A A A A A

Mal personaxe: [Hipócrita]


1 YOHANE 4:20
Mo ghɔm gɑ e khuŋ Si tə bɑ bɔ fɑ e bɑ e bɑ shwanwə. Nə pa' mo pɑ tə kuŋ fɑ e yə e jɔ e a, bɑ e gɔ kuŋ Si yə e tə jɔ e a m gɑ kɑ?

1 PƐTRƆ 2:16
Po vɔk pa' pɔ pyə wap tə́ bɑ mkwɔ a pɑ, da' gɑ́ ka po lɑ yɔ nə́ cyətə́ pɑ ŋkwɔ nə gə ywə nə hwyətə tʉm shɔkcɔk tsɔ. Po vɔk pa' mghɛ fa' Si a.

GALATA 6:3
Nə pa' mo yɔ nɑ e pa' mo gwyə́ a, tə́ la' e pɑ sɔmywə́ bɑ e fʉtə pɑ́ nɑ́ e.

LUKASI 6:46
Nwə kɑ po pɑ ŋkhe a gɑ Cyəpɔ, Cyəpɔ, tə́ tə pɑ̌ gə ywə yə gɑ gɔm a?

LUKASI 12:2
Bǎ kɑ́lə́ yə pu tʉm a, pu gɔ sɔ' la'tə; bǎ kɑ́lə́ yə a mcàm a, pu gɔ sɔ' zhyə́.

MARKUSI 7:6
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Esaya gɔm ghɔm Si lə́ cəŋtə́ gɔmnwə nə po, pɑ tsɛbǔ, nə pa' a bɑ pu və gɑ: Pɔ pɔ gɑ gə mkù' mə̌ pɑ́ shyə shwə̀ da' gɑ́ tʉ́m tsap pɑ tə́ gʉə sʉəsʉə nə́ m̀;

MATIO 6:1
Po pɔmtə gɑ po kɑ pɑ fa' tsɔ fà' nə biŋ Si pɑ dəm sim dzə̌ pɔmnəŋ gɑ wap yɔ́ wɔ́. Po ghə po'o bɑ po tə gɔ sɔ' ghə sɔm mcwɔ'fa' dzə Tá yɔ kɛbəŋ pɑ̀.

ROMA 10:3
Wap lə pɑwə jyə dəŋdəŋ yə á fɑ bi Si a pɑ, biŋ bɑwə shəŋ pɑ́ nə yáp yap nthi, wap lə pɑwə ju'nyə bi nwə dəŋdəŋ yə a bɑ yə́ Si a.

TITO 1:16
Wap gə pa' a bɑ wap zhyə Si a da' gɑ bɑ shyə m̀ nə mfa' map bɑ ŋkhəŋnyə e. Wap bɑ wap pɔk, bɑ mtʉɔthə́, bɑ wap ka ku' nə sɔm fa' pɑpúŋ.

MATIO 23:27-28
[27] Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, po hwə́ mthəsì ba pu lɑ bʉ̀m fəfə shi': A bɑ́ m jʉm dzʉ̌ hwə ywə pɑpuŋ da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ mkwe mpfə pɔ pu a bɔkbɔk tsə́ lo nə́.[28] A po'o pɔmnəŋ pɑ jɔ wɔ də̀m po hwə pɔ dəŋdəŋ, da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ po lo mnwə tsɛbǔ pu a mnwə cwəpùŋ.

LUKASI 20:46-47
[46] Po pɔm pɑ zhyə́ mco' pyə wap ŋkwa nsʉə dzə nə giŋ, bɑ shəŋ gɑ pu ca'tə wap dəm sim, ba ŋkho sinagogə shwə nə dəŋdzə kwɔ', biŋ bɑ tsʉ la'nwə shwə pɑ nə dəŋ dzə tsʉ' a.[47] Wap pyə wap mitə tsə mpfɔk ndyə map, biŋ bɑ gə msʉəsʉə mcwyɛ'nyə nə fʉtə wap a. Pu gɔ sɔ' nyəŋ shɛ yə ǎ cyə a thə' pú.

YAKOP 1:22-23
[22] Po pɑ̀ pɔ pyə wap fa' pa' ghɔ̌m gɔm a, po kɑ́ pɑ̀ da' pɔ pyə wap ju' da' nə yu', bɑ fʉtə nɑ tsap a.[23] Nə pa' mo yu' ghɔ̀m, bɑ tə ghə pa' a gɔm a bɑ e hwənyə mo yə e de sə é pa' e nə bɑ a nə kyɛ' a.

