A A A A A

Igrexa: [Adoración]


YOHANE 4:21-24
[21] Yeso ghɔm bi e gɑ: Yu' ywə yə gɑ̌ gɔm a m mɑmjwi; cwə wə sɔ̌', yə po tə́ gɔ piŋ ghamtə Tá m dəm kuŋgǒ kɑ m Yerusalɛm a lə.[22] Pǒ gamtə ywə yə́ po ka zhyə́ ya a; tə́ pyə̌ gamtə ywə yə pyə̌ zhyə a, nə pa' ywə vɔ̀k fɑ m bi pɑ Yudea.[23] Da' gɑ́ cwə wə sɔ̌', bɑ a tsə́ sɔ' cwəlɔ, cwə yə́ pɑ ghamtə pyə nyənyɔ gɔ pɑ ghamtə Tá m nə zhwenyə ba m nə́ nyənyɔ a; nthi pɑ ghamtə pyə Tá shəŋ a bɑ po'o.[24] Si bɑ zhwenyə, a piŋ shyə m po'o tə́ pɔ pyə wap gamtə é a ghɔ pɑ́ ghamtə é m nə zhwenyə ba m nə́ nyənyɔ.

ROMA 12:1-2
[1] Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.[2] Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

APOKALIPSƏ 4:8-11
[8] Mnɔm bɔ papfʉə lə́ bɑ́ bɑ bǎ ya lə ghə mbap nthɔk bɑ a lo mnyə́ geŋnyə o ba m nthʉ̀m o. Wap lə jwɔp mtsʉ' ba m mɔktcʉ́ gɑ: Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Cyəpɔ, Si Nthʉɔtʉɔ. Mo yə e lə́ bɑ, yə e bɑ, biŋ bɑwə sɔ' a![9] Bǎ cwə kɑ lə́ yə mnɔm lə́ bɑwə hɑ ghu'tə bi mo yə e bɑ dəm leŋfo, bi mo yə e bɑ mama á, cwə yə wap lə bɑwə hɑ mku' bi e, biŋ bɑwə hɑ mfa' gho'nyə bi a,[10] mghətso shwɔppfʉə mgham bʉə pɑ́ ŋkham mkwi'tə map si, dzə̌ mo yə é lə bɑ dəm leŋfo a, bɑ gamtə́ mo yə́ e bɑ nthʉɔ mama a, ma' mco'fo map dzə̌ leŋfo bɑ gɔm gɑ:[11] A bɑ ǒ ku' m Cyəpɔ Si yɔk nə nə kwi ghu'tə, mku' ba tʉɔ, nə pa' wə nə lə́ gə guŋ tsə́ awɛ; o lə́ yap gɑ́ a pɑ́wə, pu ghə a pɑwə.

EBRAIKA 12:28-29
[28] Pa' pɑ ŋkwi nəfo tsyə pɑ a lə ŋaknyə a, pɑ tɔm gho' bɔ pɑpuŋ. Pɑ cyə m̀ nə́ fa' bi Si kwa' nə nthi pa' a gɔ puŋ e a, nə fa' bɑ ju'nyə e biŋ bɑ bwɔk e.[29] Nə pa' Si yɔk pɑ bɑ mɔk yə a nkhə guŋ ywə awɛ a.

APOKALIPSƏ 14:7
E lə bɑwə gɔm nə gi nthʉɔtʉɔ gɑ: Po pwɔk Si, gu'tə e nə pa' cwə fyɛ' e bɑ a sɔ' a. Po ghamtə gɛ nyaptə kɛbəŋ pu cǎ', ba shyə lɑpʉə pu a msa'sǐ shyə.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002