A A A A A

Anxos e demos: [Demos]


1 YOHANE 4:4
Wɔ pó mkəcɔk pó pɑ̌ pyə po bɑ m nə Si a, po bɑ pǒ lo' shyə nthi mghɛ nthəm Si cwanwə bɔ nə pa' mo yə e bɑ cəcɑ̌ po a bɑ e cyə mo yə e bɑ m nə dzʉ a.

1 TIMOTIO 4:1
Zhwenyə gɔm sɔsɔ̌ gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə mcwə jʉm shɑ́ pɔ kə́ŋnyə́ piŋnthʉm, pɑ la nɑ́ tsap pɑ nə mzhwenyə fʉ́tə̀ pu a nə mnwə myə́ a fɑ m̀ bi msata a,

2 KORINTO 2:11
Po'o gɑ Sata kɑ fʉ́tə wɔk pɑ. Nə pa' pɑ ka tʉɔnyə myə́ mkwɛnyə.

2 KORINTO 4:4
bi pɑ tə piŋ pyə a bɑ si yəŋ dzʉ̌ sonyə zhyənwə yap a, po'o gɑ wap kɑ yɔ ŋkha' Cùŋ pɑpuŋ nə ghu'tə Kristo, yʉ́ Kristo yə e bɑ cyəŋnyə̀ Si a.

YAKOP 2:19
O biŋ gɑ Si bɑ pɑ́ yɑmu', bɑ gə pɑpuŋ. Ba mzhwenyə cwəpuŋ biŋ yap po'o, tə bɑ sə́ŋ.

MATIO 8:31
Mzhwenyə cwəpuŋ cwyɛ'nyə é gɔm gɑ: O zhəŋ wɔk, o cya wɔk nə ka mgənɔm.

MATIO 12:45
E ghɔ cwəlɔ dɑ shɑ mzhwenyə sɔmbʉə bɑ wap pɔk shyə e, pu a pú sɔ' ŋkho nə mo bɔ; mo bɔ piŋ bɔk shyə́ pa' e lə ji bɑ́ a. A gɔ sɔ' pɑ́ pɑ dəŋdəŋ po'o nə yəŋ wɔ̌ dzʉ̀ cwəpuŋ.

LUKASI 8:30
Yeso həŋtə bɛ bɔ gɑ: Tso tsu bɑ wɑ? E pa' bi e gɑ jɔmyɔ̌m nə́ pa' mzhwenyə cwəpuŋ lə bɑ nə e tə jɔm a.

APOKALIPSƏ 20:10
A lə pɑ̌ po'o, pu kwɔk Sata yə ba mo yə e fʉ́tə wap ma' e nthʉm tamshyə mɔk pu sufra, bəŋ nɔm pú gɔm ghɔm Si cwanwə. Wap gɔ sɔ' yɔgo' mɛnyə mɔkcʉ ba mtsʉ̌' nə mgu' nə gu'.

1 KORINTO 10:20-21
[20] Gɛ̌! Tə pa' pu nuŋpwɔ' bɔ m bi mzhwenyə cwəpuŋ, la' pu pɑ nuŋ m bi Si a pɑ, ŋ kha kuŋ gɑ po a mzhwenyə cwəpuŋ tamtə́.[21] Bi a pɑ́ po lə nwə nthu' Cyəpɔ pu yə mzhwenyə cwəpuŋ ŋkwi cʉ̌m pɑ́.

EFESO 6:10-12
[10] Nə nə́ mǐŋ, po ghə gʉ' m̀ nə Cyəpɔ, gʉ' nthʉɔtʉɔ yə a bɑ yə́ a.[11] Po kwa dzə́ shù Si tə a ghə po ku' nə cyə Sata nə mgənyə mnwə myə́.[12] Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 19:13-16
[13] Shɑ̀ pɑ Yudea, pɑ kəka jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ lə to' yap nə pɑ ŋkhe tso Cyəpɔ Yeso nə pɔ pyə mzhwenyə cwəpuŋ lə bɑ̀ nə pu a. Wap lə gɔm gɑ: Gɑ gɔm bu nə tso Yeso yə Polo shyanyə a.[14] Pǒ mu' tadyə mkamsi yə Yudea tso tsyə pɑ Seva, pó sɔmbʉə lə fo' yap mghətsə bɔ.[15] Zhwenyə cwəpuŋ ghɔm bi pu gɑ: Gɑ zhyə́ Yeso biŋ jyə́ mo yə Polo bɑ yʉ̀ a. Tɑ sɔ' m nə po, pó bɑ̀ pɑ wɑ?[16] Bɛ yə zhwenyə cwəpuŋ lə bɑ̀ nə e a lə piŋ deŋ ntham nə pu, shyə̀ wap awɛ, shwɔ wap tə wap nə thə́tə tam pe, dzə lə yɑ dəm sɔmmo, bɑ mfiŋ lo nə pu.