MATIO 6:16-18
[16] Po pɑ shwə tə tsu ywə, po kɑ ŋiŋtə́ sə yɔ pa' pɑ tsɛbǔ gə a: Wap ŋiŋtə sə yap po'o tə́ cəŋtə nə la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ wap wə jwiŋ. Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap kwi map mcwɔ'fa'.[17] Sɔ' m nə o, cwə yə o wə jwiŋ a, o lɑ mwɑ damnyəlamnyə jwɔ' thə o, sɔk sə o,[18] po' o gɑ o kɑ́ la'tə bi pɔmnəŋ gɑ́ o wə jwiŋ, o la'tə da' bi Ta ɔ yə e bɑ nthʉm càm a; Ta ɔ yə e jɔ nthʉm càm a, e pa' bu.

MATIO 7:21-23
[21] Tə da' nə ghɔm bəm gɑ́: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Nə gɔ ghə tɑ́ mo ko nə́ Nəfo kɛbəŋ pɑ. O gɔ ghə ywə yə Tá a kɛbəŋ shəŋ a.[22] Pɔ tə́ jɔm gɔ sɔ' tyɛ'dzʉ́ bɔ ghɔm bəm gɑ: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Pyə lé tə lɑ tsó tsǔ gɔm ghɔm Si a? Dɑ tsó tsǔ jəŋ zhwenyə cwəpuŋ a? Dɑ tsó tsǔ nthé vəŋ msya a?[23] Biŋ gɔm bi pú gɑ: Ŋ da m jyə wɔ, po lú bəŋ m̀ wɔ pɑ ghə mnwə cwəpuŋ!

MATIO 15:7-9
[7] Pɑ tsɛbǔ! Esaya lə la' shəŋtə́ gɔm ghɔm Si nə po pa' e lə gɔm gɑ:[8] Pɔ pɔ̌ gɑ gə mku' mə̌ pɑ shyə shwə̀. Da' gɑ tʉm tsáp pɑ́ tə gʉə sʉəsʉə nə m̀[9] wap shu'tə se á pɑ pɔpɔ, nə pa' ywə yə wap ji'tə a bɑ pɑ́ mco' monəŋ. Ywə yə a bviŋ mo a.

MATIO 6:1-4
[1] Po pɔmtə gɑ po kɑ pɑ fa' tsɔ fà' nə biŋ Si pɑ dəm sim dzə̌ pɔmnəŋ gɑ wap yɔ́ wɔ́. Po ghə po'o bɑ po tə gɔ sɔ' ghə sɔm mcwɔ'fa' dzə Tá yɔ kɛbəŋ pɑ̀.[2] O pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə́ mpə́ŋ, o kɑ tǔŋ lwɔ́p pa' pɑ tsɛbǔ gə dyə sinagogə ba m məjyə gɑ́ pɔmnəŋ nə gu'tə wap a. Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ wap é da' ŋkwi màp mcwɔ'fa'.[3] Sɔ' m nə o, o pɑ gɔ hɑ ywə nə ŋkwitə mpəŋ, pú ǔ yə kwyap kɑ zhyə̌ ywə yə pú ǔ yə tʉɔ gə a,[4] po'o gɑ ywə yə o hɑ a wuŋ pɑ nthʉm cam, a Tá ɔ yə e jɔ nthʉm cam a, sɔ' shwɔ'fa' o.

2 TIMOTIO 3:1-5
[1] Cəŋtə́ jyə́: A gɔ sɔ' pɑ nə mtyɛ'dzʉ́ jʉm, mcwə dzʉ́ nthʉɔtʉɔ pɑwə́.[2] Pɔmnəŋ gɔ sɔ' pɑ́ nám, pɑ zhə́ŋ fʉ', pɑ cəŋ gɑ pu yɔ wap, pɑ ghə ŋǎ'nɑ́, pɑ́ cap Si, tʉɔthə́ bi pɑ tsə wap, wap lə pɑ jyə nwə pɑpuŋ yə pu ghə bi pu a, wap pɑ bviŋ tso Si.[3] Pɔmnəŋ gɔ sɔ' wap lə ghə tʉm, wap lə ghə cɔmmtso, pɑ ghɔ́m ghɔ̀m cwəpùŋ wap lə ghə ŋkhɛ nwə, bɑ wap ghə tʉm shɔkcɔ́k. Pɑ mghɛ bo nwə pɑpúŋ.[4] Pɔmnəŋ gɔ sɔ' pɑ́ pɑ tɛ́mnɛ́, bɑ ŋa'nɑ lɑ wap, ntham fʉ̀ mnyə́ pú. Wap pɑ̀ pɑ msǒ ŋwɛnyə bapnɑ, bɑ mghɛ bo Si.[5] Wap gɔ sɔ' pɑ ghə pa' pɑ lɑ mku' bíŋ a, da' gɑ bɑ wap kəŋnyə́ tʉɔ piŋnthʉm. Fɛ mnyə́ mǔ nə́ pɔ bɔ́!

