English
A A A A A

Igrexa: [Falso profesorado]

LUKASI 6:26
Ghəghʉɔ yɔ́ nə cwə yə guŋ pɔ awɛ gɔ pɑ gho'tə wɔ a; mta pap lə gə pɑ po'o nə mghɔm ghɔm Si cwanwə̀.

MATIO 24:24
Nə pa' Kristo nə fʉtə pu a mfʉtə́ mghɔm ghɔm Si gɔ sɔ' təm pɑ ghə mtiŋ pu a msya tə́ shɑ pɔ hɔ məjyə tə́ bɑ mci pɔ̀.

MATIO 16:11-12
[11] Nwə kɑ́ po lə yu' gɑ ŋ kha tə́ gɔmnwə m nə sɛ́ pɑ́ nə cwə yə ŋ khɑ gɔm bi po gɑ́ po pɔm kwɔ'msɛ̌ pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai![12] A lə pɑ́ po'o wap yu' gɑ e katə̀ gɔm m gɑ́ wap pɔm ŋkwɔ'msɛ pɑ́; gɑ e gɔm gɑ wap pɔm ywə yə pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai ji'tə pɔmnəŋ a.

2 TIMOTIO 4:3-4
[3] Mu' cwə dzʉ̌ gɔ sɔ' sɔ' yə shɑ pɔ tə gɔ piŋ zhi'nwə dɔlɔ̌ a pɑ́, da' gɑ nə yap nthi yə wap shəŋ nə mtəŋ map a, wap ghə m tá zhi'tə pap wap yɔm.[4] Wap gɔ sɔ' fɛ mtə́ŋ map nə nwə nyənyɔ pɑ yu' pɑ tsə pɔ mkəfeli.

2 TIMOTIO 4:3-4
[3] Mu' cwə dzʉ̌ gɔ sɔ' sɔ' yə shɑ pɔ tə gɔ piŋ zhi'nwə dɔlɔ̌ a pɑ́, da' gɑ nə yap nthi yə wap shəŋ nə mtəŋ map a, wap ghə m tá zhi'tə pap wap yɔm.[4] Wap gɔ sɔ' fɛ mtə́ŋ map nə nwə nyənyɔ pɑ yu' pɑ tsə pɔ mkəfeli.

MFA' MGHƐ NTHƏM 20:28-30
[28] Po wim nɑ̀ tso pɑpuŋ biŋ gwim ka dzə̀ yə Zhwenyə Dɔlɔ̌ dɑ wɔ gə pɑ pyap a. Po khim Cu'tə po Si yə e lə lɑ̀ mcyə myə́ jó a.[29] Gɑ zhyə́ pɑpuŋ gɑ cwə yə gɑ gɔ ghɔ a, mbvʉ̌ go shɔ́kcɔ̌k gɔ ko cəcɑ̌ po, ka dzə lə vɔk wap.[30] Mghɛ ghɔm cwəpuŋ gɔ təm pɑ cəcɑ̌ po fəŋ mghɛ zhi' nwə yap jʉ̌m pú.

2 PƐTRƆ 3:14-18
[14] Po'o lə mso pɑ, po nə pyáp bɑ ŋkhaktʉɔ gɑ e nə sɔ' po pɑ́ nthʉm hwitə̀, bɑ dəŋdəŋ, tə pu bɑwə ŋkhyak wɔ.[15] Po zhyə gɑ dəŋ pa' Cyəpɔ nə byap a sak a, a bɑ yɔ ywə vɔk! A po'o tə fɑ yɔk pɑ Polo biŋ bɑ so yɔk pɑ lə bvə nwə nə́ shyə m nə fʉ̌ yə Si lə hɑ̌ bi e a.[16] A bɑ ywə yə e bvə nthʉ̀m guŋ mŋwa'nyə̀ myə wɛ a. Shɑ bap bɑ nthʉm o bɑ ǎ tʉɔ te'. A bɑ mbap mtsʉ myə́ mkhʉkhʉɔ pu a pɔ pyə wap bɑ wap ka lanyə sɔmywə a sɔp mghəŋ myə, dəŋdəŋ pa' wap sɔp mghəŋ guŋ myə shɑ Mŋwa'nyə po'o nə yap nə sɔ' bi a.[17] Msó pɑ́, ǎ yɑ bɑ pu tɔk wɔ: Po pɔmtə́, po kɑ tak gɑ́ pɔ cwəpuŋ pyə wap bɑ́ pɔ bipǐ a lɑ wɔ gɔ, po kɑ nə̌ŋ biŋ gɑ pú té wɔ nə yɔ nə lə mku' bíŋ.[18] Po kwyə́ nə gho' ba nə zhyə Cyəpɔ yɔk pɑ biŋ bɑ́ Gɛvɔk wɔk pɑ Yeso Kristo. Ghu'tə pɑ̀ bi e tə fɑ cwəlɔ gɔ ŋkhəm nə tyɛ'dzʉ́ mama. Amɛn.

