English
A A A A A

Igrexa: [Nacemento De Xesús]

MATIO 1:18-23
[18] Pɑ yu' pa' pu lə tsə Yeso a. Yosɛp lə ko nə map e Maria. Da' gɑ́ pu e lə yɑtə wuŋ dɔmdyə, gʉ' Zhwenyə Dɔlɔ̌ ghə e pɑ tsʉ̌m.[19] Yosɛp, dhə e yə e lə bɑ́ mo dəŋdəŋ, la' e pɑwə shəŋ nə lɑ sǒ ŋkhu Maria sɔsɔ̌ á, lə nyəŋ nə təm nə e pɑ́ m jʉmjʉ̀m.[20] E lə sɛ nə ghə po'o, da'gɑ́ aŋgəle Cyəpɔ sɔ' bi e m nthʉm jʉ̀m gɔm bi e gɑ: Yosɛp mu David, kɑ pwɔk nə lɑ Maria jwi o la' o, nə pa' tsʉ̌m é fɑ m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ a.[21] E nəŋ gɔ sɔ' tsə́ mú mbɛ, o ke é gɑ́ Yeso, nə pa' yʉ́ nə gɔ sɔ' vɔ́k pɔ pyə nə mhɔ máp a.[22] Guŋ mnwə bɔ lə nthəm po'o gɑ guŋ ywə yə Cyəpɔ lə cyə m nə gɔm ghɔm Si gɔm á a pəmtə gɑ:[23] Gò tə wuŋ jyə m bɛ gɔ sɔ' pɑ́ tsʉ́m, tsə mú mbɛ, pú ke tsó tsyə́ gɑ Emanuɛl, a pɑ nthutə' gɑ: Si bɑ cəcɑ̌ pɑ.

LUKASI 2:7-21
[7] E tsə́ mu mbɛ, thə́sə e. Dɑ mkam dzə́ nə dzʉmtə é, nuŋ é nthʉm kɔp ywətsʉ mnɔm, nə pa' tsʉ' lá tə́ jɑ dyə mghʉɔ bi pu pɑ́.[8] Shɑ mghɛ pyapdzə́ lə́ bɑ́ kwɛ tsʉ'u, bɑ pé mtsʉ' bɑ́wə de dzə́ tsap.[9] Wap lə nə yɔ aŋgəle ŋwak dzə̌ pú, ghu'tə Cyəpɔ ləŋnyə nə pu, wap pwɔk te' o, sə́ŋ.[10] Aŋgəle ghɔm bi pu gɑ: Ka po pwɔk, gɑ̌ sɔ' siŋ wɔ cùŋ pɑpuŋ yə bǎ ya mo lə́ gɔ nə yu' pɑ ŋwɛnyə a.[11] A bɑ gɑ nthʉm tisuŋ fo David tyɛ' ɔ pu tsə́ gɛvɔk pɔ, yə e bɑ Kristo, bɑ Cyəpɔ a.[12] Mtiŋ myə po gɔ ko nə zhyə e á bɑ́ gɑ́ po gɔ ko wə yɔ mubwǎ bɑ pu lə mkam dzə́ nə dzʉmtə é, nuŋ é nthʉm kɔp ywətsʉ mnɔm.[13] Wap lə nə yɔ, vəŋ m aŋgəle sɔ' nthamtə nə aŋgəle bɔ pu a pu pɑ jwɔpshyə gamtə Si gɔm gɑ.[14] Ghu'tə bi Si thə́ kɛbəŋ, byanyə pɑ dəmcǎ' bi pɔ pyə é ŋkhuŋ wap a.[15] Cwə yə pɑ aŋgəle lə pɑnyə m kɛbəŋ á, mghɛ pyapdzə ghɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Pɑ ghɔ tə ŋkhəm Bɛtəlehɛm, jɔ ywə yə a nthəm wə a, ywə yə Cyəpɔ gə gɑ́ pɑ zhyə a.[16] Wap lə ŋkhʉdʉ̌ gɔ wə́, ŋkho jɔ Maria pu Yosɛp ba mú bɑ pu nuŋ é nthʉm kɔp ywətsʉ mnɔm.[17] Wap lə yɔ e po'o, gɔm guŋ mnwə awɛ myə wap la' ju' nə mu bɔ a.[18] Bǎ wɑlə yə e lə yu' nwə bɔ bi mghɛ pyapdzə́ a, a lə zhʉm é te'.[19] Maria lwɔ' guŋ mnwə bɔ awɛ nthʉm tʉm e bɑ ŋkhamtə.[20] Mghɛ pyapdzə lə nə́ pɑnyə giŋ jwɔp nə ghu' Si nə pa' ywə yə wap jɔ biŋ ju' a pəmtə nə ywə yə pu lǎ' siŋ wap a.[21] A lə nə́ kəm tyɛ'dzʉ hɔ̌m, tyɛ' nə vo mú; pu ké tso tsyə gɑ Yeso; tso tsyə aŋgəle lə ghɔm tə́ pu la' fəŋ mú bɔ a.

