English
A A A A A

Igrexa: [Diáconos]

1 TIMOTIO 3:1-13
[1] Ghɔm tsɔ gɑ bɑ́ ǎ ku' pá' pɑ mo yap tʉ̌m nə a, bɑ gɑ: mo pɑ gɔ pɑ gɛ lé tsʉ' bɑ a kwa' fa' pɑpúŋ tə e bɑwə shə́ŋ.[2] A po' tə dé tsʉ́' gɔ pɑ́ mo yə pu tə wə ŋkhyak e nə sɔmywə a pɑ́; bɑ ě lɔm ta' mjwǐ, e lə pɑ́ kʉ́ə mo, e pɑ gɛ fʉ̌, gɛ mku', bɑ ě zhyə nə lɑ mghʉɔ, bɑ ě ku' nə zhi'tə mo ywə.[3] E tə́ gɔ pɑ́ nwə́ mlu' pɑ̀, e lə pɑ nthuŋkwa, pɑ mo byanyə pyǎnyə; e lə pɑ́ sa' shɛ, e lə pɑ gɛ ghi'nyə.[4] E gɔ zhyə nə cya kwa' dyə é pɑpuŋ, wim pó pyə́ nthʉm yu'nyə, nə mku':[5] Pɑ mo yə e ka zhyə nə cya dyə e a wim cu'tə Si m gɑ kɑ?[6] E kɑ́ pɑ mo yə ě wə tə́ bʉɔtʉm tsyə a, bwɔk gɑ ŋa'nɑ́ kɑ ghə mnyə myə so, e vʉ́ nə bya yə pu nthé nə Sata a.[7] A ba pɑ dzʉ́ pɑ ŋkwinthɛ̌ e pɑpúŋ, po'o gɑ pu kɑ́ wak e, e kɑ vʉ̀ nə yo' Sata lə.[8] Ba mghɛ fa' kwitə̀ gɔ pɑ́ pɔ pyə wap ku'nyə a, ghɔm tsap gɔ pɑ́ pɑ tsamu', wap lə pɑ hɑ nɑ́ tsap nə mlu' kɑ nə cəŋ fʉ' kuso lə.[9] Wap gɔ kyəp nwə cyə zhyənwə piŋnthʉm nə tʉ́m dɔlɔ̌.[10] Pu gɔ cəŋtə́ le wap, tə bi a pu kɑ kyak wap nə sɔmywə a wap pɑ fá' fa' kwitə̀.[11] Ba pɑ jwǐ gɔ pɑ́ yap pɑ́ po'o, wap gɔ pɑ bɑ wap ku'nyə, wap lə pɑ́ pɑ ghɔmnwə cwəpuŋ nə pɔ, wap lə pɑ mkʉə pɑ jwǐ pɑ. Wap gɔ pɑ́ nyənyɔ nə guŋ ywə awɛ.[12] Pɑ fa' fà' kwitə pɑ́ pɑ ghə ta' mjwǐ, wap pɑ shya pó pap pɑpúŋ, ba mdyə́ map.[13] Mghɛ fa' fà' kwitə pyə wap fa' fa' tsap pɑpúŋ a, gə tsʉ' mku', bi a pɑ́ wap cəŋtə gɔmnwə nə piŋnthʉm yə a bɑ pɑ̌ ghə nthʉm nə tamtə nə Yeso Kristo a.

FILIPO 1:1
Myə Polo pyə Timotio, mkwɔ Yeso Kristo, bi guŋ pɔ dɔlɔ̌ awɛ nə Yeso Kristo pyə wap Filipo a, bi pɑ lé wap pu a mghɛ fa' pap:

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:1-7
[1] A lə pɑ́ cwə o bɔ, dəŋ pɑkhʉ̌ pɑ ŋkwi'. Pɑ Elenistə to' nə ghɔmtə nə́ pɑ Ebraika nə pa' pu lə bɑ dʉɔnyə mpfɔk pap nə cwə nə ghap ywətsʉ nə tyɛ'dzʉ.[2] Mghɛ nthəm shwɔppʉə mgham ke guŋ pɑkhʉ̌ awɛ nə mɑ cu'tə gwyə gɔm gɑ: A ka puŋ gɑ pyə tak fa' Si nəŋ nə fa' ywətsʉ.[3] Mfɑ̌mfɑ́ po ghɔ pɑ cəcɑ̌ po shəŋ pɔ sɔmbʉə, pɔ dəŋdəŋ pyə Zhwenyə ba zhyənwə lo nə pu a, pyə yap wap nə fa' mfa' bɔ.[4] Tə̀ sɔ' m nə pyə, pyə gɔ pɑ lɑ nə cwyɛ'nyə Si ba fa' Ghɔm nə ghɔ dzə.[5] Guŋ cu'tə awɛ lə piŋ mkwɛnyə bɔ: Pu cwɔ' Etiennə, ta' mbɛ bɑ piŋnthʉm ba Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə e, shwɔ' Filipo, ba Prokor ba Nikanor pu Timon ba Parməna biŋ gə Nikola yə Antiokia yə e lə kǒ nə mà pɑ Yudea tə biŋ a.[6] Pu lə la'tə wap bi mghɛ nthəm, shwyɛ'nyə Si, jap bu thə pu.[7] Ghɔm Si lə bɑ ŋkwyə, dəŋ pɑkhʉ̌ pɑ ŋkwi' té' o Yerusalɛm, kwa' vəŋ mkamsi pɑ ju'nyə nə piŋnthʉm.