ROMA 2:1-5
[1] Nə́ nə shwyɛ' o tə bɑwə pɑ́, kɑ o bɑ pɑ́ wɑ̌ lə, wə yə o fyɛ' pyəshɑ́ pɔ a; nə pa' o nə fyɛ' yə mu' mo, bɑwə nyəŋ shɛ kwa' thə o. Nə pa' o bɑwə gə yǔ pɑ́ po'o.[2] Tə́ a bɑ pɑ̌ zhyə gɑ yə nə fyɛ' Si bɑ nyənyɔ nə pɔ pyə wap gə nthi mfa' bɔ a.[3] O bɑwə ŋkwɛ gɑ wə yə o fyɛ' pɔ pyə wap gə po'o, biŋ bɑwə gə yǔ pɑ pa' wap a, o gɔ sɔ' vɔk nə yə fyɛ' Si a?[4] Kɑ́ o bɑwə gwak mɑ dəŋ puŋnwə Si, ba nə kyəptʉm e pu a nə ghə pɑpuŋ? O tə bɑwə jyə gɑ puŋnwə Si bɔ bɑwə nthənyə o gɑ o pʉɔtʉm tsʉ̌ a?[5] A bɑwə shyə m nə tʉɔthə́ o ba m nə yu nə cyə́tə pʉɔtʉm o pɑwə shu'tə́ yɛ̀luŋ Si thə o nə tyɛ' yɛluŋ, tyɛ'dzʉ́ yə́ e gɔ sɔ' fyɛ' dəŋdəŋ a.

YAKOP 1:21-26
[21] Po'o lə́ po te mviŋ ba cwəpuŋ nə po; po lɑ hwitə tə ŋkwi ghɔm tsyə a bɑ pu tsə̀ nə po á, a pɑ́ bɑ ǎ ku' nə vɔk vɔ̀k yɔ a.[22] Po pɑ̀ pɔ pyə wap fa' pa' ghɔ̌m gɔm a, po kɑ́ pɑ̀ da' pɔ pyə wap ju' da' nə yu', bɑ fʉtə nɑ tsap a.[23] Nə pa' mo yu' ghɔ̀m, bɑ tə ghə pa' a gɔm a bɑ e hwənyə mo yə e de sə é pa' e nə bɑ a nə kyɛ' a.[24] E jɔ sə́ e, da' gɑ́ shwə tə gɔ̌, guŋ dʉɔnyə pa' e bɑwə shʉ́ a.[25] Da' gɑ mo yə ě yu' kwa' mco' pɑpuŋ, mco' myə a tə dɑ mo gə ŋkwɔ a pɑ́, ju' gìŋ nə, e lə ghə m̀ pa' mo yə e nə yu' e lə pɑwə ju' a, ju' gə pa' a gɔm a, mo bɔ gɔ sɔ' yɔ nwə pɑpuŋ nə fa' tsyə́.[26] Mo sɛ gɑ́ e bɑ́ biŋ Si da' gɑ la' e pɑ nthɔm tʉm e nə ghɔm, bɑ e futə pɑ́ thə nɑ é, yə nə piŋ lɑ pɑ sɔmywə.

