A A A A A

Anxos e demos: [Anxos]


KOLOSAI 1:16
Nə pa' Si lə nyaptə guŋ ywə awɛ m nə é kɛbəŋ ba m̀ dəmcǎ', tsə́ tsyə pu jɔ a ba tsyə pu tə́ jɔ a pɑ́. Guŋ mtʉɔ zhwenyə, pɑ sa' dzʉ̌ pu a gʉ' nə sa'dzʉ́. Yʉ́ nə́ nyaptə guŋ ywə awɛ, guŋ ywə awɛ pɑ yə́,

LUKASI 20:35-36
[35] Da' gɑ pɔ pyə wap bɑ wap ku'nyə nə sɔ' bɑ nə yə wɔ dzʉ yə a gɔ tə sɔ' a, piŋ pɑ ba m nə yam nə vʉ̌ a tə dɔmdyə pɑ.[36] Vʉ̌ tə jɑ nə pu pɑ, nə pa' wap bɑ wap cʉ' m pá' pɑ aŋgəle a, shʉ' po Si, pǒ nə yam nə vʉ̌.

APOKALIPSƏ 4:8
Mnɔm bɔ papfʉə lə́ bɑ́ bɑ bǎ ya lə ghə mbap nthɔk bɑ a lo mnyə́ geŋnyə o ba m nthʉ̀m o. Wap lə jwɔp mtsʉ' ba m mɔktcʉ́ gɑ: Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Cyəpɔ, Si Nthʉɔtʉɔ. Mo yə e lə́ bɑ, yə e bɑ, biŋ bɑwə sɔ' a!

MATIO 22:30
Nə pa' cwə nə yam nə vʉ̌ pu lə ghə mjwǐ kɑ dhə lə. Pu bɑ́ pɑ́ pa' pɑ aŋgəle thə kɛbəŋ a.

LUKASI 15:10
Dəŋdəŋ po'o tə́ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ ŋwɛnyə bɑ dzə̌ pɑ́ aŋgəle nə ta' gɛ mhɔ yə e pʉɔtʉm tsyə a.

APOKALIPSƏ 14:6
Ŋ də piŋ jɔ mu' aŋgəle e pɑwə nthá tə́ thə́. Ta' mcuŋ pɑpuŋ mama lə bɑ bi e e pɑwə siŋ bi pɔ pyə́ wap bɑ dəmcá' a, bi guŋ mgùŋ awɛ, bi guŋ mgwya awɛ, bi guŋ mghɔm awɛ, ba bi guŋ pɔ awɛ.

YUDA 1:6
Ba pɑ aŋgəle pyə wap bɑ wap lě tə cwə nə yap ŋkhɛ̀, pɑ aŋgəle pyə wap lě gwa' yap tsʉ' cwə a, Si bɑ ě cə̀ŋ wap mama nthʉ́m jʉ́m tə bɑ nə byap tyɛ' fyɛ' yə gwyə́.

1 PƐTRƆ 3:21-22
[21] A lə́ bɑ́ fo' kwǐshyə́ yə a bvɔk wɔ cwəlɔ a: A tə́ bɑ́ nə nə́ sɔk mviŋ bap ná pɑ́, a bɑ́ nə nə́ biŋ bi Si, nə tʉ́m pɑpuŋ. A bvɔk wɔ shyə́ m nə nə́ yam nə vʉ̌ Yeso Kristo.[22] Yeso Kristo bɔ bɑ kɛ́bəŋ, bɑ nə ghəŋ tʉɔ Si, pɑ aŋgəle, ba guŋ nə sa' pu a guŋ tʉɔ awɛ pɑ ju'nyə e.

1 PƐTRƆ 1:12
Si lə ghə̌ wap zhyə́ gɑ a la tə́ bɑ m̀ nə pú pɑ́, gɑ a lə bɑ m bi po tə wap lə hɑ Cuŋ bɔ yə ǎ cwəlɔ pɑ siŋ Cuŋ pɑpuŋ pɑwə siŋ wɔ a, shyə m̀ nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a fɑ kɛbəŋ, pɑ aŋgəle pɑ́wə shəŋ nə yɔ a.

