English
A A A A A

Igrexa: [Igrexa asistente]

EBRAIKA 10:24-25
[24] Pɑ kɑ́ ti cəcɑ̌ pɑ nə nə pɑ nthənyə wɔk wɔk pɑ nə ŋkhùŋnyə bɑ nə mfa' pɑpúŋ.[25] Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.

MATIO 18:20
Nə pa' tsʉ' yə́ pɔ pʉə kɑ pɔ tá lə cu'tə́ nə́ nə́ tsǒ tsɑ á bɑ́ gɑ bɑ́ cəcɑ́ pú.

KOLOSAI 3:16
A Ghɔm Kristo pɑ shwə́ cəcɑ̌ po nə guŋ fʉ' yə a bɑ nə́ awɛ: Po pɑ ji'tə biŋ bɑ nthɔknyə wɔwɔ nə fʉ̌, po pɑ jwɔp nə go'tə Si nthʉm mtʉ́m mɔ, jwɔp mzhwɔp ghamtə ba mzhwɔp myə a fɑ m̀ bi Zhwenyə a.

EFESO 4:11-13
[11] Yʉ́ nə shwɔ' shɑ pɔ nə gə mghɛ nthəm, dɑ shɑ́ gə mghɔm ghɔm Si dɑ shɑ gə pɑ siŋ cùŋ, biŋ dɑ shɑ gə mpyapdzə́, pɑ zhi'tə pɔ ywə[12] E gə po'o gɑ pɔ dɔlɔ̌ ku' nə fa' fá' nə ŋkwɑ nə Kristo,[13] po'o tə̌ pɑ la' nthamtə́ guŋ yɔk pɑ awɛ nthʉm piŋnthʉm, ba nə zhyə Mú Tá pa' pɔ pyə́ wap ku'nyə pɔ a, bɑ́ nthə́ Kristo nə guŋ lonyə awɛ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 2:42
Wap lə bɑ si guŋ mcwə awɛ bɑ ŋkhaktʉɔ nə jí' nwə mghɛ nthəm, bɑ nthamtə́ nə dzʉ̌nyə́ mfɑ̌mfɑ́, ba nə po'nyə msɛ̌, ba nə cwyɛ'nyə Si.

ROMA 10:17
Nə pa' piŋnthʉm fɑ nə ghɔm ju'yǔ', ghɔm bɔ pɑ nə siŋ ghɔm Kristo.

MATIO 16:18
Biŋ sɔ' m nə m̀, gɑ ghɔm gɑ o bɑ́ Pɛtrɔ yəŋ la'tə gɑ́ ghǔ gwɔ', biŋ gɔ́ sɔ' kwɑ cu'tə a dəm ghǔ gwɔ' bɔ, mtʉ̀ɔ vʉ lə nəŋ gɔ sɔ' ghə sɔm gʉ' nə̀.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:31-32
[31] Cu'tə pɔ Kristo nthʉm gúŋ Yudea, ba m Galilea pu a m Samaria pɑ shwə nə hwitə̀, bɑ ŋkwyə, biŋ bɑ giŋ nthʉm nə pwɔk Cyəpɔ, a pɑ shyə m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ bɑ sé.[32] A lə pɑ̌ po'o Pɛtrɔ yə e lə bɑ guŋ mcwə awɛ bɑ pɑ məjyə a, tsə̌ŋ ba m Lidia wə pɔ dɔlɔ̌ pyə wap lə shwə́ wə́ a.

MATIO 6:33
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.

YAKOP 1:22
Po pɑ̀ pɔ pyə wap fa' pa' ghɔ̌m gɔm a, po kɑ́ pɑ̀ da' pɔ pyə wap ju' da' nə yu', bɑ fʉtə nɑ tsap a.

2 TIMOTIO 4:2
Siŋ Ghɔm, shəŋtə shwi'tə nə cwə yə pu wə byap a ba nə cwə yə mo tə̌ wə byap a pɑ́, tɔk pɔ shɔkcɔ́k baptə wap, səso wap, tə́ nə ghə nthɔm tʉ́m tsʉ̌, biŋ dɑ pɑ nə zhi'tə tə́ nə gə.

MATIO 28:19-20
[19] Po ghɔ, dɑ guŋ mguŋ awɛ gə pɑkhʉ, bɑ nu' wap shyə nə tsǒ Tá ba Mù, ba Zhwenyə Dɔlɔ̌.[20] Bɑ ji'tə wap nə tɔm guŋ ywə awɛ yə gɑ jap bi po a. Sɔ' m nə m̀ pɑ gɔ pəmtə pɑ́ pɑ tə kəm nə cwə yə dzʉ̌ gɔ mi a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002