English
A A A A A

Deus: [Ven como es]

MATIO 11:27-30
[27] Tá bɑ e hɑ guŋ ywə awɛ bəm. Sɔmmo ka zhyə́ Mú tə ně da' Tá, sɔmmo lə piŋ nə́ŋ jyə́ Tá tə́ ně da' Mú, biŋ gə mo yə Mú ghə gɑ́ e zhyə́ e a.[28] Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.[29] Po kwa kəlo' á nə po, sɔ ji'tə nwə a, nə pa' gɑ bɑ gɑ ghə tʉm byányə́ ba nə fi'nɑ hɑ Si, po gɔ ghə hwitə nə tʉm tsɔ.[30] Əŋ, kəlo' a bɑ a yɛ̀ nə kwa, ŋkhəm a piŋ jɛ́ gɑ fǎ.

YOHANE 6:63-65
[63] Zhwenyə nə gə́ mo vɔk, bapnɑ tə́ ŋkwitə́ pɑ. Mghɔm myə gɑ̌ gɔm bi po a bɑ zhwenyə pú vɔk.[64] Da' gɑ shɑ pɔ bɑ cəcɑ̌ po wap lə pɑwə biŋ. Yeso lə́ bɑwə jyə́ pɔ pyə wap la tə́ bɑwə biŋ a pɑ ba mo yə e lə́ bɑ gɔ la' hɑ e tə fɑ tə̀ tyɛ' nə to'.[65] E lə kwi' gɔm gɑ: A bɑ ywə yə a gə tə́ gɔm bi po gɑ: Sɔmmo ka ku' nə sɔ' bəm tə a bɑ́ gɑ Tá nə hɑ bi e a.

MATIO 11:28
Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.

MATIO 15:7-9
[7] Pɑ tsɛbǔ! Esaya lə la' shəŋtə́ gɔm ghɔm Si nə po pa' e lə gɔm gɑ:[8] Pɔ pɔ̌ gɑ gə mku' mə̌ pɑ shyə shwə̀. Da' gɑ tʉm tsáp pɑ́ tə gʉə sʉəsʉə nə m̀[9] wap shu'tə se á pɑ pɔpɔ, nə pa' ywə yə wap ji'tə a bɑ pɑ́ mco' monəŋ. Ywə yə a bviŋ mo a.

MARKUSI 10:13-16
[13] Pɔmnəŋ lə lɑ pɔ̌ mkəcɔk pó nə sɔ' bi Yeso gɑ́ e yap bu nə pú, da' gɑ́ pɑkhʉ̌ pyə́ pɑ baptə wap.[14] Yeso lə nə yɔ̌ po' o a pɔ́k é, e ghɔm bi pu gɑ: Po tak pó mkəcɔk po wap sɔ' bəm, ka po kɔ bi pú, nə pa' Nəfo Si bɑ bi pɔ pyə wap hwənyə wap a.[15] Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ mo pɑ́ tə lɑ Nəfo Si pa' mu kəcɔk mu a, bɑ e tə gɔ sɔ' ko nə́ pɑ́.[16] E lə tɛ̌tə wap, jap bú nə pú nə nyəŋ byanyə nə pú.

YAKOP 4:6-8
[6] Da' gɑ e ŋkwi' pɑ mɑ gho' bi pɑ̀. A po'o tə ŋwa'nyə gɔm gɑ: Si tə ŋkhuŋ pɑ ŋa'nɑ pɑ́, da' gɑ bɑ shɔm pɔ pyə wap fi' nɑ tsap hɑ si a.[7] Po yu'nyə bi Si; da' gɑ ŋkhəŋnyə sata, e kʉ́ wɔ gɔ gʉə sʉəsʉə.[8] Po fu'tə nɑ tsɔ́ hɑ bəŋ Si, e fʉ'tə nɑ e hɑ bə́ŋ po. Wɔ mghɛ mhɔ, po sɔk bu mɔ́, biŋ shu' mtʉm mɔ, wɔ pyə́ pǒ bvʉ mghə́ŋ mghə̌ŋ a!

2 KORINTO 5:17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.

YOHANE 5:24
Kwa' nyənyɔ nyənyɔ, gɑ̌ wə siŋ wɔ, mo yə ě yu' ghɔm tsɑ̌, biŋ mo yə e nthəm a, vɔk mɑmɑ bɑ bi e; e tə́ gɔ sɔ' sɔ' nə fyɛ' pɑ́, nə pa' a bɑ ě cyə nə vʉ̌ ŋkho nə vɔk.

ROMA 12:1-2
[1] Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.[2] Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

EBRAIKA 12:1
Po'o lə, ba wɔk pɑ pyə a bɑ pɑ̌ ghə kwa' du vəŋ mkwinthɛ giŋnyə̌ pɑ pa' pɑ gɔm a, pɑ wa' guŋ pi' ba guŋ mhɔ awɛ myə a bɑ a tsam wɔk pɑ a, biŋ ŋkhaktʉɔ nə khʉdʉ̌ yə pu hɑ gɑ pɑ ŋkhʉ a tə pwa.

YOHANE 5:40
Po lə nəŋ ŋkhuŋ nə sɔ' bəm, gɛvɔk mama.