1 YOHANE 4:1-6
[1] Wɔ pyə gɑ ŋkhuŋ wɔ te' a, ka po piŋ bǎ ya zhwenyə lə, po cəŋtə dyəŋtə mzhwenyə tə biŋ yə a zhwenyə Si a; nə pa' mghɛ ghɔm ghɔm Si cwanwə sa dzʉ.[2] Ywə yə po gɔ nə zhyə zhwenyə Si a bɑ gɑ bǎ ya zhwenyə lə yə a biŋ gɑ Yeso Kristo bɑ ě sɔ' nthʉm bapnɑ á bɑ zhwenyə Si.[3] Bǎ ya zhwenyə lə yə a gaptə Yeso nə bapnɑ a bɑ zhwenyə gɛ bo Kristo yə po lə yu' gɑ e gɔ sɔ' a; tə fɑ cwəlɔ e bɑ e sɔ' tə bɑ nthʉm dzʉ;[4] Wɔ pó mkəcɔk pó pɑ̌ pyə po bɑ m nə Si a, po bɑ pǒ lo' shyə nthi mghɛ nthəm Si cwanwə bɔ nə pa' mo yə e bɑ cəcɑ̌ po a bɑ e cyə mo yə e bɑ m nə dzʉ a.[5] Wap, wap bɑ m nə dzʉ̌; a shyə m po'o tə wap pɑ gɔm ghɔm dzʉ, dzʉ pɑ ju' wap.[6] Tə sɔ' m nə pɑ̌, pɑ bɑ́ m bi Si. Mo yə e bɑ e zhyə Si a ju' gi yɔk pɑ; mo yə e tə bɑ nə Si a pɑ́ tə ju' gi yɔk pɑ pɑ. A shyə m nə́ tə pɑ pɑ́ jyə zhwenyə nyənyɔ biŋ jyə zhwenyə cwanwə.

MATIO 7:15-20
[15] Pó pɔm mghɔm ghɔm Si cwanwə, pyə wap sɔ' bəŋ po pa' jʉ̀jʉ̀ á tə bɑ m nthʉm o bɑ mbvʉ́ gǒ pyə wap sim tsʉ' a.[16] Po gɔ zhyə wap pɑ nə nthɔm map. Pu ŋkhap nthɔm nthə́ nə nu' mlu' nə mka'tə a? Nəŋ bɑ ŋkhap figə nə thə júŋ a?[17] A bɑ po'o tɑ bǎ yá ta'thə pɑpuŋ a jam nthɔm pɑpuŋ; da'gɑ bǎ ya ta' thə yə gho ko nə a pɑ jam nthɔm cwəpuŋ.[18] Bi a pɑ ta'thə pɑpuŋ lə yam nthɔm cwəpuŋ kɑ ta'thə gogho lə yam nthɔm pɑpuŋ.[19] Bǎ ya ta' thə lə́ yə a tɑ́ jam nthɔm pɑpuŋ a pɑ, pú ŋkho', ma' mɔk.[20] A po'o tə́ po pɑ́ gɔ lɑ pɑ nthɔm máp nə zhyə́ wáp.

