English
A A A A A

Igrexa: [Persecución da Igrexa]

MFA' MGHƐ NTHƏM 8:1
Saulo lə bɑ mo nə pɔ pyə wap lə bɑwə biŋ vʉ Etiennə a. A lə to' pɑ̌ nə tyɛ'dzʉ bɔ, pu to' nə cwɔ' mkwə cwəpuŋ Yerusalɛm. Guŋ pɔ awɛ tə ně da' mghɛ nthəm lə sɛtə́ gɔ m jyə̀ Yudea pu a m Samaria.

MATIO 5:44
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ: Po kuŋ mghɛ bo pɔ́, po pu' bú bi Si nə pɔ pyə wap shwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ a,

2 TIMOTIO 3:12
Ba tə po'o, guŋ pɔ awɛ pyə wap shəŋ nə vɔk vɔ̀k nə lɑ mku' biŋ nə Kristo Yeso a, pu gɔ cwɔ'tə́ mkwə map.

YOHANE 15:20
Po kamtə ghɔm tsyə ŋ də ghɔm bi po a gɑ: Gɛfa' tə́ bɑ ě cyə tá fà' pɑ̀; a pɑ́ gɑ́ wap lě shwɔ' mkwə mə̌, bɑ wap gɔ cwɔ' ba mɔ mkwə; a pɑ̀ gɑ́ wap lé ghɔm tsɑ̌ cwəpuŋ, bɑ wap gɔ le ba tsɔ ghɔm cwəpuŋ.

APOKALIPSƏ 2:10
Kɑ pwɔk go' yə o gɔ yɔ a. Nə pa' Sata gɔ ma' pɔ pǔ dyəcɛ̌ nə ləŋtə o, ləŋtə o po' nə mtyɛ'dzʉ ghǎm. Pɑ́ nyənyɔ tə́ ŋkhəm tyɛ' vʉ́ a biŋ sɔ' hɑ co'fo vɔk bu.

ROMA 8:35
Wɑ gɔ té wɔk pɑ nə ŋkhuŋnyə Kristo? Ghəghʉɔ lə? Kɑ nə zhwiŋ? Kɑ nə cwɔ' mkwə mo cwəpuŋ? Kɑ jikǔ'? Kɑ pə̌ŋ? Kɑ ywə vʉ? Kɑ nyədwɔp?

MATIO 5:11
Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a.

ROMA 12:14
Po pɑ̀ nyəŋ byanyə nə pɔ pyə́ wap dɑ wɔ jɔgo' a; po pɑ nyəŋ byanyə, ka po nyəŋ dò.

YOHANE 5:16
Tə fɑ po'o pɑ Yudea to' nə khiŋ Yeso gɑ e ghə po'o tyɛ' Sabat.

MATIO 5:10-12
[10] Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə pu dɑ wap jɔgo' nə nwə dəŋdəŋ a, nə pa' Nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu.[11] Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a.[12] Po pɑ ŋwɛnyə́, bɑ sɛnyə́ nə pa' mcwɔ'fa' mɔ ghu' thə kɛbəŋ. Pu lə ghə pɑ po'o nə́ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə bɑ́ dzə po a.

2 KORINTO 12:10
A po'o tə gɑ̌ ŋwɛnyə́ nthʉm pwatə, nə nə cap a, nə nə hya a, nə nə cwɔ'mkwə mə̌ ba m̀ nə nə zhwiŋ nə Kristo; nə pa' gɑ̌ nthʉɔ pɑ nə cwə yə gɑ pwatə́ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 13:50
Da' gɑ pɑ Yudea ma' paknyə cəcɑ̌ mkam pɑ jwǐ ba mkam tisuŋ, ji nə cwɔ'mkwə Polo pu Barnabas cwəpuŋ nə jəŋ wap gǔŋ pú.

MFA' MGHƐ NTHƏM 7:52
Mtà pɔ lə cyətə cwɔ' mkwə ya gɔ̀m ghɔm Si cwəpuŋ? Wap le jwə ba pɔ pyə wap lə la' dəŋdzə bhə gɑ Mo dəŋdəŋ gɔ sɔ' sɔ' a, Mo yɑ yə po kɑ tɛ̌mnɛ́ myə́ jwə é a.