LUKASI 6:37-42
[37] Ka po pɑ nthé bya nə pɔmnəŋ, Si kɑ sɔ' nthé bya nə po. Ka po pɑ nyəŋ shɛ thə́ pɔmnəŋ, Si kɑ sɔ' nyəŋ shɛ thə po! Po pɑ dɑ mhɔ pɔ shwyɛ' wap, Si sɔ' dɑ mhɔ mɔ nə shwyɛ' wɔ.[38] Po pɑ hɑ ywə bi pyə shɑ́ pɔ, Si sɔ' hɑ ywə bi po; pu gɔ sɔ' nyəŋ pʉə dzə́ yɔ, hya, cʉ'nyə, a lo tə pfyə. Si gɔ sɔ' lɑ pɑ fo' yə po nə fo' pɔ a nə fo' wɔ.[39] Yeso lə kwǐ' gɔm ghɔm tə tutə bi pú gɑ: Bi a pɑ́ fʉ̀ tɔm pǔ mu' fʉ a? Bɑ wap tə gɔ pəmtə vʉ tɔm a lə́?[40] Bi a pɑ́ mukhʉ̌ lə cyə Tap e. Tə bǎ yɑ mukhʉ lə yə pu cəŋtə ŋkwyə e a gɔ sɔ' pɑ pa' tap é a.[41] Nwə kɑ o yɔ sisya ghe bɛtsə fɑ o tə́ bi a pɑ o lə yɔ nthyə̌ yə a bɛtsə o a?[42] Bi a pɑ o ghɔm bi fɑ o gɑ: Cʉ' nthe sisya ywə bɛtsə o m gɑ kɑ, wə yə o tə bɑwə́ jɔ gak bɛtsə o a? Dabǔ, te gak tsə o, tə jyə nə te sisya ghe tsə fɑ o.

MATIO 7:1-6
[1] Ka po pɑ ji pɑ fyɛ̀', po'o gɑ pu kɑ fyɛ' wɔ;[2] nə pa' pu gɔ sɔ' lə pɑ nthi fyɛ' yə po nə fyɛ' a nə fyɛ' wɔ, lɑ pɑ fo' yə po nə fo' a nə fo' wɔ.[3] Nwə kɑ́ o lé ghəgha' ywə yə a bɛtsə́ fɑ o a tɑ tə zhyə́ gɑ nthyə̀ bɛtsə o?[4] Kɑ́ o gɔ ghə m gɑ́ kɑ tə ghɔm bi fɑ o gɑ́ tiŋnyə nthé ghəgha' ywə yə a bɛtsə́ o a tə́ nthyə̀ pɑ bɛtsə o?[5] Wə mo dzɛbǔ, ləŋdzə nthé nthyə̀ bɛtsə́ o tɑ̀ jɔ tsʉ' pɑpúŋ nə nthé ghəgha' ywə bɛtsə́ fɑ o.[6] Ka po hɑ ywə dɔlɔ̌ bi mbvʉ̌, kɑ nə ma' mtɔkcyə mo bi pǒ gənɔm lɑ́, bwɔk gɑ wap kɑ́ nəŋtə biŋ fɛ nɑ tsap syatə wɔ.

1 YOHANE 2:1-6
[1] Pó mkəcɔk pó pɑ, gɑ bvə ywə bɔ bi po po'o gɑ, po kɑ hɔnwə. Da' gɑ mo hɔ pɑ nwə bɑ giŋ jyə̀ yɔk pɑ bəŋ Ta, Yeso Kristo mo nyənyɔ,[2] bɑ ywə nə nuŋpwɔ' nə sɔk mhɔnwə mɔk pɑ, tə da' mɔk pɑ a, ba myə guŋ dzʉ awɛ.[3] Pɑ la ŋkhyəp mthɔk myə bɑ pɑ zhyə gɑ pɑ zhyə e.[4] Tə mo yə e ghɔm gɑ: gɑ zhyə e tə la' e pɑ ŋkhyəp mthɔk myə a bɑ shwanwə, nwə nyənyɔ lə pɑ́ nɑ e.[5] Tə mo yə e ŋkhyəp ghɔm tsyə a, ŋkhuŋnyə Si bɑ a pəmtə nə e nyənyɔ. A shyə m nə tə pɑ zhyə gɑ pɑ bɑ nə e.[6] Mo yə e gɔm gɑ e bɑ nə a, a puŋ gɑ e ghiŋ nə məjyə̀ yə yʉ Yeso lə ghiŋ nə a.