2 PƐTRƆ 1:12-21
[12] Gɑ̌ wə sɛ nə pɑ ŋkhamtə́ yá bi po guŋ mcwə awɛ, ba tə pa' a bɑ pǒ zhyə́ yá biŋ bɑwə shə́ŋtə́ nthɔm nə cwə nə nwə nyənyɔ yə cwəlɔ a,[13] gɑ̌ yɔ gɑ a nwə dəŋdəŋ nə pɑ jam wɔ nə cwə yə jɑ̌ pɑ dəmcǎ' a,[14] nə pa' cwə nə hapnyə ghɔptə pa' Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo gə jyə́ a.[15] Da' gɑ́ gɑ̌ gɔ cəŋtə́ nyaptə, po'o gɑ cwə yə gɑ̌ ghɔ a, po cʉ' gə sɔ guŋ mcwə awɛ nə pɑ ŋkhamtə́ ywə yə po ji'tə a.[16] Nə pa' pyə lá tə shyə m̀ jʉ̀m tsə pomkəfeli tə́ gə po zhyə tʉɔ ba nə sɔ' Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo pɑ̀, pyə lə́ shyə m nə pa' pyə lə́ lɑ̀ mnyə mɔk jɔ nthʉm ghu' e a.[17] Nə pa' a bɑ Si Tá lé hɑ mku' pu a ghu' bi e nə cwə yə́ gi lə fɑ̌ bi Si gɔm bi e gɑ: Mo yə̌ŋ bɑ́ Mú a yə gɑ̌ ŋkhuŋ e te' a, mo yə a buŋ bəm nə cwɔ' e a.[18] Gi bɔ, ba kwa' wɔk lə yǔ' a fɑ kɛbəŋ, nə cwə yə pyə a pú lə bɑ́ dəm kúŋ dɔlɔ̌ a.[19] A biŋ nə pɑ̌ po'o ghɔm mghɔm ghɔm Si pɑ ywə nthʉɔtʉɔ yə po gɔ tʉ́ mnyə mɔ nə́ pa' lambu ŋkhyɛ' kyɛ' yə a ŋkhyɛ' nthʉm tsʉ' jʉm, ŋkhyɛ' tə dzʉ lɔ́, sɛ dedzʉ̌ sa' nthʉm mtʉ́m mɔ́.[20] Po lə́ŋdzə shəŋtə́ jyə́: sɔm ghɔ̀m gɔm ghɔ̀m Si tsyə ǎ nthʉm ŋwa'nyə a tə bɑ tsyə mò pɑ̀.[21] Nə pa' tɑ́ mkwɛnyə monəŋthə nə hɑ ghɔm bí gɔm ghɔ̀m Si pɑ́. Zhwenyə Dɔlɔ̌ nə gə tə pɔmnəŋ ghɔmnwə yə a fɑ m̀ bi Si a.