MARKUSI 4:17
da' gɑ́ la' mŋɛ pɑ́ nə pú, bɑ yáp pɔ̀ pɑ cwə o bɔ; ghəghʉɔ kɑ nə cwɔ' mkwə nə Ghɔm lə cwə́ tə sɔ̌', wap wuŋ bvʉ́tə si.

GALATA 4:29
Da' gɑ dəŋdəŋ pa' mo yə pu lə́ dzə é m nə bap nɑ́ a lə shwɔ'mkwə mo yə pu lə́ dzə é m nə́ Zhwenyə a, ba m cwəlɔ a bɑ pɑ́ po'o.

MARKUSI 10:30
la' e kwi tsə bɔ jyə́ ŋkhə cwəlɔ nə yəŋ cwə dzʉ̌ a; kɑ mpa' lə, kɑ mfɑ̌ lə, kɑ mmʉə lə, kɑ pǒ lə́, kɑ mbě lə́ cwə nə́ nə cwɔ'mkwə yə̌ŋ, biŋ sɔ' ŋkwi vɔk màmà a.

MATIO 13:21
Da' gɑ la' gɛ́ pɑ́ nə é, e pɑ́ yə pɑ́ mo cwə bɔ̌, ghəghʉɔ kɑ nə cwɔ' mkwə cwəpuŋ nə ghɔm cwə́ tə sɔ̌' e wuŋ bvʉ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 22:4
Ŋ də́ pɔ́ jyə́ bǎ tə shyə̀ vʉ́, gə pu ghəm pɑ bɛ́ ba pɑ jwǐ dɑ́ mtʉ́ɔ shəŋ wap nyəŋ cɛ́.

MATIO 5:10
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə pu dɑ wap jɔgo' nə nwə dəŋdəŋ a, nə pa' Nəfo kɛbəŋ bɑ bi pu.

GALATA 6:12
Pɔ pyə́ wap bɑwə shəŋ gɑ́ pu zhyə́ wap nə nwə bapnɑ a, a bɑ pɔ pyə́ wap bɑwə nyəŋ pɑ gɑ pu vo wɔ a. Da' yap ywə yə wap shəŋ a a bɑ nə cyətə yɔ̌go' nə bɛnyəpɛnyə Kristo.

LUKASI 21:12
A gɔ sɔ' nə təm po'o, bɑ pu ghəm wɔ, pɑ́ lɑ wɔ yɔgo' sinagogə, nyəŋ wɔ dyəcɛ̌. Pɑ́ lɑ wɔ ghɔ dzə mfomfo pu a mgɔpna' nə tso tsɑ̌.

MARKUSI 10:29-30
[29] Yeso ghɔm bi e gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ sɔmmo tə̌ wə yə ě tak pa' e ba mfɑ pyə́ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwi, nthak map e, nthak tap e, po pyə kɑ mbé myə́ lə nə nwə a ba nə́ Cùŋ pɑpúŋ lə,[30] la' e kwi tsə bɔ jyə́ ŋkhə cwəlɔ nə yəŋ cwə dzʉ̌ a; kɑ mpa' lə, kɑ mfɑ̌ lə, kɑ mmʉə lə, kɑ pǒ lə́, kɑ mbě lə́ cwə nə́ nə cwɔ'mkwə yə̌ŋ, biŋ sɔ' ŋkwi vɔk màmà a.

ROMA 8:35-37
[35] Wɑ gɔ té wɔk pɑ nə ŋkhuŋnyə Kristo? Ghəghʉɔ lə? Kɑ nə zhwiŋ? Kɑ nə cwɔ' mkwə mo cwəpuŋ? Kɑ jikǔ'? Kɑ pə̌ŋ? Kɑ ywə vʉ? Kɑ nyədwɔp?[36] Nə pa' a bɑ pú lě bvə gɑ: A shyə m nə o pu pɑ jwɔk jwətə wɔk zhwətə; pu pɑ jɔ wɔk pɑ pa' mnɔm pyə pu dɑ wap gɔ m nə wa wap a.[37] Da' gɑ́ nə guŋ e awɛ pɑ̌ shyə m nə mo yə́ e lə kuŋ wɔk pɑ a, bɑ pɑ cyəshù.