MATIO 2:1-12
[1] Pú dzə́ Yeso Bɛtəlehɛm m Yudea, nə cwə fo Herode. Shɑ́ mghɛ zhyə́ sɛ fɑ ghəŋ nthəm nam ŋwak Yerusalɛm[2] dzɑ́tə́ gɑ: Fo pɑ Yudea yə pu bɑwə tə́ dzə́ e a hɑ? Nə pa' pyə yɔ sɛ tsyə́ ghəŋ nthəm nam tə́ sɔ' m nə ghamtə e.[3] Fo Herode lə nə yu' mcuŋ bɔ, a va' e, ba guŋ Yerusalɛm awɛ.[4] E lə cu'tə guŋ mkamsi gwyəgwyə awɛ pu a guŋ pɑ zhyɛ mco' awɛ nthʉm guŋ, həŋtə́ wap tsʉ' yə pu lə gɔ la' tsə́ Mesia nə a.[5] Wap ghɔm bi e gɑ: M Bɛtəlehɛm m Yudea, nə pa' ywə yə gɔ̀m ghɔ̀m Si lə və a bɑ gɑ:[6] Wə Bɛtəlehɛm, cǎ' pɑ Yudea, o tə bɑ jʉɔjʉ̀m nə mtisuŋ pɑ Yudea pɑ; nə pa' Fo yə e gɔ sɔ' pɑ cya pɑ Israɛl pɔ pɑ̌ a gɔ sɔ' təm bu.[7] A lə pɑ po'o, fo Herode ghə pu ké mghɛ zhyə sɛ m càm e həŋtə wap kwa' cwə yə sɛ bɔ kɑ təm a,[8] tə biŋ nə təm wap Bɛtəlehɛm gɔm bi pu gɑ́: Po ghɔ shəŋtə həŋtə́ mcuŋ nə mu bɔ̌; cwə yə pɔ yɔ e a po ghə ŋ jyə, po'o gɑ ba myə̀ ghɔ gamtə e yɑ̌.[9] Wap lə yu' ghɔm fo cwəlɔ, ntham məjyə; sɛ tsyə wap kɑ yɔ̌ ghəŋ nthəm nam a ghiŋ bɑ dzə pu tə gɔ nthiŋnyə dəm tsʉ' yə mu bɔ lə bɑ nə a.[10] Wap lə nə yɔ sɛ cwəlɔ kwa' mɑ ŋwɛnyə ko nə pu.[11] Wap lə kodyə, jɔ mú pu Maria map e; ŋkham mkwi'tə map dzə é, gamtə e, biŋ ntha' mpʉə map cwəlɔ, hɑ tʉ́ɔ gɔl, ba phə tʉɔdəŋ pú a mwɑ̌ tʉɔdəŋ bi e.[12] Si lə cyə́ m nthʉm jʉm biŋ gɔm bi pu gɑ́ wap kɑ piŋ bɑnyə bəŋ Herode, wap lə cyə m nə mu' məjyə dyɛ' bɑnyə gǔŋ pú.

GALATA 4:4
Da' gɑ cwə lě shwə́ tə bəmtə́, Si tə́m Mu é, mjwǐ tsə é, e pɑ́ ŋkwɔ mco',

LUKASI 2:1-4
[1] A lə́ pɑ̌ cwə o bɔ, Kasa Ogwisto ghɔm gɑ́ pu sɛ́ guŋ pɔ awɛ dəm sicǎ'.[2] Yəŋ dəŋdzə nə́ sɛ pɔ lə́ bɑ́ cwə yə Kirinus lə́ bɑ́ gɔpna' Siria lə.[3] Bǎ wɑ̌ lə́ pɑ́ gɔ la' pú, pú və tso tsyə́ nə ŋwa'nyə nə sɛ́ pɔ̀.[4] A lə́ pɑ̌ po'o ba Yosɛp lu Nazarɛt, nthʉm guŋ Galilea, gɔ nthʉm guŋ Yudea, tisuŋ Bɛtəlehɛm pfəla' fo David, nə pa' e lə bɑ mo nə́ ŋkhədyə fo David a.

APOKALIPSƏ 12:1-5
[1] Pu lə yɔ mu' mɑ mtìŋ təm kɛbəŋ: Bɑ mjwǐ, bɑ ě kwa nàm pa' dzə a, mɑŋwə́ pɑ to mkwə e, co' fo pɑ thə e, msɛ shwɔppʉə mgham pɑ nə.[2] E lə́ bɑ tsʉm, bɑwə shwě, bɑ monəŋ ghəm e, bɑwə dəm e.[3] A lə pɑ̌ po'o pu piŋ jɔ shɑ mtiŋ təm kɛbəŋ: A lə́ bɑ́ pəpɛ mɑ nɔk mkwə pfʉə. A lə́ bɑ ě ghə mthə́ sɔmbʉə, biŋ gə nthu' ghǎm. Mco'fo sɔmbʉə lə bɑ nə mthə myə sɔmbʉə.[4] Ŋkho é lə bɑwə ŋkhʉm ta' kam nə msɛ kɛbəŋ dəŋdəŋ mkam nthá ma'tə dəmcǎ' a. Nɔk mkwə pfʉə lə tiŋnyə dzə mjwǐ yə e lə́ bɑwə dzəŋnyə a, ga e nə tsə e mi mú.[5] Mjwǐ bɔ lə tsə ta' mú, mú mbɛ; Mú bɔ nə gɔ sɔ' pɑ lɑ guŋ mguŋ awɛ nə ghɔ khim wap, pɑ lə shɔm mtʉ̌ɔ nə cya wap. Pu lə lɑ̌ mú e bɔ nə kwɔ' m bə̌ŋ Si pu leŋfo e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002