TITO 1:6-16
[6] Bǎ ya mo lə nə pú gɔ pɑ́ mo yə pu tə́ gɔ pɑ kyak e a pɑ́, pɑ́ dhə́ ta' mjwǐ, a po pyə ghə piŋnthʉm tə bi a pɑ pu lə ghɔm gɑ̀ wap ghiŋ cwəpuŋ kɑ m gɑ́ wap tə ju'nyə a lə.[7] Mo yə e dé pɔ a gɔ pɑ mo yə pu tə gɔ kyak e nə yə nə pɑ ŋkho nthɛ Si a pɑ́: E lə pɑ ŋa'nɑ́, e lə pɑ ŋkhamshɛ, e lə pɑ nwə́ mlù', e lə pɑ nthuŋkwà, e lə pɑ shə́ŋ fʉ' kuso.[8] E gɔ pɑ dɑ mghʉ̀ɔ, pɑ so nwə pɑpúŋ pɑ gɛ msə̀m, pɑ dəŋdəŋ, pɑ dɔlɔ̌, pɑ bɑ ě zhyə nə tɔm nɑ é,[9] bɑ ě cəŋtə nthɔm ghɔm piŋnthʉm, tsyə a bɑ ǎ pəmtə nə ywə yə pu ji'tə a. E gɔ pɑ́ bɑ ě ku' nə səso pɔ nə nwə dɔlɔ̌ ba nə kəŋnyə tɛshwə̀.[10] Pɑ tə yu'nyə, pɑ ghɔm vəŋ mghɔ̀m nə fʉtə́ pɔ̀ bɑ wap yɔm cəcɑ̌ pɔ pyə a bɑ pu lě bvo wap a.[11] Cɑ́ mshwə̀ map. Wap ji'tə ywə yə a ka puŋ nə ghə, ywə yə a bɑ pɑ ywə mfʉm, bɑ nwə kuso a bi mtuŋdyə bɑ nə bva' wap.[12] Mu' mo cəcɑ̌ pú, gɔm ghɔm Si yap lə ghɔ̌m gɑ: Pɑ Kreta, mcwanwə nə guŋ mcwə awɛ, mnɔm shɔkcɔk, mvàm tə fa'.[13] Yəŋ kwǐnthɛ bɑ nyənyɔ, a po'o tə o gɔ tɔk wap shɔkcɔ̌k po'o gɑ wap ghə piŋnthʉm dɔlɔ̌.[14] Wap kɑ la nɑ́ tsap nə tsə pomkəfeli pɑ Yudea ba nə mco' pɔ pyə wap fɛ mnyə nə nwə nyənyɔ a.[15] Guŋ ywə awɛ bɑ dɔlɔ̌ bi pɔ pyə́ wap bɑ dɔlɔ̌ a. Da' gɑ́ sɔ' m nə pɔ pyə wap bɑ wap viŋ nɑ tsap, biŋ bɑ ŋkhəŋnyə nə piŋ a, sɔmywə tə́ bɑ dɔlɔ̌ pɑ́; zhyənwə yap pu a tʉm tsap bɑ ǎ viŋ.[16] Wap gə pa' a bɑ wap zhyə Si a da' gɑ bɑ shyə m̀ nə mfa' map bɑ ŋkhəŋnyə e. Wap bɑ wap pɔk, bɑ mtʉɔthə́, bɑ wap ka ku' nə sɔm fa' pɑpúŋ.