2 PƐTRƆ 2:4-10
[4] Nə pa' Si tə bɑ e lě nthak pɑ aŋgəle pyə wap lə hɔnwə a nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu pɑ̀, e lě nyəŋ wap nthʉm tsʉm jʉ́m Tartaron tə́ bɑ nə byap fyɛ'.[5] E lě tə tak ba bvo dzʉ̌ nəŋ tə nyəŋ shɛ thə e pɑ́, da' gɑ cwə yə dɔmnyə bəŋ lə lǔ sə guŋ dzʉ́ pɔ cwəpuŋ awɛ a, e pfɔptə Noe, batə mo hɔ̌m nə pɔ pyə wap lə vɔk dɔmnyə bəŋ, yʉ́ yə e lə gɔmnwə dəŋdəŋ a.[6] Da' gɑ́ yʉ́ Si lě simnyə mtisuŋ Sodɔm pú Gomora, gə a cʉ' və, nə hɑ fo' bi pɑ ghə nwə̀ cwəpùŋ pyə́ wap gɔ tə́m jʉ̀m a.[7] E lě bìŋ bvɔk Lɔt mo dəŋdəŋ yə vɔk pɑ zhwə pɔ, pɑ ghə ghap lə bɑwə dzɑ́ nə é a.[8] Nə pa' yə bɔ mo nyənyɔ lə bvɔk pɑ cəcɑ̌ pú, bɑ jɔ mnwə map bìŋ bɑ ju' ghɔm tsap, biŋ bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ, tʉm tsyə́ tsyə a bɑ tʉm mo dəŋdəŋ a pɑ jɔgo' shyə́ m̀ nə mfa' cwəpuŋ map.[9] A po'o bɑ da'tə́ gɑ́ pɑ́ Cyəpɔ té pɔ pyə wap bɑ dəŋdəŋ nə gǒ', da' gɑ biŋ dwɔ' pɔ pyə wap tə́ bɑ dəŋdəŋ a pɑ́ nə byap tyɛ' nə fyɛ̀', nyəŋ shɛ thə́ pú:[10] Tə́ ntho' nə pɔ pyə́ wap jəŋ yap pɑ́ nə ŋwɛnyə̀ bap nɑ́, ywə yə a buŋ wap a pɑ bɑ pɑ́ netsə́, wap piŋ bɑ gwak nə sa' Si a. Wap jɔ gɑ́ a bɑ wap ku', ba mghɛ ŋa'nɑ́, wap lə pɑ bwɔk nə yəmtə Ghu' Si.

APOKALIPSƏ 9:1-7
[1] Aŋgəle batə yɑtɔ lə́ tuŋ nthɛ e: Ŋ jɔ́ ta' sɛ́ fɑ kɛbəŋ bvʉ́ dəmcǎ'. Pu piŋ hɑ kǐ ghʉ̌m mtsʉ̀m bi é.[2] E nə shwɔ' ghʉ́m mtsʉ̀m, dhə́ mɔ́k təm nə́ pa' mɑ mɔk nə nɛ́ mtʉɔ a. Nàm ba fɔk sonyə̀.[3] Gǎmnthɔ piŋ nthəm nə dhəmɔk bɔ sɛ́ dəmcǎ'. Pu hɑ gʉ̌' bi pú pa' gʉ' gɔm mtìŋ a dəmcǎ' á.[4] Pú lə cǒ' bi pu gɑ́ ka wap ghə shɛ́ nə mghě dəmcǎ', nə sɔmywə mimnyə mimnyə, kɑ́ nə sɔm ta' thə́ lə, da' nə pɔ pyə stam Si tə̌ nə́ sə yap a pɑ́.[5] Pu latə piŋ gɑ wap zhwə pɔ bɔ. Da' nə lɑ wap jɔgo' nə́ mŋwə́ tɔ. Gǒ' yə wap nə jɔ mo a, a pɑ́ dəŋdəŋ pa' go' yə a fɑ bi gɔm mtiŋ cwə yə ě cɔk mo a.[6] A gɔ la' pɑ́ nə mtyɛ̌'dzʉ́ bɔ, a pɔmnəŋ cəŋ vʉ́ wap lə yɔ vʉ̀, pɑ cə́ŋ nə pfʉ, a vʉ̌ piŋ ŋkhʉ wap kʉ.[7] Mgǎmnthɔ bɔ lə bɑwə hwə́ mnɔmlěŋ pyə́ pú yap tsə́ shù nə pú a; ywə pɑ thə́ pú pa' co'fo tʉɔ gɔl a, msə́ map pɑwə hwə́ sə mò.

