A A A A A

Mal personaxe: [Perezoso]


KOLOSAI 3:17-23
[17] Bǎ kə́lə́ yə pɑ́ po ghə kə gɔm a lə, po ghə pɑ nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso, bɑ shyə m nə e go'tə Si Tá.[18] Pɑ jwí, po yu'nyə mthə́ pɔ́ dəŋdəŋ pa' pu ju'nyə bi Cyəpɔ a.[19] Mthə́, po kuŋ pɑjwǐ pɔ, po kɑ pɑ̌ gə tʉm shɔkcɔ̌k nə pu.[20] Pɑkhʉ, po pɑ́ ju'nyə bi pɑ tsə wɔ nə guŋ mnwə awɛ. Yə̌ŋ bɑ ywə yə Cyəpɔ bɑwə byap bi po a.[21] Pɑ tsə́ pó, ka po pɑ dwɔp luŋ po pɔ́, po' gɑ wap kɑ pwa.[22] Mkwɔ, po pɑ ju'nyə́ bi mtá pɔ nə bap nɑ́. Po kɑ fa' bi pu m pa' pu wə dé wɔ a kə m pa' po shəŋ nə puŋ pɔmnəŋ a lə, po fa' bi pu m pa' pɔ pyə wap bwɔk Cyəpɔ a.[23] Fa' tsɔ pɑ pɑ́ gɑ́ kə́lə́ po lɑ tʉ́m pɑpúŋ fa' a, fa' pa' pǒ fa' m bi Cyəpɔ a, po kɑ fa' m pa' bi pɔmnəŋ a.

1 TIMOTIO 5:8
Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.

LUKASI 16:10
Mo yə e bɑ nyənyɔ nə mu ywə ywə́ a, bɑ nyənyɔ nə ywə gwyə. Mo yə e tə bɑ nyənyɔ nə muywə ywə́ a pɑ, e tə bɑ nyənyɔ nə yə gwyə pɑ́.

EFESO 5:15-17
[15] Po cəŋtə́ diŋtə yɔ nə vɔk: Ka po ghə pu yɔ wɔ pa' mkəkʉɔ a, po pɑ pɔ pyə wap ghə zhyənwə a.[16] Pɔ pyə́ wap tə bɔptə map mcwə dzʉ́ a pɑ́, nə pa' cwə dzʉ̌ ka puŋ.[17] Ka po pɑ mkəkʉɔ, po cəŋtə́ jú' ywə yə Cyəpɔ jap a.

2 TESALONIKA 3:6-10
[6] Pyə wə gɔm bi po mfɑmfɑ́ shyə m̀ nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo gɑ po tiŋnyə tə́ gʉə sʉəsʉə nə mfɑ̌ pyə wap bvɔk vɔ̀k va', vɔk yə a tə́ bɑ́ pa' ma yə po lə yǔ' bi pyə a pɑ́.[7] Po bɑ pǒ cəŋtə́ jyə́ nə pa' po gɔ fo' wɔk a: pyə lě tə vɔ́k cəcɑ̌ po m̀ nə vɔ̀k va'.[8] Pyə lě tə hə́ŋtə́ bi sɔmmo gɑ́ e hɑ ywətsʉ yə pyə lə dzʉ́ a bi pyə; da' gɑ nthʉ́m ghəghʉɔ pu a pwa, mtsʉ̌' pa' mɔkcʉ a, pyə lə́ fa' po'o gɑ́ pyə kɑ́ pɑ pi' bi sɔm mò.[9] A lə́ nə pɑ̌ po'o bɑ pyə̌ ku' kwa' gɑ pɑ́ pú hɑ ywə bɔ bi pyə, da' gɑ pyə lə́ gə po'o gɑ pyə pɑ́ bi po bɑ ywə yə pɑ́ po fo' a.[10] Nə pa' cwə yə pyə lə́ bɑ bəŋ po a, pyə pɑ́ gɔm bi po gɑ̀: a pɑ́ gɑ́ mo ka kúŋ nə fa', ba nə tsʉ ywə́ e kɑ tsʉ́!

MATIO 25:24-29
[24] Mo yə e lə kwi ta' talɑŋto a lə sɔ̌' nə yə cʉ́m gɔm gɑ: Ta, ŋ də zhyə gɑ́ o bɑ mbɛ bɑ e tʉɔ: O shwa ywə tsʉ' yə o la m dzə ywə nə a, bɑ ŋwa ywə tsʉ' yə o ka tə sɛtə ywə nə a;[25] ŋ kě bwɔk, dɑ talɑŋto o nə gɔ dwɔ' nthʉm ca': Yɔ ywə yə a yǔ a yəŋ.[26] Da' gɑ́ tap e ghɔm bi e gɑ: Gɛfa' cwəpuŋ, dǔŋ! O lə̀ zhyə̌ gɑ́ gɑ̌ shwa ywə tsʉ' yə da m dzə ywə nə a, biŋ bɑ ŋwa ywə nə tsʉ' yə da m sɛtə sɔmywə nə a.[27] O lə́ bɑ gɔ yap ŋkhap a ywə gɛ baŋk; a di biŋ jʉ̀m nthé ŋkhap a pu a mcwɔp myə́.[28] Po kwi talɑŋto yə a bi e a, hɑ bi mo yə e gə mtalɑŋto gham a.[29] Nə pa' mo yə e ghə ywə a pu gɔ sɔ' hɑ ywə bi e, e ghə a yɔm; da' gɑ mo yə e ka ghə ywə a pu kwi ba yə e ghə a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002