2 PƐTRƆ 2:1-22
[1] Ba mghɛ ghɔm ghɔm Si cwanwə lə́ pɑ̌wə cəcɑ̌ pɔmnəŋ; a dəŋdəŋ po'o tə ba mtadyə zhi'tə cwanwə̀ gɔ sɔ' pɑ̀ cəcɑ̌ po pɑ̀ lɑ mfʉm zhi'tə cwanwə. Wap gɔ sɔ' lɑ ywə ji'tə̀zhǐ'tə́ cwəpuŋ nə ko cəcɑ̌ po. Wap gɔ sɔ' ghə tə́ kəŋnyə Tá yə e lə cu'nyə wap a, po'o nə ké vʉ tsyə ǎ wə gɔ wuŋ sɔ' a nyəŋ nə pú.[2] Bo'gwyə́ pɔ gɔ sɔ' yap jʉ̌m pú nə vɔk ghàp tsap: A cyə́ m̀ nə́, pu pɑ́ jə́mtə́ məjyə̀ nwə nyənyɔ̀.[3] Ghi'nyə yap gɔ sɔ' ghə wap pɑ́ dɑ mghɔm cwanwə map jʉ wɔ. Nə fyɛ' bɑ pɑ nə pu tə fɑ tə tyɛ̌', kwa' yap nə pí lə pɑ di pɑ.[4] Nə pa' Si tə bɑ e lě nthak pɑ aŋgəle pyə wap lə hɔnwə a nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu pɑ̀, e lě nyəŋ wap nthʉm tsʉm jʉ́m Tartaron tə́ bɑ nə byap fyɛ'.[5] E lě tə tak ba bvo dzʉ̌ nəŋ tə nyəŋ shɛ thə e pɑ́, da' gɑ cwə yə dɔmnyə bəŋ lə lǔ sə guŋ dzʉ́ pɔ cwəpuŋ awɛ a, e pfɔptə Noe, batə mo hɔ̌m nə pɔ pyə wap lə vɔk dɔmnyə bəŋ, yʉ́ yə e lə gɔmnwə dəŋdəŋ a.[6] Da' gɑ́ yʉ́ Si lě simnyə mtisuŋ Sodɔm pú Gomora, gə a cʉ' və, nə hɑ fo' bi pɑ ghə nwə̀ cwəpùŋ pyə́ wap gɔ tə́m jʉ̀m a.[7] E lě bìŋ bvɔk Lɔt mo dəŋdəŋ yə vɔk pɑ zhwə pɔ, pɑ ghə ghap lə bɑwə dzɑ́ nə é a.[8] Nə pa' yə bɔ mo nyənyɔ lə bvɔk pɑ cəcɑ̌ pú, bɑ jɔ mnwə map bìŋ bɑ ju' ghɔm tsap, biŋ bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ, tʉm tsyə́ tsyə a bɑ tʉm mo dəŋdəŋ a pɑ jɔgo' shyə́ m̀ nə mfa' cwəpuŋ map.[9] A po'o bɑ da'tə́ gɑ́ pɑ́ Cyəpɔ té pɔ pyə wap bɑ dəŋdəŋ nə gǒ', da' gɑ biŋ dwɔ' pɔ pyə wap tə́ bɑ dəŋdəŋ a pɑ́ nə byap tyɛ' nə fyɛ̀', nyəŋ shɛ thə́ pú:[10] Tə́ ntho' nə pɔ pyə́ wap jəŋ yap pɑ́ nə ŋwɛnyə̀ bap nɑ́, ywə yə a buŋ wap a pɑ bɑ pɑ́ netsə́, wap piŋ bɑ gwak nə sa' Si a. Wap jɔ gɑ́ a bɑ wap ku', ba mghɛ ŋa'nɑ́, wap lə pɑ bwɔk nə yəmtə Ghu' Si.