LUKASI 16:10-15
[10] Mo yə e bɑ nyənyɔ nə mu ywə ywə́ a, bɑ nyənyɔ nə ywə gwyə. Mo yə e tə bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́ a pɑ, e tə bɑ nyənyɔ nə yə gwyə pɑ́.[11] A bi a pɑ gɑ po ka pɑ nyənyɔ nə tsə mfʉm bɑ wɑ gɔ sɔ' hɑ tsə nyənyɔ bi pǒ?[12] A piŋ bɑ gɑ po ka pɑ́ nyənyɔ nə ywə yə a yə mo dyɛ' a bɑ wɑ gɔ hɑ ywə yə a yɔ a bi pǒ?[13] Bi a pɑ sɔm gɛfa' lə fá' bi mtǎ fa' pɑpʉə, nə pa' bɑ e gɔ pɑ pɔ mu', pɑ kuŋ mu', pɑ la nɑ́ e nə mu', pɑ wa' mu'. Bi a pɑ po lə fa' bi Si pu ŋkhap.[14] Pɑ Farisai pyə wap lə ŋkhuŋ ŋkhap a lə nə yu' po'o, bɑ gwi Yeso.[15] E ghɔm bi pu gɑ: Po da'tə bi pɔmnəŋ gɑ po bɑ pɔ nyənyɔ. Tə Si bɑ e zhyə mtʉm mɔ. Nə pa' ywə yə pɔmnəŋ nyəŋ dəŋ nə a bɑ dzə Si bɑ kwa' mzhʉ̌m.

YAKOP 2:14-26
[14] Mfɑ pɑ, pɑ mo ghɔm gɑ́ ě ghə piŋnthʉm tə ghə mfa' a? Pɑ piŋnthʉm vɔk mo cwə bɔ a?[15] A po'o bi a ta' fɑ yə mbɛ kɑ yə mjwǐ lə pɑ bɑ wap ka ghə ywə yə wap gɔ kwa á kɑ yə wap gɔ tsʉ́ nə guŋ mcwə awɛ a lə,[16] mu' mo nə po piŋ gɔm bi pu gɑ: Po ghɔ nə hwitə̀, tsʉ' ləmnyə bi po, a cyə shwə po; gɔm po' tə hɑ sɔmywə nə bvɔk bi pu bɑ ǎ kwitə m kɑ?[17] A dəŋdəŋ po'o tə pǐŋntʉm yə a tə bɑ ǎ ghə mfa' myə a pɑ̀ bɑ piŋnthʉm bɑ ǎ pfʉ́ tə mǐ.[18] Da' gɑ mo gɔ sɔ' ghɔm gɑ: Ǒ ghə piŋnthʉm, ba myə̀, biŋ gə mfa'; la'tə a piŋnthʉm o tə mfa', kwa' myə cyə m̀ nə mfa' da'tə o piŋnthʉm a.[19] O biŋ gɑ Si bɑ pɑ́ yɑmu', bɑ gə pɑpuŋ. Ba mzhwenyə cwəpuŋ biŋ yap po'o, tə bɑ sə́ŋ.[20] Gɛ ghəghʉɔ, tə́ pɑ́ o zhyə gɑ piŋnthʉm tə bɑ sɔmywə a tə mfa' lə?[21] Tə mfa' nə lə gə tə tá yɔk pɑ Abraham pɑ́ dəŋdəŋ a? Nə pa' e lə́ yap mú e Isak dəm tuŋmɔk tsə pwɔ.[22] O wə jɔ gɑ́ piŋnthʉm pu a mfa' nə lə bəmtə́ fǎ', mfa' pɑ shu'nyə piŋnthʉm.[23] A pɑ po'o ywə yə pu lə və a bəmtə́ gɑ: Abraham lə ghə piŋnthʉm nə Si, e sɛ bi e pa' nwə dəŋdəŋ a, e piŋ biŋ tso so Si.[24] Pǒ yɔ gɑ mo bɑ dəŋdəŋ shyə pɑ m̀ nə mfa' myə́, e lə cyə́ pɑ da' nə piŋnthʉm e.[25] Ba yə nə nə pɑ Rahab, mjwǐ kathə́ lə ŋkwi' bɑ pɑ po'o. E lə shyə pɑ nə mfa' tə bɑ́ dəŋdəŋ. Nə pa' e lə nyə́ŋ mghɛ nthəm dyə́ biŋ gə wap cyə́ m̀ nə́ mu' məjyə gɔ̌.[26] Nə pa' dəŋdəŋ pa' nɑ́ tə zhwenyə bɑ́ bɑ́ a pfʉ́ a, a dəŋdəŋ pa' piŋnthʉm tə mfa' bɑ ǎ pfʉ́ a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002