YOHANE 6:44-45
[44] Bi a pɑ sɔmmo lə sɔ' bəm tə́ a bɑ́ gɑ Tá yə e nthəm a, nə fəŋtə́ e nə sɔ', a nəŋ sɔ' jám e nə́ jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ́.[45] A bɑ nthʉm ŋwa'nyə pɑ ghɔm ghɔm Si bɑ pú lě bvə gɑ: Si gɔ sɔ' zhi'tə wap awɛ. Bǎ wɑlə́ yə ě yu' ywə yə a fɑ bi Tá á, bíŋ ŋkwi ywə yə e ji'tə a, mo bɔ sɔ' bəm.

YOHANE 7:37-39
[37] A lə pɑ̀ nə jʉɔjʉ̀m tyɛ' ŋwɛnyə yə a bɑ̀ tyɛ'dzʉ gwyə a, Yeso tiŋnyə thə́ ntho' bɑ gɔm tə́ thə́ gɑ: A pɑ gɑ̀ ghǎk mo khə́, e sɔ' bəm po'o gɑ mo yə e piŋ á, e nwə́ shyə.[38] Dəŋdəŋ pa' ywə yə pu lə və a gɔm a, mta'mta' shyə dzəŋtsə̌ŋ nthəm nə e dzə́ŋ.[39] E lə́ gɔm po' gɔm Zhwenyə yə pɔ pyə wap piŋ e a lə bɑ gɔ kwi a, nə pa' Zhwenyə lə́ jɑ tə wuŋ bɑwə, bɑ pu ka wuŋ gu'tə Yeso.

EBRAIKA 4:14-16
[14] Pa' a bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə, bɑ e lə ntwɔk nə mkɛbəŋ, Yeso, Mu Si a, pɑ tɔ́m piŋnthʉm yɔk pɑ pɑpuŋ.[15] Pɑ tə bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə yə e tə́ bɑ e ka ku' nə zhyə pwa yɔk pɑ a pɑ. Pu lə lə̌ŋtə́ e nə guŋ mghə́ŋ awɛ pa' wɔk pɑ a, da' gɑ́ la' e hɔnwə̀.[16] Pɑ cəŋtə gɔ pɑ mdzə tə pwɔk bəŋ leŋ fo gho', po'o tə gə cɔmmtso biŋ sɔ' jɔ gho' gɑ cwə ku' pɑ ghə kwitə̀.

APOKALIPSƏ 22:16-17
[16] Myə Yeso, gɑ̌ təm aŋgəle a gɑ e lɑ yəŋ gɑ kwǐnthɛ́ nə cu'tə pɔ Kristo nə sɔ' bi po. Gɑ̌ bɑ twɔp gwya David. Sɛ́ bhə dzʉ̌ dəŋnyələŋnyə.[17] Zhwenyə pu jwigʉɔ ghɔm gɑ: Sɔ̌'! Mo yə ě yu' a ghɔm gɑ: Sɔ̌'. Mo yə ghak e khə a sɔ̌'. A mo yə e kuŋ a kwishyə vɔk něné.

YOHANE 6:37
Guŋ pɔ awɛ pyə Tá hɑ wap bəm a gɔ sɔ' sɔ' bəm, a mo yə ě nəŋ sɔ' bəm a, ŋ də wa' e pɑ́.

APOKALIPSƏ 22:17
Zhwenyə pu jwigʉɔ ghɔm gɑ: Sɔ̌'! Mo yə ě yu' a ghɔm gɑ: Sɔ̌'. Mo yə ghak e khə a sɔ̌'. A mo yə e kuŋ a kwishyə vɔk něné.

APOKALIPSƏ 12:9
pu lə kwɔk nɔk mkwə pfʉə bɔ ma' sì, mɑ kukù nɔk, nɔk yə pu ŋkhe é gɑ Diablə ba gɑ́ Sata a, mo yə e nwɔ' mnyə bi guŋ dzʉ̀ awɛ. Pu lə kwɔk e ma'si pu a guŋ pɑ aŋgəle pyə́ awɛ.

FILIPO 1:6
Gɑ̌ cəŋtə́ jyə́ gɑ: Mo yə e lə to' fa' pɑpúŋ nə po a gɔ lɑ nə ghɔ dzə̀ tə la' myəŋ nə tyɛ'dzʉ́ Yeso Kristo.

APOKALIPSƏ 21:4
E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.

EBRAIKA 10:19-22
[19] A po'o mfɑmfɑ́ tə́ a bɑ pɑ́ cəŋtə gə nə ko cwyəp shyə m nə mcyə́ Yeso.[20] A bɑ məjyə sə́, məjyə nthʉɔ yə Yeso nthú bi pɑ nə dzə nə sam tsʉ' Dyə Si, yəŋ la'tə gɑ́ nə bapnɑ e a.[21] Pɑ̌ biŋ bɑ́ bɑ̀ pɑ̌ ghə mɑ ŋkhamsi gwyə bɑ pu yap e nə dyə Si.[22] Pɑ lɑ tʉm dəŋdəŋ gɔ bəŋ é, m nthʉ̌m piŋnthʉm tə bya, ba tʉm tsyə a bɑ ǎ lɔ nə guŋ mhɔ tʉm awɛ, ba nɑ yə pu lɑ shyə́ dɔlɔ̌ sɔk a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002