English
A A A A A

Anxos e demos: [Belzebú]

MATIO 12:24
Da' gɑ pɑ Farisai lə́ nə yu' yap gɔm gɑ: Mo yɑ̌ dɑ pɑ́ Beɛlzəbul tá mzhwenyə cwəpuŋ tə́ nə́ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.

MARKUSI 3:22
Pɑ́ zhyə́ mco' pyə wap lə tsə̌ŋ fɑ Yerusalɛm a lə́ bɑwə gɔm gɑ̀: A bɑ ě ghə Beɛlzəbul nə é; e shyə m nə tádyə́ mzhwenyə cwəpuŋ tə́ jə́ŋ mzhwenyə cwəpuŋ.

MATIO 10:25
Tə bi a múkhʉ̌ pɑ̌ pa' tap e, gɛfa' pɑ́ pa' ta fa' e. Pu ké gɛ dyə gɑ́ Beɛlzəbul bɑ mtsǒ pó gɔ piŋ pɔk tə cyə.

MATIO 12:27
A pɑ gɑ́ gɑ dɑ Beɛlzəbul tə́ nə́ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ bɑ pɑkhʉ pɔ dɑ kɑ́ jəŋ wap ɑ? Wap nə gɔ cwɔ'tə wɔ pɑ́ wap wap.

LUKASI 11:15-19
[15] Tə́ shɑ pɔ cəcɑ̌ pu ghɔm gɑ: E shyə m nə Beɛlzəbul, tadyə̌ mzhwenyə cwəpuŋ tə́ jəŋ zhwenyə cwəpuŋ.[16] Shɑ pɔ pɑ shəŋ nə ləŋtə e gɔm bi e gɑ e la'tə wap mtiŋ myə a fɑ́ m kɛbəŋ a.[17] Yeso zhyə pa' wap lə́ bɑwə ŋkwɛ a gɔm bi pu gɑ: Gúŋ Nəfo tsyə a ghaptə a bɑ guŋ bipǐ; mlǎ' simnyə, bvʉtə pɑ ta' do ta' dò, shɑ́ də̌m shɑ́.[18] A pɑ gɑ ba sata ghaptə nɑ é nə gə mghəŋ bʉə nthʉm shù, bɑ nəfo e gɔ piŋ pɑwə m gɑ ka? Nə pa' po bɑwə gɔm gɑ́ gɑ̌ dɑ pɑ Beɛlzəbul tə nə jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.[19] A pɑ gɑ́ gɑ̌ dɑ Beɛlzəbul tə nə jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ bɑ pɑkhʉ pɔ́ dɑ yap kɑ tə nə jəŋ wáp? Pɑkhʉ pɔ gɔ pɑ m ya'shɛ yɔ́.

LUKASI 11:18
A pɑ gɑ ba sata ghaptə nɑ é nə gə mghəŋ bʉə nthʉm shù, bɑ nəfo e gɔ piŋ pɑwə m gɑ ka? Nə pa' po bɑwə gɔm gɑ́ gɑ̌ dɑ pɑ Beɛlzəbul tə nə jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.