MFA' MGHƐ NTHƏM 11:19-21
[19] A lə́ nə pɑ̌ po'o bɑ pɔ pyə paknyə yə a lə təm pa' pu lə zhwə Etiennə a lə sɛtə wap a, bɑ wap lě gɔ tə ŋkho Fenikia, ba m Kipro pu Antiokia tə ghɔm mcuŋ pɑpuŋ bi sɔmmo tə ne da' pɑ Yudea.[20] Da' gɑ shɑ pɔ cəcɑ̌ pu pyə wap lə bɑ́ pɑ Kipro ba pɑ Kirena a lə ko Antiokia gɔm Cuŋ pɑpuŋ Yeso Cyəpɔ.[21] Cyəpɔ pɑ ŋkwitə wap, tə dəŋ pɔ pyə wap lə yapjʉ̌m Cyəpɔ biŋ e a pɑ gɔ dzə.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:4-5
[4] E lə vʉ̌ si, ju' pa' gi mo wə gɔm bi gɑ: Saulo, Saulo, o shwɔ'mkwə mə̌ cwəpuŋ gɑ́ kɑ?[5] E həŋtə gɑ: O bɑ wɑ Cyəpɔ? Gɑ̌ bɑ Yeso, o bɑwə shwɔ' pa' a pɑ mkwə mɑ cwəpuŋ.

GALATA 5:11
Sɔ' m nə m̀ mfɑmfɑ́, a po'o bya biŋ gɔ́m gɑ pu vo mò, tə bɑ gɑ̌ jɔgo' po'o nə kɑ? A la bɑ po'o bɑ kəmnyə fa'tə bɛnyəpɛnyə mì.

MATIO 10:23
Cwə yə pu gɔ sɔ' zhəŋ wɔ nə mu' tisuŋ a, po ŋkhʉ́ gɔ nə yə mu'. Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ pǒ gɔ sɔ' nə kǎ nə mtisuŋ Israɛl tə miŋ bɑ Mú mo sɔ'.

MATIO 5:12
Po pɑ ŋwɛnyə́, bɑ sɛnyə́ nə pa' mcwɔ'fa' mɔ ghu' thə kɛbəŋ. Pu lə ghə pɑ po'o nə́ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə bɑ́ dzə po a.

1 TIMOTIO 1:13
myə yə́ ŋ dɑ́ bɑ dzə bɑ shap Si bɑ shwɔ'mkwə pɔ, bɑ mo shɔkcɔk a. Da' gɑ a bɑ ŋ dě gə cɔmmtso, nə kɑ lɑ́ ŋ də́ dɑ pɑ̀ fʉmnyə̀ tə nə fa', bɑ ŋ khɑ ghə piŋnthʉm.

MATIO 5:11-12
[11] Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a.[12] Po pɑ ŋwɛnyə́, bɑ sɛnyə́ nə pa' mcwɔ'fa' mɔ ghu' thə kɛbəŋ. Pu lə ghə pɑ po'o nə́ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə bɑ́ dzə po a.

LUKASI 11:49
A pɑ po'o bɑ Si yə e bɑ e zhyə awɛ a ghɔm gɑ: Gɑ gɔ sɔ' təm mghɛ ghɔm ghɔ̀m Si ba mghɛ nthəm Si bi pu, wap zhwə shɑ́, biŋ dɑ pyə shɑ́ jɔgo'.

1 TESALONIKA 3:3-4
[3] po'o gɑ go'o yə ǎ si cwəlɔ a kɑ ghə̌ sɔmmo nə po pwa nə pa' pǒ zhyə gɑ a bɑ́ tsʉ' yə pɑ̌ gɔ m̀ nə a.[4] Cwə yə pyə lə bɑ́ wə po a pyə siŋ wɔ gɑ́ po gɔ sɔ' yɔgo'. A gǒ' bɔ tə pǒ bɑwə jɔ cwəlɔ.