EBRAIKA 12:22
Da' gɑ kwa' wɔ bɑ pǒ sɔ bəŋ kúŋ Sion ba m bə̌ŋ tisuŋ Si nthʉɔtʉɔ, yə Yerusalɛm kɛbəŋ, ba mbə̌ŋ pɑ aŋgəle sha'shǔ' bɑ wap cu'tə bɑwə ŋwɛnyə.

APOKALIPSƏ 5:11-12
[11] A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ: Ju' gi m aŋgəle kwa' vəŋ e giŋnyə leŋfo, ba gi mnɔm pu a mghətso. Wap lə́ bɑ kwa' vəŋ e vəŋ e, dù e dù e[12] wap lə bɑwə gɔm tə́ thə́ gɑ: Mú jʉ̀jʉ̀ yə pu lə wa e a ku'nyə nə kwi tʉɔ, fʉ' ba zhyə̌nwə. Gʉ̌', mku', ghu'tə, ba gho'tə.

MATIO 4:6-11
[6] biŋ gɔm bi e gɑ: O pɑ mu Si, o cʉ́msi, nə pa' a bɑ pu və gɑ. Si gɔ pa ghɔm bi pɑ aŋgəle pyə wap pɑ ŋkwa o nə bu map po'o gɑ o kɑ cwɔ' kwə o nə gwɔ'.[7] Yeso ghɔm bi e gɑ: A bɑ pu piŋ bvə ba m gɑ o tɑ gɔ ləŋtə Cyəpɔ Si o pɑ.[8] Sata piŋ dɑ e gɔ dəm mu' sʉəsʉə kuŋ gǒ; da'tə é guŋ nəfo dzʉ awɛ ba mghu' myə́,[9] gɔm bi e gɑ: O kam mkwi'tə mu dzə m gamtə a bɑ gɑ̌ gɔ hɑ guŋ e awɛ bu.[10] A pɑ po'o Yeso ghɔm bi é gɑ: Sata lǔ! Nə pa' a bɑ pu və gɑ o gɔ pɑ ghamtə pɑ da' Cyəpɔ Si o piŋ pɑ fa' da' bi e.[11] Sata lə tak e nəŋ cwəlɔ pɑ aŋgəle sɔ' bəŋ e, bɑ fa' bi e.

MATIO 16:27
Nə pa' Mú mo gɔ sɔ' sɔ' pu a pɑ aŋgəle pyə nthʉm ghu'tə Si a, hɑ bǎ myə́ mcwɔ'fa' wɑlə́ pa' e nə giŋ yə a.

MATIO 18:10
Pó pɔm nə wak sɔm mú nə pǒmkəcɔk po pɔ̌ gɑ, nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ́ kɛbəŋ m aŋgəle pap pɑ nthiŋnyə tə́ pwa dzə̌ Tá ǎ.

MATIO 24:31-35
[31] E gɔ sɔ' təm pɑ aŋgəle pyə́ pu a mthɛ gwyə́gwyə́, wap cu'tə pɔ pyə pu ci wap nə dzʉ́ msak pfʉ̀ə a.[32] Po yu' fo' nə thə nthɔmthə, bú myə́ shwə tə́ ntwɔp tə́ gə mhwə, po zhyə gɑ́ shwɔ'dzʉ̌ wə sɔ̌'.[33] Dəŋdəŋ po'o, ba wɔ la' tə́ jɔ mtiŋ bɔ po zhyə gɑ́ Mù mo ghɔptə bəŋ po, gɑ e jyədyə̌ po.[34] Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔ nə wɔ̌dzʉ̀ yəŋ tə̀ gɔ sɔ' cyə tə́ mnwə bɔ sɔ' pɑ́.[35] Kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' mi, tə́ mghɔm mə̌ tə gɔ la' mi pɑ.

