e gɑ: Gɑ̌ bɑ məjyə, bíŋ bɑ́ nyənyɔ, bíŋ bɑ vɔk. Sɔmmo tə́ gɔ bi Tá tə cyə pɑ m nə m̀ pɑ.

MATIO 6:9
Po'o lə́, po pɑ́ shwyɛ'nyə Si gɑ: Tá yɔk yə o kɛbəŋ, ghə tsó tsǔ pɑ́ dɔlɔ̌.

MATIO 28:19
Po ghɔ, dɑ guŋ mguŋ awɛ gə pɑkhʉ, bɑ nu' wap shyə nə tsǒ Tá ba Mù, ba Zhwenyə Dɔlɔ̌.

MFA' MGHƐ NTHƏM 4:12
Sɔmywə vɔ̀k tɑ́ bɑ nə sɔmtsʉ' pɑ́ tə ně da' nə Yeso Kristo. Nə pa' sɔm mu' tso tə to kɛbəŋ tsyə pu hɑ bi pɔmnəŋ bi a pɑ a kwitə wɔk pɑ nə hɑ vɔk bi pɑ a pɑ́.

APOKALIPSƏ 1:8
Gɑ̌ bɑ́ Alfa ba Omega; Cyəpɔ Si nə gɔm po'o. Mo yə e bɑ́, mo yə e lə́ bɑ́, biŋ bɑwə sɔ' a, Nthʉɔtʉɔ.

ROMA 8:15
Pǒ bɑ po ka kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mkwɔ, po pɑ́ bwɔk a pɑ. A bɑ po kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mcwə po, Zhwenyə yə a gə po cwe gɑ: Aba, Ta.

FILIPO २:१०-११
[१०] Po'o gɑ nə tsǒ Yeso, guŋ mkwi'tə awɛ pɑ ŋwɔ' thə kɛbəŋ, dəmcǎ', ba m̀ nthʉ̌m ca'.[११] A ba guŋ mghɔm awɛ pɑ biŋ gɑ́ Yeso Kristo bɑ Cyəpɔ nə nə gu'tə Si Tá.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002