EBRAIKA 11:36-38
[36] Pyə shɑ pɔ lě jɔgo': pu yəmtə wap, dɑ mshɔm shwɔ wap, ŋkwɑ wap, nyəŋ wap cɛ.[37] Pu lə lɑ̌ mwɔ' nthamtə wap, dɑ sɔ́ nə sɔtə wap, wap pfʉ vʉ mnyədwɔp; wap lə bvɔk vɔk pɑ tɑ ghə mla', bɑ ŋkwa gwɔp dzə kɑ mnəŋ dzə lə nə pu, ywə yáp lə pɑwə, pu pɑ hyanyə wap, dɑ wap jɔgo'.[38] Pɔ bɔ lə bɑ dzʉ̌ ka ku'nyə nə pu; wap lə bɑ ŋkha mghakgo pu a mkǔŋgó, bɑ bvɔk nthʉm mtuŋ mwo' pu a m̀ nthʉ̌m ghʉm.

YOHANE 15:20-21
[20] Po kamtə ghɔm tsyə ŋ də ghɔm bi po a gɑ: Gɛfa' tə́ bɑ ě cyə tá fà' pɑ̀; a pɑ́ gɑ́ wap lě shwɔ' mkwə mə̌, bɑ wap gɔ cwɔ' ba mɔ mkwə; a pɑ̀ gɑ́ wap lé ghɔm tsɑ̌ cwəpuŋ, bɑ wap gɔ le ba tsɔ ghɔm cwəpuŋ.[21] Wap gɔ ghə guŋ yá awɛ nə po po'o cyə́ m nə́ tso tsɑ̌, nə pa' a bɑ wap ka zhyə mo yə e nthəm a.

MATIO 10:21-23
[21] Fɑ́ gɔ sɔ' hɑ fɑ́ nə vʉ̌. A tá hɑ mú nə vʉ̌; pǒ gɔ sɔ' fɛ́jʉ́m pɑ tsə́ wap ghə pú zhwə wap.[22] Guŋ pɔ awɛ gɔ sɔ' pɔ wɔ nə tso tsɑ̌; tə mo yə e tɔm tə́ nə miŋ a gɔ sɔ' vɔk.[23] Cwə yə pu gɔ sɔ' zhəŋ wɔ nə mu' tisuŋ a, po ŋkhʉ́ gɔ nə yə mu'. Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ pǒ gɔ sɔ' nə kǎ nə mtisuŋ Israɛl tə miŋ bɑ Mú mo sɔ'.

MATIO 24:8-10
[8] Guŋ e bɔ awɛ gɔ sɔ' pɑ́ pɑ nə to' go' nə dzə.[9] Pu gɔ sɔ' nyeŋ wɔ nə gǒ', pɑ zhwətə wɔ, guŋ pɑ́ tə pɑ pɑ Yudea pɑ bɔ wɔ nə tso tsɑ̌.[10] A gɔ sɔ' pɑ po'o pɔ jɔmyɔm pfʉtə́, wap pɑ hɑ nɑ tsǎp wap wap cəcɑ̌ pú pa' mghɛ bo a, piŋ pɑ pɔnyə cəcɑ̌ pú.

LUKASI 21:12-19
[12] A gɔ sɔ' nə təm po'o, bɑ pu ghəm wɔ, pɑ́ lɑ wɔ yɔgo' sinagogə, nyəŋ wɔ dyəcɛ̌. Pɑ́ lɑ wɔ ghɔ dzə mfomfo pu a mgɔpna' nə tso tsɑ̌.[13] A cyə m po'o po pɑ mghɛ kwinthɛ pɑ̌.[14] Ka lam tsɔ́ sɔ́ nə ywə yə po gɔ sɔ' nə kwinthɛ a.[15] Gɑ gɔ sɔ' hɑ ghɔm ba fʉ̌ yə bi a pɑ sɔm gɛ bo yɔ lə ghə ya a bi po.[16] Mfɑ pɔ ba mso pɔ gɔ sɔ' pɑ tɛ́mnɛ́ mɔ, zhwə bo'gwyə pɔ cəcɑ̌ po.[17] Guŋ pɔ awɛ gɔ sɔ' pɔ wɔ nə tso tsɑ̌.[18] Da' gɑ sɔm ta' nəŋ thə́ yɔ lə pi pɑ.[19] A gɔ sɔ' cyə m nə kaktʉɔ yɔ po vɔk tʉm tsɔ.