MARKUSI 3:20-30
[20] Yeso lə sɔ' dyə́, pɔmnəŋ piŋ shu'tə bəŋ e tə bi a pɑ e lə piŋ dzʉ́ ywə́.[21] Mfɑ pyə́ lə nə yu' po'o sɔ' m nə ghəm e. Nə pa' wap lə bɑwə gɔm gɑ: Thə é pi.[22] Pɑ́ zhyə́ mco' pyə wap lə tsə̌ŋ fɑ Yerusalɛm a lə́ bɑwə gɔm gɑ̀: A bɑ ě ghə Beɛlzəbul nə é; e shyə m nə tádyə́ mzhwenyə cwəpuŋ tə́ jə́ŋ mzhwenyə cwəpuŋ.[23] E lə ghə wap sɔ', e piŋ dɑ ghɔm tə́ tútə̀ gɔm bi pú gɑ: Pɑ̀ Sata zhə̀ŋ Sata m gɑ́ kɑ?[24] A bi a ta' nəfo ghap ghə́ŋ pʉə, bɑ pɑ yə bɔ nəfo lə piŋ shwə pɑ́.[25] A bi a ta' tuŋdyə́ ghap ghə̌ŋ pʉə, bɑ tuŋdyə bɔ tə gɔ piŋ pɑwə pɑ́.[26] A piŋ bɑ bi a Sata pɑ bɑ ě té shu nə thə́ nɑ e, biŋ bɑ́ bɑ e ghap ghə́ŋ pʉə, bɑ e tə́ gɔ piŋ pɑwə pɑ́, bɑ ě mi.[27] Da' gɑ̀ pɑ mo lə kodyə́ gɛ gʉ̌', dɑ tsə́ tsyə tə́ a bɑ gɑ ě ləŋdzə ŋkwɑ gɛ gʉ̌' bɔ, po' tə sím dyə́ e.[28] Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ pu gɔ sɔ' lɑ mhɔ pɔmnəŋ ba yap nə cap Si nə cwyɛ' wap, kɑ a la' jɔm pɑ́ gɑ́ kɑlɑ́.[29] Da' gɑ̀ mo cap Zhwenyə Dɔlɔ̌, bɑ nə nə shwyɛ' e tə wə́ pɑ: Bɑ a bɑ e hɔnwə̀ mama.[30] E lə gɔm po'o nə pa' wap lə bɑwə gɔm gɑ: E ghə zhwenyə cwəpuŋ.

MATIO 9:34
Da' gɑ pɑ Farisai pɑ́ gɔm gɑ: E shyə a m nə tadyə mzhwenyə cwəpuŋ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.

APOKALIPSƏ 21:20
batə yɑtɔ pɑ sardius, batə nthɔk pɑ kardi, batə sɔmbʉə pɑ krisolito, batə hɔ̌m pɑ berito, batə vʉ̌' pɑ topaso, batə ghǎm pɑ krisopaso, batə shwɔp yɑmu' pɑ yakinto, batə shwɔppʉə mgham pɑ ametisto.

YOHANE 1:1
Nə nə to', Ghɔm lə́ bɑ́, Ghɔm lə biŋ bɑ pu Si, Ghɔm lə bɑ Si.

LUKASI 11:19
A pɑ gɑ́ gɑ̌ dɑ Beɛlzəbul tə nə jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ bɑ pɑkhʉ pɔ́ dɑ yap kɑ tə nə jəŋ wáp? Pɑkhʉ pɔ gɔ pɑ m ya'shɛ yɔ́.

LUKASI 3:1
Kasa Tibɛrə lə nə ghə gu' shwɔptɔ mghǎm dəm nəfo, cwə yə Pontio Pilato lə́ bɑ́ gɔpna' pɑ Yudea; cwə yə Herode lə́ bɑ́ fo Galilea; cwə yə Filipo fɑ Herode lə́ bɑ́ fo Trashonitə, cwə yə Lizanias lə́ bɑ́ fo Abilena a;

APOKALIPSƏ 16:16
E shu'tə wap nə tsʉ' yə́ pu ŋkhe nə Ebraika gɑ: Harmagədon.

MATIO 22:37
Yeso ghɔm bi e gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsǔ awɛ, nə guŋ lam tsǔ a awɛ, ba nə guŋ zhwenyə o awɛ.

