English
A A A A A

Mal personaxe: [Traizón]

MATIO 27:3-4
[3] A lə pɑ́ po'o Yuda yə e lə hɑ Yeso a nə yɔ gɑ́ pu nyəŋ shɛ thə́ e zhwìŋ ko nə e, e lɑ ŋkhap bɛ mgham nthá nə bɑnyə hɑ bi mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso[4] gɔm gɑ: Ŋ khé hɔ nə hɑ mcyə́ tə bya. Da' gɑ wap ghɔm bi e gɑ: A ghə la m wɔk! A yu shɛ.

MATIO 6:14-15
[14] Nə pa' po lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ Tá yɔ kɛbəŋ gɔ lɑ mhɔ mɔ́ nə cwyɛ' wɔ,[15] tɑ́ po pɑ tɑ lɑ mhɔ pɔmnəŋ nə shwyɛ' wáp, bɑ ba Tá yɔ tə gɔ lɑ mhɔ mo' cwyɛ' wɔ́ pɑ.

MARKUSI 11:25
Bi a po nəŋ biŋ nthiŋnyə thə́ bɑ shwyɛ'nyə Si a pɑ gɑ po a mo ghə nwə̀, po nə shwyɛ' é, po'o gɑ tá yɔ yə ě kɛbə̀ŋ a lɑ mɔ mhɔ nə shwyɛ' wɔ.

MATIO 7:12
Po'o, bǎ yɑ ywə lə́ yə po shəŋ gɑ́ pɔmnəŋ ghə bi po a, kwa' wɔ ghə ya bi pú. A bɑ mcò', biŋ bɑ mghɔm mghɔm Si.

EBRAIKA 4:15
Pɑ tə bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə yə e tə́ bɑ e ka ku' nə zhyə pwa yɔk pɑ a pɑ. Pu lə lə̌ŋtə́ e nə guŋ mghə́ŋ awɛ pa' wɔk pɑ a, da' gɑ́ la' e hɔnwə̀.

ROMA 3:23
Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002