1 KORINTO 4:8-13
[8] Po bɑ po tsə zhwyə! Po tsə zhi! A ka pɑ wɔk a bɑ pǒ bɑ mfo! Ah! Tə́ po pɑ́ mfo, bɑ pɑ nə bəmtə sa'[9] nə pa' gɑ̌ kwɛ gɑ Si tʉ wɔk thə́, wɔk mghɛ nthəm, jap wɔk nə jʉɔjʉ̀m tsʉ' pa' pɔ pyə pu gɔ cyə́ŋ wap thə a: Pu le jwɔk jɔ wɔk, dzʉ̌, pɑ aŋgəle ba pɔmnəŋ.[10] Pyə bɑ mpʉəpo shyə m nə Kristo. Tə wɔ, a bɑ po ghə fʉ́ shyə m nə Kristo; pyə bɑ pɔ bwapwǎ, po pɑ pɔ nthʉɔtʉɔ; pu bɑwə hɑ mku' bi po, bɑwə gwak wɔk.[11] Kwa' cwəlɔ, jikǔ' bɑwə jɛ́ wɔk, ghak yɔk pɑwə ŋkhə́, tə dzə́ nə pyə, bɑwə jɔgo', tɑ pɑ̌ dyə,[12] bɑwə jɔgo' nə mfa' bú. Pu bɑwə jəmtə wɔk, pyə ma' pɑ́ hwitə; pu dɑ wɔk jɔgo' pyə sɔksɔk.[13] Pu bɑwə nthɛmnɛ mɔk, pyə lə la'. Tə́ ŋkhəm cwəlɔ pyə bɑwə bɑ́ pá' netsə́ dzʉ́ a, mkaknyə́ tsə́ bi dzʉ̌.

EBRAIKA 10:32-34
[32] Da' gɑ́ po kamtə́ pa' po lə nə jitə a. Nə pa' po lə wuŋ nə kwi ŋkha' guŋ ŋkho pɑ nə shù yə po lə lǒ' nthʉ́m go' a.[33] Pu pɑ jəmtə wɔ, bɑ shwɔ' mkwə mɔ cwəpùŋ sɔsɔ̌ dəm sim nə mu' ghəŋ biŋ bɑ nə yə́ mu' ghə̌ŋ bɑ pǒ tamtə̀ nə pɔ pyə wap lə jɔ yəŋ nthi go'o a.[34] Po lě biŋ gə yɔ tsʉ' nə ghəghʉɔ mghɛ cɛ́, da' gɑ́ biŋ dɑ ŋwɛ́nyə biŋ gɑ pu lɑ tsə tsɔ, nə pa' po lə bɑwə jyə́ gɑ pǒ ghə mu' fʉ' pɑpuŋ yə a shwə mama a.

EBRAIKA 11:33-38
[33] Wap lě shyə m̀ nə piŋnthʉm do' mnəfo dɑ mguŋ map, gə nwə dəŋdəŋ pɑwə, jɔ pa' mka'nyə Si bəmtə a, shəŋ mnɔm tə ma' nə shwə̀ map.[34] Wap lě shyə m̀ nə piŋnthʉm bi mɔk nthʉɔtʉɔ, bvɔk nə mcɔ̌k mnyə̌dwɔp, jɛ nə mgho biŋ gə gʉ', biŋ nthegʉ' nə shù, jəŋ msəŋwi mghʉɔ.[35] Pɑjwǐ lě shyə m nə piŋnthʉm jɔ pɔ pap pyə wap lə pfʉ̌ a nə yam nə vʉ̌. Da' gɑ shɑ pɔ lě jɔgo', pú fəŋtə mzhəŋ nɑ map shwɔ'tə, wap pfʉtə, ŋkhəŋnyə gɑ pu kɑ kyɛ' wap, po'o gɑ wap sɔ' gə kwa' nə yam nə vʉ̌ yə a puŋ a.[36] Pyə shɑ pɔ lě jɔgo': pu yəmtə wap, dɑ mshɔm shwɔ wap, ŋkwɑ wap, nyəŋ wap cɛ.[37] Pu lə lɑ̌ mwɔ' nthamtə wap, dɑ sɔ́ nə sɔtə wap, wap pfʉ vʉ mnyədwɔp; wap lə bvɔk vɔk pɑ tɑ ghə mla', bɑ ŋkwa gwɔp dzə kɑ mnəŋ dzə lə nə pu, ywə yáp lə pɑwə, pu pɑ hyanyə wap, dɑ wap jɔgo'.[38] Pɔ bɔ lə bɑ dzʉ̌ ka ku'nyə nə pu; wap lə bɑ ŋkha mghakgo pu a mkǔŋgó, bɑ bvɔk nthʉm mtuŋ mwo' pu a m̀ nthʉ̌m ghʉm.

