A A A A A

Mal personaxe: [Orgullo]


GALATA 6:4
Da' gɑ bǎ yɑ mo lə́ nə po tiŋtə́ mfa' myə́, kwa' myə́ mfa'; bya e yɔ ywə yə pɑ a hɑ ŋwɛnyə nə bi e a, a pɑ́ pɑ́ kwa' nə thə nɑ e a kɑ pɑ m nə́ nə fo' mu' mo.

YAKOP 4:6
Da' gɑ e ŋkwi' pɑ mɑ gho' bi pɑ̀. A po'o tə ŋwa'nyə gɔm gɑ: Si tə ŋkhuŋ pɑ ŋa'nɑ pɑ́, da' gɑ bɑ shɔm pɔ pyə wap fi' nɑ tsap hɑ si a.

YAKOP 4:10
Po fi' nɑ tsɔ hɑ́ si dzə̌ Cyəpɔ e ŋa' wɔ hɑ thə́.

MATIO 2:3
Fo Herode lə nə yu' mcuŋ bɔ, a va' e, ba guŋ Yerusalɛm awɛ.

ROMA 12:3
Shyə m nə gho' yə Si lə hɑ bəm a, gɑ̌ gɔm bǎ bi ya mo a nə po gɑ́: Ka po ka'tə tə́ nthwɔk, po ghə zhyənwə po'o gɑ po kɑ ghə ŋa'nɑ́. Bǎ wɑ lə́ pɑ nə yə də̀ŋ piŋnthʉm yə Si hɑ bi e a.

ROMA 12:16
Po pɑ́ ŋkwishwə cəcɑ̌ po; ka po ghə mkwɛnyə̀ ŋa'nɑ́, po piŋ gɑ nə fi'nɑ́ hɑ si pɑ nə po. Ka po lɑ nɑ tsɔ gə mzhyənwə.

1 KORINTO 13:4
Ŋkhuŋnyə ŋkhyəp tʉm; ŋkhuŋnyə fa' fà' kwitə. E tə ŋkhíŋ mo pɑ, e lə pɑ́ da'tə nɑ é, e lə pɑ ŋa' nɑ́ e.

GALATA 6:1-3
[1] Mfɑmfɑ́, a pɑ́ gɑ po ghəm mo bɑ ě hɔnwə, bɑ wɔ mghɛ Zhwenyə nə gɔ lɑ pɑ́ zhwenyə hwitə nə sìŋ é; kwa' wə pɔmtə́. O ka zhyə́ gɑ́ pɑ mləŋtə ko nə wə yu a?[2] Po pəmtə́ ŋkwa mpi' mɔ cəcɑ̌ po; po'o gɑ́ po ghiŋ nə mco' Kristo.[3] Nə pa' mo yɔ nɑ e pa' mo gwyə́ a, tə́ la' e pɑ sɔmywə́ bɑ e fʉtə pɑ́ nɑ́ e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002