MARKUSI 3:1-6
[1] Yeso lə kwi' ŋkho nə mu' sinagogə; mu' mbɛ lə bɑ sinagogə bɔ bɑ pu é cwyə́m.[2] Wap lə bɑwə dé Yeso, yɔ bi a e gɔ yɛ mo bɔ tyɛ' sabat á, tə wap té byà nə é.[3] Yeso ghɔm bi bɛ bɔ yə pú ě lə bɑ ǎ cwyəm a gɑ: Lusí! Sɔ' tùŋ.[4] Biŋ gɔm bi pu gɑ̀: Ywə yə a bɑ pú piŋ tyɛ' sabat a bɑ nə ghə nwə pɑpuŋ kɑ́ nə ghə nwə cwəpùŋ? Nə vɔk mò kɑ́ nə zhwə é? Da' gɑ̀ wap lɛ́tə lɛ̌tə́.[5] E lə́ lɑ mnyə́ yɛluŋ shʉ́ wap, nwə̀ tʉm sɔksɔk tsap cyə é, e ghɔm bi bɛ bɔ gɑ: Siŋ pu ó. E siŋ pu é a tʉɔ.[6] Pɑ Farisai pu a pɔ Herode lə wuŋ nə təm sinagogə, ŋkho cu'tə nə Yeso, nə yɔ nthi pa' wap gɔ ghə tə́ zhwə é a.

MARKUSI 10:46-52
[46] Wap lə ŋwak Yeriko. Yeso pu a pɑkhʉ̌ pyə́ ba mɑ vəŋ pɔ pɑ nthəm Yeriko, Bartimeo, gɛ fʉ̀, mú Timeo pɑ́ bɑ ě cwə kə́ŋ məjyə̀ bɑwə do ywə.[47] E lə nə yǔ' gɑ̀ a Yeso yə Nazarɛt, ntho' nə cwe gɔm gɑ: Mu David, Yeso, cɔmmtso mə̌![48] Pɔ tə́ jɔm pɑ baptə e gɑ́ e lɛtə́; da' gɑ́ e piŋ shwé tə́ thə́ gɑ: Mu David cɔmmtso mə̌![49] Yeso lə tiŋnyə, gɔm gɑ: Po ké é. Pu lə kě gɛ fʉ́ bɔ gɔm bi e gɑ: Kaktʉɔ, lusi ě wə ŋkhe o.[50] E lə wǎ' sʉə dzə e, déŋ dusi gɔ bəŋ Yeso.[51] Yeso ghɔm bi e gɑ: O shə́ŋ gɑ́ ŋ gə la bu? Gɛ fʉ pa' bi e gɑ: Rabuni gɑ myə̀ piŋ jɔ tsʉ'.[52] Yeso ghɔm bi e gɑ: Ghɔ̌, piŋnthʉm o vɔk o. Fʉ bɔ lə wuŋ jɔ tsʉ', jap jʉ̌m Yeso mə́jyə.

MATIO 10:3
Filipo ba Bartelemi; Tomasi ba Matio gɛ kwishwɔp. Yakop mu Alfeo ba Tadeo.

MFA' MGHƐ NTHƏM 2:9
Pɑ Parta, pɑ Mɛdo, ba pɑ Elamita, ba pɑ Mesopotamia, pɑ Yudea ba pɑ Kapadokia, pɑ Ponto ba pɑ Azia

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:5
Guŋ cu'tə awɛ lə piŋ mkwɛnyə bɔ: Pu cwɔ' Etiennə, ta' mbɛ bɑ piŋnthʉm ba Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə e, shwɔ' Filipo, ba Prokor ba Nikanor pu Timon ba Parməna biŋ gə Nikola yə Antiokia yə e lə kǒ nə mà pɑ Yudea tə biŋ a.

APOKALIPSƏ 1:11
Ywə yə o wə jɔ a, və nthʉ́m ŋwa'nyə biŋ shya bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə ǎ Efeso, ba Smirna, ba Pergamo, Tiatira, Sardɛs, Filadɛlfia, ba m Laodikia lə.

MARKUSI 3:23
E lə ghə wap sɔ', e piŋ dɑ ghɔm tə́ tútə̀ gɔm bi pú gɑ: Pɑ̀ Sata zhə̀ŋ Sata m gɑ́ kɑ?

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002