A A A A A

Mal personaxe: [Rabia]


EFESO 4:26-31
[26] Po yɛlúŋ, po kɑ́ hɔnwə; a nam kɑ́ nə pi po yɑwə jɛ́lúŋ.[27] Po kɑ hɑ sɔm sɔ̀ bi sata.[28] Mo yə e kɑ jʉ́ a wa' cwúŋ; e kaktʉɔ dɑ bu myə́ fa'fà' dəŋdəŋ tə́ gə ywə yə pu mo yə e ka ghə ywə a gɔ ghap a.[29] A sɔm ghɔ̀m bɔkpɔ̌k kɑ təm shwə̌ po, po pɑ gɔ ghɔmnwə po ghɔm pɑ́ nwə pɑpúŋ, ghɔm nə ŋkwɑ́, ghɔm tsyə a gɔ lɑ hwitə sɔ' bi pɔ pyə wap yu' ghɔm bɔ a.[30] Po kɑ ghə Zhwenyə Dɔlɔ̌ lǎ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə Si lə nə gə mtiŋ nə po, pa' stam a nə nə byap tyɛ'dzʉ́ yə Si gɔ vɔk wɔk pɑ a.[31] Nə səm, nə kam shɛ, nə yɛlúŋ, nə ŋa' gi, mcap mǐ cəcɑ̌ po, ba guŋ nthi nə cɔk awɛ.

YAKOP 1:19-20
[19] Wɔ mfɑ́ pɑ̌ pyə́ gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, pǒ bɑ pɑ zhyə́. Da' gɑ́ ka mo lo'nyə ju'nwə̀, e kɑ lo'nyə gɔmnwə, e kɑ lo'nyə jɛlúŋ.[20] Nə pa' yɛ̌lúŋ monəŋthə́ tɑ́ gə nwə dəŋdəŋ yə a bɑ̀ yə́ Si a pɑ̀.

KOLOSAI 3:8
Kwa' cwəlɔ ba wɔ yɔ təm nə tsə bɔ: nə yɛlúŋ, nə kamshɛ, nə tʉm shɔkcɔ̌k, nə mcaptə pu a mghɔm nɔm myə a nthəm shwə̌ po a.

YAKOP 4:1-2
[1] Mshɛ́ fɑ m hɑ́, mshǔ fɑ m hɑ́ cəcɑ̌ pǒ? Tə nə tsə́ tsyə a buŋ wɔ, bɑ do' nə kam nə mɔ a pɑ a?[2] Pǒ gi'nyə, po lə nəŋ gə sɔmywə; pǒ bɑ pɑ zhwə pɔ̀, biŋ bɑ ŋkhíŋ pɔ, da' gɑ la' a pɑ dɑ wɔ dɑ m sɔm jyə̀. Pǒ do'shù nthinthi. Po tɑ́ bɑ pǒ ghə sɔmywə pɑ, nə pa' po tə bɑ pɑ ló ywə pɑ.

MATIO 5:22
Tɑ gɑ ghɔm bi po gɑ́ bǎ yɑ́ mo yə e yɛluŋ nə fɑ é a, bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ'; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ: ŋkhəŋkhʉɔ a, bɑ pu gɔ fyɛ' e sanedrɛŋ; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ bʉəpǒ a gɔ sɔ' ko nthʉm mɔk tə pǐ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002