English
A A A A A

Anxos e demos: [Anxos da Garda]

1 KORINTO 4:9
nə pa' gɑ̌ kwɛ gɑ Si tʉ wɔk thə́, wɔk mghɛ nthəm, jap wɔk nə jʉɔjʉ̀m tsʉ' pa' pɔ pyə pu gɔ cyə́ŋ wap thə a: Pu le jwɔk jɔ wɔk, dzʉ̌, pɑ aŋgəle ba pɔmnəŋ.

1 YOHANE 4:1
Wɔ pyə gɑ ŋkhuŋ wɔ te' a, ka po piŋ bǎ ya zhwenyə lə, po cəŋtə dyəŋtə mzhwenyə tə biŋ yə a zhwenyə Si a; nə pa' mghɛ ghɔm ghɔm Si cwanwə sa dzʉ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 8:26
Aŋgəle Cyəpɔ ghɔm bi Filipo gɑ: Lusi gɔ m mto dzʉ nə məjyə yə a dzəŋ fɑ Yerusalɛm gɔ Gaza a, a wə bɑ a ghaknyə cwəlɔ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 12:15
Pu ghɔm bi e gɑ o wə bʉə, da' gɑ e lə nə fʉ' m jʉ̀m. Wap ghɔm gɑ a aŋgəle e.

KOLOSAI 2:18
Ka po piŋ gɑ zhwənyə ko nə po shyə m nə yə nə cyəshú pɔ pyə́ wap ŋkhak yap tʉɔ pɑ nə cu'tə nə se pɑ aŋgəle a. Wap ŋkho pɑ nə mkwɛnyə nwə map, bɑ ŋa'tə pɑ nə zhyə̌nwə monəŋthə́ yap.

EBRAIKA 1:14
Guŋ yap awɛ tə́ bɑ́ pɑ́ mzhwenyə, bɑ mghɛ fa' Si, bɑ ě təm gɑ wap fa' po' bi pɔ pyə wap gɔ sɔ' kwi ywə vɔk pa' mcʉ' a pɑ a?

EBRAIKA 13:2
Ka po tʉɔnyə nə lɑ mghʉɔ, nə pa' a lě shyə m̀ nə nə lɑ mghʉɔ, shɑ pɔ nyəŋ pɑ aŋgəle dyə.

YUDA 1:6-9
[6] Ba pɑ aŋgəle pyə wap bɑ wap lě tə cwə nə yap ŋkhɛ̀, pɑ aŋgəle pyə wap lě gwa' yap tsʉ' cwə a, Si bɑ ě cə̀ŋ wap mama nthʉ́m jʉ́m tə bɑ nə byap tyɛ' fyɛ' yə gwyə́.[7] Sɔ' m nə Sodɔm pu Gomora ba mtisuŋ myə́ ǎ giŋnyə̌ pu a, wap pyə wap lə hɑ nɑ tsap pa' wap a nə nwə ghap, shʉ́mjʉ̌m shɑ́ pɔ̀ pyə wap lə́ bɑ pɑ́ mu' nthi a, wap bɑ nthʉm nə nyəŋ shɛ yə a bɑ mɔk màmà bɑ pa' fo' a.[8] A po'o tə pɔ bɔ nthʉm pʉə yǎp nɔm bap nɑ́, bɑ gwak yə nə sa' Cyəpɔ, jəmtə Ghu'tə.[9] A nəŋ nə pɑ̌ po'o, bɑ ba Tadyə̌ pɑ aŋgəle, Mikaɛl cwə yə pu Sata lə pɑ fə́ŋnyə́, bɑ ntwɔ'nyə́ nwə nə pfə Mosɛ á, Sata le fo' ba nə yəmtə e, e ghɔm pɑ́ gɑ: A Cyəpɔ nyəŋ shɛ thə o!

LUKASI 16:22
A lə pɑ po'o, bə̌ŋ bɔ ti pfʉ, pɑ aŋgəle lɑ é jap bəŋ Abraham. Gɛ ywə lə ti pfʉ yə pu təŋ e.

MATIO 18:10
Pó pɔm nə wak sɔm mú nə pǒmkəcɔk po pɔ̌ gɑ, nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ́ kɛbəŋ m aŋgəle pap pɑ nthiŋnyə tə́ pwa dzə̌ Tá ǎ.

APOKALIPSƏ 5:11
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ: Ju' gi m aŋgəle kwa' vəŋ e giŋnyə leŋfo, ba gi mnɔm pu a mghətso. Wap lə́ bɑ kwa' vəŋ e vəŋ e, dù e dù e

APOKALIPSƏ 19:10
A lə pɑ̌ po' ŋkham mkwi'tə dzə̌ e gamtə e. Da' gɑ e ghɔm bəm gɑ: Kɑ ghə pa' a. Gɑ̌ bɑ so fa' o, ba yə mfɑ pǔ pyə wap nthɔm mkwinthɛ Yeso a. O gɔ ghamtə pɑ́ da' Si nə pa' kwinthɛ Yeso, a bɑ zhwenyə nə gɔm ghɔ̀m Si.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002