English
A A A A A

Mal personaxe: [Acoso escolar]

1 YOHANE 2:9
Mo yə e gɔm gɑ e nthʉm ŋkha' tə bɑ bɔ fɑ e a, bɑ pɑ nthʉm jʉm.

1 YOHANE 3:15
Mo yə e bɔ fɑ e a bɑ jwə mo. Po zhyə gɑ vɔk mama tə bɑ nə sɔm jwə mo pɑ.

2 TIMOTIO 1:7
Nə pa' Si tə bɑ ě hɑ pɑ́ zhwenyə pwɔk bi pɑ pɑ̀; a bɑ ě hɑ zhwenyə gʉ', zhwenyə ŋkhuŋnyə ba zhwenyə nə nthɔm nɑ bi pɑ̀.

EFESO 4:29
A sɔm ghɔ̀m bɔkpɔ̌k kɑ təm shwə̌ po, po pɑ gɔ ghɔmnwə po ghɔm pɑ́ nwə pɑpúŋ, ghɔm nə ŋkwɑ́, ghɔm tsyə a gɔ lɑ hwitə sɔ' bi pɔ pyə wap yu' ghɔm bɔ a.

EFESO 6:12
Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.

MATIO 5:11
Po bɑ mpuŋtsé nə cwə yə pu jəmtə wɔ, bɑ́ cwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ shwatə mnwə cwəpuŋ nə po, po'o nə thə a.

ROMA 2:1
Nə́ nə shwyɛ' o tə bɑwə pɑ́, kɑ o bɑ pɑ́ wɑ̌ lə, wə yə o fyɛ' pyəshɑ́ pɔ a; nə pa' o nə fyɛ' yə mu' mo, bɑwə nyəŋ shɛ kwa' thə o. Nə pa' o bɑwə gə yǔ pɑ́ po'o.

ROMA 12:18-19
[18] Po kaktʉɔ gɑ á miŋnyə m wɔ po pɑ bvɔk pɑ nthʉm hwitə.[19] Ka po pa' sʉ̌' mnwə cwəpuŋ myə pu ghə bi po a pɑ kwa' wɔ, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a; da' gɑ po tak bi yɛlúŋ Si e pǎ', nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Nə pa' bo bɑ m bəm, myə nə pɑ gɔ la' hɑ mcwɔ'fa' Cyəpɔ nə gɔm po'o.

ROMA 12:20-21
[20] Da' gɑ́ jikǔ' yɛ gɛ bo o, o hɑ ywətsʉ bi é, bi a ji shyə́ yɛ é o hɑ shyə́ bi é e nwə́, nə pa' o gə po'o bɑ ǒ cu'tə mgho' mɔk hwə́hwə̌ thə́ é.[21] Kɑ tak gɑ̀ nwə cwəpuŋ cyə́ o, da' gɑ lɑ nwə pɑpuŋ do' shyə nwə cwəpuŋ.

LUKASI 6:27-28
[27] Tə gǎ wə gɔm bi po pyə pó wə ju' a gɑ́ pò kuŋ mghɛ bo pɔ; po ghə nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap bɔ wɔ́ a[28] po nyəŋ byanyə́ nə pɔ pyə wap nyəŋ do nə po a, po cwyɛ'nyə Si nə thə pɔ pyə wap nthɛmnɛ mɔ a.

MATIO 5:44-45
[44] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ: Po kuŋ mghɛ bo pɔ́, po pu' bú bi Si nə pɔ pyə wap shwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ a,[45] Po'o gɑ́ po pɑ́ kwa' pǒ Tá yɔ yə ě thə kɛbəŋ a nyənyɔ; nə pa' e gə nàm e tyə́ nə pɔ cwəpuŋ ba m nə pɔ pɑpúŋ, biŋ gə bəŋ lú nə pɔ dəŋdəŋ ba pɔ tə pɑ́ dəŋdəŋ

MATIO 5:38-41
[38] Po' lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Bɛ́tsə́ nə bɛtsə, suŋ nə́ suŋ.[39] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ ka po a mo shɔkcɔk fəŋnyə nwə. A pɑ gɑ mo cwɔ pu təŋ o nə ghəŋ tʉɔ̀, o nya yə mu' ghəŋ bi e.[40] Mo pɑ gɔ lɑ o nə ghɔ dzə́ ja'shɛ́ nə dzə o yə nthʉm o, o hɑ ba yə o pfɔptə a bi e.[41] Mo thənyə o gɑ́ po e ghiŋ mkwə shǎ', po e ghiŋ mkwə sha'pʉə.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002