MARKUSI 1:21-27
[21] Wap lə kǒ tisuŋ Kapɛrnaum, a nə pɑ̌ tyɛ' Sabat, Yeso ko Sinagogə bɑ̀ ji'tə́ ywə bi pɔmnəŋ.[22] Ywə yə e lə́ bɑwə ji'tə wap a pɑ shəŋtə ŋkhonyə wap shyə m nə yə́ nthi nə ji'tə́; nə pá' e lə́ bɑwə ji'tə pa' mo yə́ e ghə tʉɔ á, la' e zhi'tə m pa' pɑ zhyə mco' a.[23] Mu' mbɛ lə guŋ bɑ sinagogə pú pɑ́ cwə o bɔ, zhwenyə cwəpuŋ pɑ nə e; mo bɔ cwé gɑ:[24] A yɔk pɑ̀ kʉ? Yeso yə Nazarɛt. O sɔ' m nə ghə gɑ́ pyə́ pí. Gɑ̌ zhyə́ mo yə o bɑ yʉ́ a: O bɑ̀ Dɔlɔ̌ Si.[25] Yeso paptə e gɑ: Lɛtə́ biŋ nthəm nə bɛ yə̌ŋ![26] Zhwenyə cwəpuŋ bɔ lə lɑ̌ bò shʉ'nyə bɛ bɔ, biŋ nə təm nə́ é bɑ shwé tə́ thə́.[27] Nwə̀ lə cyə̌ wap té' o, wap pɑ́ gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Yəŋ nwə bɑ m gɑ́ kɑ? Yɔ mu' nə zhi'tə̀ yə̌ sə́, tʉɔ pɑ bɑ ǎ ló nə́! E gɔmnwə ba m bi mzhwenyə cwəpuŋ, wap yu'nyə bi e!

MATIO 7:14-20
[14] Tɑ́ jyədyə̌ vɔk bɑ a kɔ́k, məjyə piŋ ŋkhɔmtə, bɑ pɑ yɔ məjyə̀ bɔ ka yɔm.[15] Pó pɔm mghɔm ghɔm Si cwanwə, pyə wap sɔ' bəŋ po pa' jʉ̀jʉ̀ á tə bɑ m nthʉm o bɑ mbvʉ́ gǒ pyə wap sim tsʉ' a.[16] Po gɔ zhyə wap pɑ nə nthɔm map. Pu ŋkhap nthɔm nthə́ nə nu' mlu' nə mka'tə a? Nəŋ bɑ ŋkhap figə nə thə júŋ a?[17] A bɑ po'o tɑ bǎ yá ta'thə pɑpuŋ a jam nthɔm pɑpuŋ; da'gɑ bǎ ya ta' thə yə gho ko nə a pɑ jam nthɔm cwəpuŋ.[18] Bi a pɑ ta'thə pɑpuŋ lə yam nthɔm cwəpuŋ kɑ ta'thə gogho lə yam nthɔm pɑpuŋ.[19] Bǎ ya ta' thə lə́ yə a tɑ́ jam nthɔm pɑpuŋ a pɑ, pú ŋkho', ma' mɔk.[20] A po'o tə́ po pɑ́ gɔ lɑ pɑ nthɔm máp nə zhyə́ wáp.

LUKASI 4:31-41
[31] Yeso lə tsə̌ŋ gɔ Kapɛrnaum, tisuŋ Galilea bɑ ji'tə pɔmnəŋ tyɛ' Sabat.[32] Nwə yə e lə bɑwə gɔm a pɑ ŋkhonyə pɔmnəŋ nə pa' e lə nə ghɔm nyəŋ dəŋ nə́.[33] Mu' mbɛ lə bɑ sinagogə bɔ, zhwenyə cwəpuŋ pɑ nə e. E cwé tə́ thə́ gɔm gɑ:[34] Wɛ̌, o ŋkwi kʉ̌, Yeso yə Nazarɛt? O sɔ' pɑ m nə ghə gɑ pyə pi a? Gɑ̌ zhyə mo yə o bɑ e a. O bɑ Dɔlɔ̌ Si.[35] Yeso paptə e gɔm gɑ: Lɛtə! Təm nə bɛ yə̌ŋ! Zhwenyə bɔ ma' bɛ bɔ si cəcɑ̌ pɔmnəŋ. Nthəm nə é, tə ghə sɔmywə nə é.[36] Nwə cyə wap awɛ. Wap pɑ gɔm cəcɑ̌ pu gɑ: Yɔ mu' nthi ghɔm. E dɑ tʉɔ ba gʉ' e nɔ́ mzhwenyə cwəpuŋ. Wap təm nə pɔmnəŋ.[37] Pu pɑ gɔm nwə nə Yeso geŋnyə tsʉ'u awɛ.[38] E lə təm sinagogə bɔ, gɔ dyə́ Simon. Mhwi lə́ bɑ́wə səŋ ma jwi Simon tə' o. Pu cwyɛ'nyə Yeso gɑ e kwitə e.[39] E pɔ nɑ e nə é, baptə mhwi, mhwi təm nə e. E lusi pɑ cwə o bɔ ntho' nə fa' bi pu.[40] Nam lə cwə tə bi, guŋ pɔ awɛ pɑ́ dɑ nthinthi mghɛ gho sɔ' bi é, e pɑ jap bu bǎ nə ya lə, jɛ wap.[41] Zhwenyə cwəpuŋ pɑ nə təm nə bo'gwyə pɔ, lə́ bɑ shwé gɑ: O bɑ Mú Si. Yeso pɑ baptə wap, e lə piŋ gɑ́ wap ghɔmnwə, nə pa' a lə́ bɑ́ wap zhyə gɑ e bɑ Kristo.

