English
A A A A A

Mal personaxe: [Amargura]

MFA' MGHƐ NTHƏM 8:23
Nə pa' gɑ wə jɔ gɑ́ o nthʉm bɔkbɔk nwə dzəzə ba m̀ nthʉm mgwɑ mnwə cwəpuŋ.

KOLOSAI 3:8-13
[8] Kwa' cwəlɔ ba wɔ yɔ təm nə tsə bɔ: nə yɛlúŋ, nə kamshɛ, nə tʉm shɔkcɔ̌k, nə mcaptə pu a mghɔm nɔm myə a nthəm shwə̌ po a.[9] Cwanwə kɑ́ piŋ bɑ cəcɑ̌ po nə pa' a bɑ pǒ sya bvo mo nə pó pu a mgənyə nwə myə́,[10] biŋ ŋkwa mo sə́ nə po, mo yɑ yə e nə kəm nə zhyə̌nwə bɑ ŋkwyəpnyə guŋ mcwə awɛ pa' gɛ pəm é a.[11] A bɑ nə́ pu lə piŋ bɑ jyə́ yə Grikia kə yə Yudea lə, kə mo yə pu vo e kə mo yə pu ka vo e a lə, kə gʉɔ, kə yə Skita lə, kə ŋkwɔ kə tə pɑ ŋkwɔ lə; pu jyə da' Kristo, e pɑ guŋ ywə awɛ bi guŋ pɔ awɛ.[12] Pa' a bɑ Si ci wɔ, dɔnyə́ wɔ, ŋkhúŋ wɔ a, po ghə tʉm cɔmmtso, tʉm nwə pɑpúŋ, gə nə fi' nɑ́ hɑ́ si, tʉ́m bwatə pwatə gə nə kyəp tʉ̌m.[13] Po pɑ bəmtə́ ŋkwa mnwə mɔ cəcɑ̌ po, bi a pɑ gɑ́ mo la' fɑ e nə ywə, po lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ wɔwɔ; dəŋdəŋ pa' a bɑ Cyəpɔ lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ a, ba wɔ yɔ́ pɑ́ ghə pɑ po'o.

EFESO 4:26
Po yɛlúŋ, po kɑ́ hɔnwə; a nam kɑ́ nə pi po yɑwə jɛ́lúŋ.

MARKUSI 11:25
Bi a po nəŋ biŋ nthiŋnyə thə́ bɑ shwyɛ'nyə Si a pɑ gɑ po a mo ghə nwə̀, po nə shwyɛ' é, po'o gɑ tá yɔ yə ě kɛbə̀ŋ a lɑ mɔ mhɔ nə shwyɛ' wɔ.

ROMA 3:14
Shwə yáp bɑ ǎ lo nə mdo pu a nwə dzə́zə́.

MATIO 6:14-15
[14] Nə pa' po lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ Tá yɔ kɛbəŋ gɔ lɑ mhɔ mɔ́ nə cwyɛ' wɔ,[15] tɑ́ po pɑ tɑ lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ ba Tá yɔ tə gɔ lɑ mhɔ mo' cwyɛ' wɔ́ pɑ.

YAKOP 1:19-20
[19] Wɔ mfɑ́ pɑ̌ pyə́ gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, pǒ bɑ pɑ zhyə́. Da' gɑ́ ka mo lo'nyə ju'nwə̀, e kɑ lo'nyə gɔmnwə, e kɑ lo'nyə jɛlúŋ.[20] Nə pa' yɛ̌lúŋ monəŋthə́ tɑ́ gə nwə dəŋdəŋ yə a bɑ̀ yə́ Si a pɑ̀.

EBRAIKA 12:14-15
[14] Po cəŋ gɑ́ hwitə pɑ́ cəcɑ̌ po pu a guŋ pɔ awɛ, biŋ shəŋ ba nə pɑ dɔlɔ̌ yə mo pɑ tə ghə yá bɑ pɑ e lə yɔ Cyəpɔ a.[15] Po pɔmtə gɑ sɔmmo kɑ tə̌m nə gho' Si, bɔmtə gɑ sɔm gɛ́ dzəzə kɑ sa' nthʉm cu'tə, dɑ paknyə sɔ̌' biŋ gə gɑ cu'tə yɔ pǐ tə dǎm.

EFESO 4:31-32
[31] Nə səm, nə kam shɛ, nə yɛlúŋ, nə ŋa' gi, mcap mǐ cəcɑ̌ po, ba guŋ nthi nə cɔk awɛ.[32] Po ghə tʉ́m pɑpuŋ cəcɑ̌ po, po ghə tʉ́m pɑpuŋ, po pɑ́ dɑ mhɔ mɔ shwyɛ' wɔ cəcɑ̌ po dəŋdəŋ pa' Si bɑ e lɑ mhɔ mɔ shwyɛ' wɔ shyə m nə Kristo a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002