[11] A nə́ŋ nə pɑ̌ po' pɑ aŋgəle pyə a bɑ wap ghə gʉ' shyə́ pɔ bɔ, biŋ nthʉɔ shyə́ wap a lə pɑ gɔmnwə mcap nə Ghu' bɔ dzə̌ Cyəpɔ.[12] Da' gɑ̀ pɔ bɔ, shwə pa' mnɔm pyə a bɑ wap ka ghə zhyənwə, bɑ né bvʉ nə yo', biŋ bɑ bɔptə a. Wap jəmtə́ ywə yə a bɑ wap ka zhyə́ ya a; biŋ bɑ̀ gɔ sɔ' pɔptə dəŋdəŋ pa' mnɔm bɔ gɔ sɔ' pɔptə a.[13] Wap gɔ sɔ' kap nthɔm nwə tə pɑ dəŋdəŋ. Wap ŋwɛnyə́ nə pɔptə̀ mco' pɑ mɔkcʉ́. Mghɔm map bɑ pɑ mviŋ pu a netsə́, mcwanwə map nə cwə yə po a pú wə dzʉ́ ywə a.[14] Nwə gho' bɑ ǎ ló nə mnyə́ map, wap lə pɑ́ jwyə mhɔnwə, wap fəŋtə́ mtʉm pɔ bwa pwǎ, bɑ mtadyə nə ghi'nyə, bɑ pó dò.[15] Wap lě gwa' məjyə́ dəŋdəŋ, hɔ məjyə̀, jap jʉ̌m Balaam mu Bosor yə é lə pǐŋ mcwɔ'fa' tə a bɑ́ dəŋdəŋ a.[16] Da' gɑ nə pɔptə́ mco' lě nthɔk e: Mu' nɔm tə gì lɑ gì mo nə ja' pʉə gɔm ghɔm Si bɔ.[17] Pɔ bɔ bɑ́ pa' mtsə́ shyə́ tə shyə, mlwa myə fəfa ŋkwa a: Jʉ́m sə́sə́ wə byap wap.[18] Nə pa' wap gɔm kəcʉɔ mghɔm tə nwə nə́, bɑ dɑ bɔkbɔ́k nwə yə bap nɑ́ shəŋ a nə fəŋtə́ pɔ pyə wap jɑwə tə nthəm nə pɔ pyə a bɑ wap lě hɔ məjyə a.[19] Wap ŋkha' nə cyətə pɑ ŋkwɔ bi pú, da' gɑ́ kwa' wap pɑ́ mkwɔ́ pɔptə, nə kɑlə́ mǒ bɑ ŋkwɔ ywə yə á sa' o a.[20] A pɑ gɑ́ pɔ pyə wap təm nə mvìŋ dzʉ́ shyə m̀ nə nə zhyə́ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ biŋ bɑ Gɛvɔk wɔk pɑ, Yeso Kristo pìŋ biŋ gɑ mvìŋ bɔ tsʉ́m wap biŋ bɑ shya wap a, bɑ yap nə pɑ gɔ piŋ pɔk cwəlɔ tə cyə́ cwədzə.[21] Nə pa' dzə lə bɑ bi pu nə cyətə zhyə məjyə̀ nwə dəŋdəŋ, shyə́ nə zhyə́ biŋ fɛnyə́ nɑ tsap nə mco' dɔlɔ̌ myə pu lə hɑ̌ bi pu a.[22] A bɑ ywə yə ghɔm pu' gɔm a pəmtə nə pú gɑ: Bvʉ̌ bɑ e pɑnyə nə ywə yə e lə wyɛ'nyə á, ba m gɑ: Pu guŋ nə miŋ nə sɔk gənɔm e wuŋ nùŋ nthʉ́m mtwətwɔp.