EFESO 6:1-18
[1] Pɑkhʉ́, po pɑ́ ju'nyə bi pɑ tsə́ wɔ shyə m nə Cyəpɔ, a bɑ ywə yə a bɑ dəŋdəŋ a.[2] Ghə mku' tɔ pu mɔ, a bɑ dzə̀ mco' myə a bɑ pu ka' mcwɔ'fa' nə a:[3] po'o tə́ o pɑ pɑpuŋ biŋ shwə mgu' jɔmyɔ̌m dəmcǎ'.[4] Wɔ pɑ tsə pǒ, ka po pɑ dwɔp lúŋ po pɔ, da' gɑ po kwyə wap nə ŋkhɛ bɑ nə nthɔ̌k myə́ a fɑ bi Cyəpɔ a.[5] Wɔ mkwɔ́, po yu'nyə bi mtá pɔ pyə dəmcǎ', nə yu'nyə bɑ bwɔk biŋ bɑ sə́ŋ, gə tʉ́m pɑpuŋ m̀ pa' bi Kristo a.[6] Po kɑ ghə m pa' pu wə dé wɔ a, gə po'o m gɑ po puŋ mo a; po ghə m pa' mkwɔ Kristo pyə wap səŋnyə́ nə ghə ywə yə Si shəŋ a.[7] Po fa' nə tʉm pɑpuŋ pa' cwə yə po fa' m bi Cyəpɔ a, po kɑ ghə m pa' po fa' m bi monəŋ a.[8] Pǒ zhyə: Ywə pɑpuŋ yə mo ghə a, e gɔ la' kwyatə ya bəŋ Cyəpɔ, kɑ e bɑ pɑ ŋkwɔ kɑ e tə bɑ ŋkwɔ a lə.[9] Ba wɔ yɔ mtá mkwɔ, po ghə yɔ pɑ́ po'o nə pú. Po tak paptə nəŋ pǒ zhyə́ gɑ nə pú ba nə po Tá bɑ kɛbəŋ, nə ghə kyə́ lə nə́ŋ bɑ dzə e nə sɔm mò.[10] Nə nə́ mǐŋ, po ghə gʉ' m̀ nə Cyəpɔ, gʉ' nthʉɔtʉɔ yə a bɑ yə́ a.[11] Po kwa dzə́ shù Si tə a ghə po ku' nə cyə Sata nə mgənyə mnwə myə́.[12] Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.[13] A po'o tə po tɔm dzə́ shù Si tə a sɔ' bɑ nə tyɛ'dzʉ́ bɔkpɔk po kɑ wuŋ bvʉtə si, po ku' nə tiŋnyə thə́ nə cwə yə pǒ ghə guŋ ywə awɛ a.[14] Po lusi! Nyənyɔ pɑ tap yɔ, dəŋdəŋ pa' dzə shù yɔ a,[15] mnthap pɑ mkwə po bɑ nə kʉ́dʉ̌ nə siŋ cùŋ pɑpúŋ hwítə̀.[16] Po ghə kwa' kʉ'shù piŋnthʉm, a gɔ ghə po pimɔk guŋ mkǔŋgó mɔk sata.[17] Po kwi co' ywə vɔk, ba nyə Zhwenyə, yəŋ la'tə gɑ́ Ghɔ̀m Si.[18] A Zhwenyə pɑ shya mcwyɛ'nyə mɔ nə guŋ mghə̌ŋ awɛ, shya ywə yə pǒ do á nə guŋ mcwə awɛ; po pɑ dɑ yɔ lwɔksɛ nə shwyɛ'nyə Si tə pwa nə thə́ pɔ dɔlɔ̌.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002