LUKASI 4:10
nə pa' a bɑ pu və gɑ: E gɔ pɑ ghɔm bi pɑ aŋgəle pyə́, wap pɑ byap o,

YOHANE 20:11-12
[11] Maria lə́ bɑ ě wuŋ bəŋ thəsì m dzʉ̌ bɑwə dɔ̌. E lə pɑ̌ dɔ, bɔnyə bɑ de thəsì[12] biŋ jɔ pɑ aŋgəle pɑpʉə, bɑ wap kwa dzə fə́fə́, shwə tsʉ' yə pu lə yap pfə Yeso nə a, mu' pɑ nə thə́ e, yə mu' pɑ nə mkwə myə́.

KOLOSAI 2:18
Ka po piŋ gɑ zhwənyə ko nə po shyə m nə yə nə cyəshú pɔ pyə́ wap ŋkhak yap tʉɔ pɑ nə cu'tə nə se pɑ aŋgəle a. Wap ŋkho pɑ nə mkwɛnyə nwə map, bɑ ŋa'tə pɑ nə zhyə̌nwə monəŋthə́ yap.

EBRAIKA 1:14
Guŋ yap awɛ tə́ bɑ́ pɑ́ mzhwenyə, bɑ mghɛ fa' Si, bɑ ě təm gɑ wap fa' po' bi pɔ pyə wap gɔ sɔ' kwi ywə vɔk pa' mcʉ' a pɑ a?

EBRAIKA 2:6-13
[6] Monə̌ŋ bɑ kɑ̀ tə́ o pɑ ŋkhantə é? Kɑ̀ mú mo lə tə o pɑ́ bɔmtə e?[7] A bɑ ǒ na' fi' e hɑ si nə pɑ aŋgəle; O nyəŋ ghu'tə pu a mku' nə e.[8] Si lě jap guŋ ywə awɛ to mkwə e. Si lě nə ghə gɑ́ guŋ ywə awɛ pɑ́ ju'nyə e, é lə tak sɔmywə gɑ a kɑ cyətə yu'nyə e pɑ. Da' gɑ pyə tə́ guŋ bɑwə jɔ gɑ́ guŋ ywə awɛ bɑwə ju'nyə e pɑ́.[9] Pyə wə jɔ ta' ywə: A pɑ gɑ́ mo yə pu lə fi' e hɑ si nə pɑ aŋgəle a, Yeso, e bɑ ě cyə̀ m nə go' vʉ̌ yə e jɔ a ŋkwi co'fò ghu' ba mku'. A po'o tə a shyə m̀ nə gho' Si, go' vʉ́ Yeso pɑ bɑ e jɔ po'o nə guŋ pɔ awɛ.[10] A lə púŋ bi mo yə guŋ ywə awɛ bɑ̀ pɑ yə́, biŋ bɑ shyə́ pɑ m̀ nə é tə bɑwə, yʉ yə e lə biŋ bɑwə shə́ŋ nə lɑ pɔ jɔmyɔ̌m gɔ nə ghu'tə̀ a, gɑ e ghə a pəmtə shyə m̀ nə́ ghəghʉɔ mo yə e gə ywə vɔk yap a.[11] Nə pa' Mo yə e dɔnyə pɔmnəŋ ba pɔ pyə e dɔnyə wap a nthəm pɑ nə ta' tsʉ'. A po'o tə sǒ lə pɑ ŋkhú é nə ké wap gɑ mfɑ́ pyə́[12] biŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ sɔ' pɑ siŋ tso tsǔ bi mfɑ pɑ̌, gɑ̌ gɔ pɑ zhwɔp mku' mǔ cəcɑ́ cu'tə.[13] Biŋ gɔm gɑ: Myə, gɑ gɔ pɑ́ yaptʉm nə e. Bɑ m gɑ: Gɑ̌ yəŋ, myə ba pǒ pyə Si hɑ wap bəm a.

EBRAIKA 13:2
Ka po tʉɔnyə nə lɑ mghʉɔ, nə pa' a lě shyə m̀ nə nə lɑ mghʉɔ, shɑ pɔ nyəŋ pɑ aŋgəle dyə.

2 PƐTRƆ 2:4
Nə pa' Si tə bɑ e lě nthak pɑ aŋgəle pyə wap lə hɔnwə a nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu pɑ̀, e lě nyəŋ wap nthʉm tsʉm jʉ́m Tartaron tə́ bɑ nə byap fyɛ'.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002