ROMA 16:1
Gɑ̌ nyəŋ Fɛbɛ fɑ yɔk pɑ yə mjwǐ gɛfa' mfa' dyə cu'tə pɔ Kristo yə a Kɛnkrea a nə bu mɔ.

TITO 1:7
Mo yə e dé pɔ a gɔ pɑ mo yə pu tə gɔ kyak e nə yə nə pɑ ŋkho nthɛ Si a pɑ́: E lə pɑ ŋa'nɑ́, e lə pɑ ŋkhamshɛ, e lə pɑ nwə́ mlù', e lə pɑ nthuŋkwà, e lə pɑ shə́ŋ fʉ' kuso.

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:3
Mfɑ̌mfɑ́ po ghɔ pɑ cəcɑ̌ po shəŋ pɔ sɔmbʉə, pɔ dəŋdəŋ pyə Zhwenyə ba zhyənwə lo nə pu a, pyə yap wap nə fa' mfa' bɔ.

YOHANE 8:32
bɑ pǒ gɔ zhyə nyənyɔ, a nyənyɔ ghə po lə pɑ̀ mkwɔ pɑ́.

EFESO 4:11
Yʉ́ nə shwɔ' shɑ pɔ nə gə mghɛ nthəm, dɑ shɑ́ gə mghɔm ghɔm Si dɑ shɑ gə pɑ siŋ cùŋ, biŋ dɑ shɑ gə mpyapdzə́, pɑ zhi'tə pɔ ywə

MFA' MGHƐ NTHƏM 20:28
Po wim nɑ̀ tso pɑpuŋ biŋ gwim ka dzə̀ yə Zhwenyə Dɔlɔ̌ dɑ wɔ gə pɑ pyap a. Po khim Cu'tə po Si yə e lə lɑ̀ mcyə myə́ jó a.

YOHANE 6:54
Mo yə ě pfɑ bapnɑ a biŋ nwə mcyə mə̌ a bɑ ě ghə vɔk màmà, a biŋ sɔ' jám e nə jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ.

MARKUSI 6:3
Mo bɔ tə́ bɑ ŋkham mthə́ pa', mu Maria, biŋ bɑ fɑ́ Yakop, ba Yozɛt, ba Yuda, pu Simon a lə́? Tə́ pá mfɑ́ pyə́ pyə pɑjwǐ nə bɑ́ tsɔ' a lə? E lə pǐŋ bɑ bi pu bɑ pɑ ywə fa'tə.

1 KORINTO 12:28
Pɔ pyə Si bɑ ě yap wap dzə̀ nthʉm cu'tə pɔ Kristo a dəŋdzə bɑ mghɛ nthəm, bɔtə bɑ mghɔm ghɔ̀m, biŋ bɔtə bɑ pɔ pyə́ a bɑ e yap wap gɑ́ wap pɑ́ ji'tə pɔ ywə a; nthəm jʉ̀m cwəlɔ bɑ pɔ pyə a bɑ pu hɑ nə ghə msyanwə bi pu a, ba nə́ yɛ́ mgho, ba nə kwitə, ba nə́ cya pɔ, biŋ gə nə ghɔm mghɔ̀m.

GALATA 1:19
tə yɔ sɔm gɛ nthə̌m tə́ ně da' Yakop fɑ́ Cyəpɔ.

EBRAIKA 13:17
Po pɑ ju'nyə bi pɑ cya wɔ, biŋ bɑ gə ywə yə wap yap a; nə pa' wap byap mtʉm mɔ, bɑ gɔ sɔ' ghɔmnwə nə bi Si. A po'o tə a pɑ́ shəŋ gɑ po ghə wap lɑ ŋwɛnyə̀ fǎ', nə pa' wap lɑ yɛlúŋ fá' bɑ a tə gɔ kwitə wɔ pɑ́.

YOHANE 3:3-5
[3] Yeso pa' bi é gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ o gɑ tə da' nə tsə mo m nə tsə sə́ a, bɑ bi a pɑ sɔmmo lə yɔ Nəfo Si.[4] Nikodemo ghɔm bi e gɑ: Bi a pɑ́ pu tsə mò m gɑ kɑ̀ bɑ ě tsə vò? Bi a pɑ́ e piŋ ŋkho vam map e mu' cʉ́m tə́ pu tsə é a?[5] Yeso ghɔm bi é gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ, gɑ̌ siŋ o gɑ: Sɔmmo yə́ pu ka tsə é m nə́ shyə ba m nə Zhwenyə á, bi a pɑ́ e lə ko nə Nəfo Si.