MFA' MGHƐ NTHƏM 12:1-19
[1] A lə pɑ nə wɔ̌dzʉ bɔ, fo Herode to' nə lɑ shɑ pɔ pyə wap lə bɑ nthʉm cu'tə pɔ Kristo a jɔgo'.[2] E lə ghə̌ pu wà Yakop fɑ Yohane.[3] E lə nə yɔ gɑ ǎ puŋ pɑ Yudea, gə pu kwi' gəm Pɛtrɔ, a lə bɑ nə tyɛ' msɛ́ tə kwɔ'msɛ̌.[4] E lə ghə tə pu kyəp e cwəlɔ, e nyəŋ e dyəcɛ̌, jap gɑ msəŋwi mkam pfʉə pɔ pfʉə pɔ pfʉ̀ə pɑ dé e. E lə bɑwə shəŋ gɑ Paska cyə tə e putə e bi pɔmnəŋ.[5] Cwə yə Pɛtrɔ lə bɑ dyəcɛ̌ a, mcwyɛ'nyə Si tə pwa nthʉm mcu'tə pɔ Kristo pɑ ŋkwɔ' gùŋ mcwə awɛ bəŋ Si nə tso tsyə.[6] Herode lə pɑ gɔ ghə pu fyɛ' e. A pɑ mtsʉ', Pɛtrɔ pɑ dyəcɛ̌, tuŋ msəŋwi pɑpʉ̌ə bɑ e nuŋ bɑwə di, bɑ pu lɑ mgwɑ mtʉ̌ɔ məbʉə shəŋ e, shɑ msəŋwi pɑ jyədyə̌ bɑwə byap.[7] Da' gɑ aŋgəle Cyəpɔ lə wuŋ ŋwak, ŋkha' lo dyə̌. Aŋgəle pu'tə bhə be Pɛtrɔ nə jam e, gɔm bi e gɑ: Lusi m gʉ̌'. Mgwɑ mtʉɔ lə kyɛ́' nə bu myə́.[8] Aŋgəle piŋ gɔm bi e gɑ: Zhwé tap o, biŋ ŋkwɑ ŋkhə̀ mthap mǔ e ghə po'o, e piŋ ŋkwi' gɑ ŋkwa dzə o yə jʉm dzʉ̌ jap jʉ̌m m̀.[9] Pɛtrɔ yap jʉ̀m e nthəm. E la tə bɑwə jyə nyənyɔ gɑ aŋgəle nə lə́ bɑwə bvɔk e pɑ, é bɑwə ŋkwɛ gɑ e jɔ pɑ nə yɔ m nthʉ̌m zhwenyə.[10] Wap lə twɔk dəŋdzə nthap pyap, ba bátə nthap pyap yɑpʉə. Ŋwak nə jyədyə̌ mtʉ̌ɔ yə a de m tisuŋ a, a hé pɑ dǒ e dzə̌ pú; wap lə ko dzʉ cwəlɔ, gɔ tə ŋkhəm nə dhə təŋjyə gwyə, aŋgəle wuŋ fiŋ Pɛtrɔ gɔ tsyə.[11] E zhyə nɑ e, gɔm gɑ: cwəlɔ gɑ wə ju' kwa' nyənyɔ gɑ Cyəpɔ təm aŋgəle e, e sɔ' bvɔk a nə bǔ Herode pu a nə ywə yə pɑ Yudea kɑ bɑwə byap a.[12] E lə́ lə̌ŋtə jyə cwəlɔ, ŋkhəm wə Maria ma Yohane yə pu ŋkhe e gɑ Markusi a. Pɔ tə jɔm lə bɑ wə bɑwə shwyɛ'nyə Si.[13] E lə ko'tə vi' pù', mu' mú go, gɛfa', tso tsyə pɑ Rode sɔ' de.[14] E lə tǐŋ gi Pɛtrɔ, ŋwɛnyə, ŋthak nə he pù' nəŋ ŋkhʉdʉ́ bɑnyə gɔm gɑ Pɛtrɔ shwə pú'.[15] Pu ghɔm bi e gɑ o wə bʉə, da' gɑ e lə nə fʉ' m jʉ̀m. Wap ghɔm gɑ a aŋgəle e.[16] Pɛtrɔ lə bɑ pɑ shwə pu' bo ŋkho'tə, wap cwɔ' cwəlɔ, jɔ a pɑ yʉ́. Nwə cyə wáp.