MATIO 23:1-29
[1] A lə pɑ̌ po'o Yeso ghɔmnwə bi lǎ' ba m bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ:[2] Pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai bɑ wap cwə nə kwɔ' Mosɛ:[3] Po ghə̌ biŋ jyə̌ ywə yə wap gɔm bi po a, da' gɑ ka po fo' mghənyə mnwə map, nə pa' wap gɔm tə́ la' wap ghə́ a.[4] Wap ŋkwɑ bò' ywə dzɑtsɑ jap bò' pɔ, da' gɑ bɑ ŋkhəŋnyə kwa' wáp nə lɑ nthə pu yap ŋaknyə bò' ywə bɔ.[5] Guŋ mfa' map awɛ bɑ́ wap pɑ gə pɑ́ gɑ́ pu yɔ wap. Wap gwim pak ŋwa'nyə nthʉm twɔ' bɑ pu və mkam ghɔm Si nə nə́ pu ba mɑ sʉəsʉə mcwǐŋ dzə.[6] Wap ŋkhuŋ nə cwə dzə̀ tsʉ' la'nwə, ba nə mdəŋdzə mkwɔ' dyə sinagogə.[7] Ŋkhuŋ gɑ́ pu ca'tə wap dəm sim, ba m gɑ pu ke wap gɑ Rabi.[8] Sɔ' m nə po, ka po cə́ŋ gɑ́ pu ké wɔ gɑ́ Rabi; nə pa' a bɑ po ghə da' tá' tá gɛ la'tə, po piŋ bɑ́ pɑ́ mfɑ̌ mfɑ́.[9] Ka po ke sɔmmo dəmcǎ' gɑ tá yɔ; nə pa' a bɑ po ghə da' ta' tá, Tá kɛbəŋ.[10] Ka po cəŋ gɑ́ pu ke wɔ gɑ́ mtadyə nə pa' a ba po ghə da' ta' tadyə, Kristo.[11] Mɑ mo gwyə cəcɑ̌ po pɑ gɛfa' yɔ.[12] Mo yə e ŋa' nɑ e a pu gɔ sɔ' fi' e, mo yə e fi' nɑ e hɑ si a pu sɔ' ŋa' e hɑ thə́.[13] Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bǔ, wɔ pyə po shɑ məjyə̀ nə ŋkho nə̀ Nəfo kɛbəŋ bi pɔmnəŋ a! Kwa' wɔ tə̀ bɑwə ŋkho nə̀ pɑ́, po lə nəŋ nthak pɔ pyə wap bɑwə shəŋ nə ko nə̀ a nə́ŋ.[14] Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bǔ, wɔ pyə̀ po dɑ tsə mpfɔk pɑ jwǐ, biŋ gə msʉəsʉə mcwyɛ'nyə nə fʉtə pɔmnəŋ. Pu gɔ sɔ' nyəŋ kwa' mɑ shɛ thə po.[15] Ghəghʉɔ yɔ, pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛ bú, wɔ pyə pǒ ŋkha nə guŋ mshyə lɑpʉə pu a guŋ dzʉ̌ awɛ tə́ gə ta' mo jʉ̀m po a, mo nəŋ shwə tə́ jap jʉ̀m po, po lɑ e gə pɑ́ mo mɔk tə pi, e pɔk shyə wɔ mcʉm bʉ̌ə![16] Ghəghʉɔ yɔ, mfʉ̀ la'tə jyə. Po gɔm gɑ: Mo lɑ tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ mkɔ bɑ a tə nwə pɑ, da' gɑ́ dɑ gɔl tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ mkɔ e tɔ́m.[17] Po bɑ́ mfʉmnyə pɔ biŋ bɑ́ mfʉ! A ghɔ nə gɔl pu tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si bɑ yá cyə̀ yá? Tsʉ' dɔlɔ̌ yə a dɔ́nyə̀ gɔl a kɑ gɔl?[18] Pǒ ŋkwi' gɔm gɑ́ mo lɑ tsʉ' nuŋpwɔ' ŋkhɔ́ mkɔ bɑ a tə nwə a, tə́ dɑ tsə pwɔ' tsyə a dəm tsʉ' nuŋpwɔ' a ŋkhɔ́ mkɔ e tɔ́m.[19] Mfʉ̀! A gɔ nə tsə pwɔ' pu tsʉ' nuŋpwɔ' yə a dɔnyə tsə pwɔ' a bɑ yá cyə̀ yá?[20] Nə pa' mo yə e dɑ tsʉ' nuŋpwɔ' ŋkhɔ́ mkɔ a dɑ ba ywə yə a dəm o a nə ŋkhɔ́ mkɔ.[21] Mo yə e dɑ tsʉ' dɔlɔ̌ Dyə Si ŋkhɔ́ mkɔ dɑ ba mo yə e shwə nə̀ a ŋkhɔ́ mkɔ.[22] Mo yə e dɑ kɛbəŋ ŋkhɔ́ mkɔ a dɑ pa' a leŋfo Si ba mo yə e dəm lɛŋfo bɔ a ŋkhɔ́ mkɔ.[23] Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə mco' pu a pɑ́ Farisai mtsɛbú. Po gap ba mcɛ́ jap nə gə jyə̀ gham hɑ tá' jyə̀ Dyə Si da' gɑ bɑ gwak kwa' ywə gwyə yə a bɑ́ nə mco' a nwə dəŋdəŋ, cɔ̌mmtso, nyənyɔ yəŋ bɑ́ ywə yə po kɑ bɑ gɔ ghə tə̀ ghə yə bɔ a.[24] Mfʉ̀ pɑ cya, po nthya mshwəlu', da' gɑ bɑ mi mkamelo.[25] Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú. Po sɔk jʉm mthǔ' pu a pak kɛ dzʉ̀ a lɔ́ da' gɑ nthʉm e pɑ bɑ a lo tsə cwuŋ pu a nwə tə́ dhə.[26] Mfʉ pɑ Farisai! Po ləŋdzə sɔk nthʉm nthu' tə́ jʉm dzʉ̌ lɔ́.[27] Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, po hwə́ mthəsì ba pu lɑ bʉ̀m fəfə shi': A bɑ́ m jʉm dzʉ̌ hwə ywə pɑpuŋ da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ mkwe mpfə pɔ pu a bɔkbɔk tsə́ lo nə́.[28] A po'o pɔmnəŋ pɑ jɔ wɔ də̀m po hwə pɔ dəŋdəŋ, da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ po lo mnwə tsɛbǔ pu a mnwə cwəpùŋ.[29] Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, wɔ pyə po bəm mghʉ̌m mghɔm ghɔ̀m Si, bɑ ŋkwiŋ mthəsì pɔ dəŋdəŋ,

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002