EBRAIKA 12:14
Po cəŋ gɑ́ hwitə pɑ́ cəcɑ̌ po pu a guŋ pɔ awɛ, biŋ shəŋ ba nə pɑ dɔlɔ̌ yə mo pɑ tə ghə yá bɑ pɑ e lə yɔ Cyəpɔ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:4
Tə̀ sɔ' m nə pyə, pyə gɔ pɑ lɑ nə cwyɛ'nyə Si ba fa' Ghɔm nə ghɔ dzə.

1 TIMOTIO 3:1-7
[1] Ghɔm tsɔ gɑ bɑ́ ǎ ku' pá' pɑ mo yap tʉ̌m nə a, bɑ gɑ: mo pɑ gɔ pɑ gɛ lé tsʉ' bɑ a kwa' fa' pɑpúŋ tə e bɑwə shə́ŋ.[2] A po' tə dé tsʉ́' gɔ pɑ́ mo yə pu tə wə ŋkhyak e nə sɔmywə a pɑ́; bɑ ě lɔm ta' mjwǐ, e lə pɑ́ kʉ́ə mo, e pɑ gɛ fʉ̌, gɛ mku', bɑ ě zhyə nə lɑ mghʉɔ, bɑ ě ku' nə zhi'tə mo ywə.[3] E tə́ gɔ pɑ́ nwə́ mlu' pɑ̀, e lə pɑ nthuŋkwa, pɑ mo byanyə pyǎnyə; e lə pɑ́ sa' shɛ, e lə pɑ gɛ ghi'nyə.[4] E gɔ zhyə nə cya kwa' dyə é pɑpuŋ, wim pó pyə́ nthʉm yu'nyə, nə mku':[5] Pɑ mo yə e ka zhyə nə cya dyə e a wim cu'tə Si m gɑ kɑ?[6] E kɑ́ pɑ mo yə ě wə tə́ bʉɔtʉm tsyə a, bwɔk gɑ ŋa'nɑ́ kɑ ghə mnyə myə so, e vʉ́ nə bya yə pu nthé nə Sata a.[7] A ba pɑ dzʉ́ pɑ ŋkwinthɛ̌ e pɑpúŋ, po'o gɑ pu kɑ́ wak e, e kɑ vʉ̀ nə yo' Sata lə.

1 TIMOTIO 2:12
Ŋkha piŋ bi mjwǐ gɑ e zhi'tə mo ywə, kɑ hya mbɛ lə. E lɛtə gɑ kǎm.

MFA' MGHƐ NTHƏM 14:23
Wap lə ko bǎ nə ya cu'tə pɑ piŋ a, shwɔ' mghətso bi pù, shwə tə tsʉywə nə shwyɛ'nyə Si, tə nthak wap nə bǔ cyəpɔ yə wap lə piŋ e a.

1 TIMOTIO 5:17
Mghətsó pyə wap wə shəŋtə shyá Cu'tə kwa' pɑpúŋ a, pu ghə mku' map ŋkwi' gə, tə kwa' pyə wap jɔgo' nə fa' ghɔ̀m ba nə nə́ zhi'tə ywə bi pɔmnəŋ a.

EBRAIKA 13:7
Po pɑ ŋkhamtə pɑ cya wɔ pyə wap lə siŋ ghɔm Si bi po a; po yɔ pa' vɔk yap lə nə miŋ a, biŋ bɑ fo' piŋnthʉm yap.

TITO 1:8
E gɔ pɑ dɑ mghʉ̀ɔ, pɑ so nwə pɑpúŋ pɑ gɛ msə̀m, pɑ dəŋdəŋ, pɑ dɔlɔ̌, pɑ bɑ ě zhyə nə tɔm nɑ é,

1 PƐTRƆ 5:2
Po cya ka jʉ̀ dzə́ Si tsyə pu hɑ wap bi po a, po kɑ cya wap m̀ pa' pu nthɔm wɔ tɔm a; po cyá wap nə tʉm pɑpuŋ kwa' pa' Si shəŋ a. Po kɑ lɑ ghi'nyə tə́ nə shya wap, po cəŋtə shya nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.

TITO 1:6
Bǎ ya mo lə nə pú gɔ pɑ́ mo yə pu tə́ gɔ pɑ kyak e a pɑ́, pɑ́ dhə́ ta' mjwǐ, a po pyə ghə piŋnthʉm tə bi a pɑ pu lə ghɔm gɑ̀ wap ghiŋ cwəpuŋ kɑ m gɑ́ wap tə ju'nyə a lə.

1 TIMOTIO 5:22
Kɑ lɑ mlo'nyə jap bú thə sɔmmo, kɑ pɑ̌ nə mhɔnwə sɔmmo. Kwa' wə tɔm nɑ o dɔlɔ̌.

TITO 1:5
A pɑ gɑ́ ŋkhe nthak o Kreta, bɑ a bɑ́ gɑ́ o miŋ nə ghə ŋkhɛ biŋ jap mghətso pɑ cya bǎ nə ya tisuŋ lə́ pa' ŋ də nə da'tə bu a.

GALATA 4:19
wɔ pó mkəcɔk po pɑ̌ pyə gɑ̌ ŋkwi' dzə́ wɔ nthʉm ghəghʉɔ m nə tsə́ sə́ a pɑ po'o tə̌ Kristo la' bɑ́ nə vɔk yɔ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002