[17] Pɛtrɔ ma'tə pǔ gɑ wap lɛtə. Siŋ wap pa' Cyəpɔ bvɔk e á, nə mìŋ gɔm gɑ: Po ghɔ siŋ Yakop ba mfɑ̌mfɑ́. Biŋ ntham məjyə cwəlɔ gɔ m nə mu' tsʉ'.[18] Dzʉ lə lɔ̌, va' ko cəcɑ̌ msəŋwi nə ywə yə Pɛtrɔ zhi ya a.[19] Herode ghə gɑ pu cəŋ e, da' gɑ mo lə yɔ e. E ghə pu cəŋtə fyɛ' pɑ pyap cɛ́, e piŋ gɔm gɑ pu lə wap gɔ jwətə wap. Pɛtrɔ lə pǐŋ fɑ Yudea cwəlɔ dzəŋ gɔ Kaesarea na' shwə wə́.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:1-14
[1] Cɔk pú nə zhwə mghɛ zhi'nwə Cyəpɔ lə jɑ pɑ nə Saulo.[2] E pɑ gɔ ywə ŋkhamsi gwyə ŋkwi mŋwa'nyə nə̀ nə gɔ nə msinagogə Damasi po'o gɑ e yɔ pɔ pyə wap m nə Məjyə a, pɑ bɛ kɑ pɑ jwǐ lə, e cə́ŋ wap nə gɔ Yerusalɛm.[3] E lə ghɔ tə bɑ gɔ kəm Damasi, mu' ŋkha' wuŋ fɑ kɛbəŋ dɑ sɛ é sam e.[4] E lə vʉ̌ si, ju' pa' gi mo wə gɔm bi gɑ: Saulo, Saulo, o shwɔ'mkwə mə̌ cwəpuŋ gɑ́ kɑ?[5] E həŋtə gɑ: O bɑ wɑ Cyəpɔ? Gɑ̌ bɑ Yeso, o bɑwə shwɔ' pa' a pɑ mkwə mɑ cwəpuŋ.[6] Da' gɑ lusi ŋkho tisuŋ, pu gɔ siŋ o ywə yə́ o gɔ ghə a.[7] Msǒ ghiŋ pyə́ lə tiŋnyə, pwɔk cɑ́ mshwə map. Wap lə bɑ́wə ju' gi mo, da' gɑ la' wap pɑ́wə jɔ sɔmmo.[8] Saulo lə lusi, ba tə pá' mnyə myə́ lə bɑwə gyɛ'ghyɛ' a, e lə pɑwə biŋ jɔ sɔmywə, mso pyə tɔm pɑ pu e tɑ dɑ e ŋkho Damasi.[9] E cwə wə tə yɔ tsʉ' dzʉ̌ tyɛ' tà, tə tsʉ̌ ywə, tə nwə́ shyə.[10] Mu' gɛ zhi'nwə lə bɑ Damasi tso tsyə pɑ Ananias; Cyəpɔ ké e nthʉm nə yɔ m nthʉ̀m zhwenyə gɑ Ananias, e pa' gɑ: gɑ̌ yəŋ m Cyəpɔ.[11] Cyəpɔ piŋ gɔm gɑ: Lusi gɔ Damasi nə məjyə yə pu ŋkhè gɑ jyə dəŋdəŋ a, dyə Yuda, həŋtə mu' mo yə pu ŋkhe e gɑ Saulo yə Tarso a. E tsʉ̌' bɑwə shwyɛ'nyə Si,[12] E du m nə yɔ pa' mu' mbɛ yə pu ŋkhe e gɑ Ananias a ŋkho dyə jap bu nə e gɑ e piŋ jɔ tsʉ' a.[13] Ananias pa' gɑ: Cyəpɔ, gɑ̌ yu' pa' pɔ jɔmyɔm gɔm nwə nə bɛ bǎ, bɑ gɔm guŋ mnwə cwəpuŋ myə é gə nə pɔ dɔlɔ̌ pǔ Yerusalɛm a.[14] E piŋ bɑ tsɔ'ɔ bɑ mkhamsi gwyə hɑ guŋ gʉ' bi awɛ nə nə shə̌ŋ guŋ pɔ pyə́ wap ŋkhe Tso tsʉ̌ a awɛ.

GALATA 1:13
Nə pa' po lə yǔ' pu ghɔmnwə nə tsɑ̀ ghiŋ pa' ŋ də nə gə́ nə nə́ piŋ pɑ Yudea a: nthi pa' ŋ də lɑ Cu'tə pɔ Si jɔgo' biŋ bɑ shəŋ nə sa'tə yá a.

APOKALIPSƏ 2:8-10
[8] Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Smirna a gɑ: Dəŋdzə́ biŋ bɑ Jʉɔjʉ̀m, mo yə e lə pfʉ̌ da' gɑ́ biŋ jám nə vʉ̌ a ghɔm gɑ:[9] Gɑ̌ zhyə́ go' o ba pəŋ o, da' gɑ́ o bɑ gɛ ywə́; jyə́ ba mnɛ́ pɔ pyə wap gɔm gɑ́ wap bɑ́ pɑ Yudea a. Wap tə bɑ pɑ Yudea pɑ, a bɑ Sinagogə Sata.[10] Kɑ pwɔk go' yə o gɔ yɔ a. Nə pa' Sata gɔ ma' pɔ pǔ dyəcɛ̌ nə ləŋtə o, ləŋtə o po' nə mtyɛ'dzʉ ghǎm. Pɑ́ nyənyɔ tə́ ŋkhəm tyɛ' vʉ́ a biŋ sɔ' hɑ co'fo vɔk bu.

MFA' MGHƐ NTHƏM 26:9-11
[9] Sɔ' m nə m̀, bɑ ŋ də cəŋtə nyəŋ gɑ́ gɑ gɔ ma' tsó Yeso yə Nazarɛt shù nə guŋ mməjyə̀ awɛ.[10] A nə́ŋ bɑ̀ ywə yə ŋ də ghə Yerusalɛm a; nə pa' ŋkhamsi gwyə lə hɑ tʉɔ bəm, gɔ Yerusalɛm gəm pɑ piŋ nyəŋ wap cɛ́, biŋ bíŋ gɑ pú zhwə wap.[11] Ŋ də kǎ nə guŋ msinagogə awɛ bɑ shɔ́k nə pú, nthənyə wap gɑ̀ wap kəŋnyə piŋnthʉm yap; ŋ də nə miŋ ma' nə, jə́ŋ wap zhəŋ tə ŋkho ba tisuŋ dyɛ'.

1 KORINTO 4:12
bɑwə jɔgo' nə mfa' bú. Pu bɑwə jəmtə wɔk, pyə ma' pɑ́ hwitə; pu dɑ wɔk jɔgo' pyə sɔksɔk.

MFA' MGHƐ NTHƏM 12:1
A lə pɑ nə wɔ̌dzʉ bɔ, fo Herode to' nə lɑ shɑ pɔ pyə wap lə bɑ nthʉm cu'tə pɔ Kristo a jɔgo'.

FILIPO 3:6
Sɔ' m nə nə səŋnyə nə nə́ piŋ bɑ ŋ də lɑ Cu'tə pɔ Kristo jɔgo'; gɔ m nə nə́ ghiŋ nə mco' ŋ bɑ mo tə bya nə́ mco'.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002