A A A A A

Anxos e demos: [Arcanxos]


YUDA 1:9
A nəŋ nə pɑ̌ po'o, bɑ ba Tadyə̌ pɑ aŋgəle, Mikaɛl cwə yə pu Sata lə pɑ fə́ŋnyə́, bɑ ntwɔ'nyə́ nwə nə pfə Mosɛ á, Sata le fo' ba nə yəmtə e, e ghɔm pɑ́ gɑ: A Cyəpɔ nyəŋ shɛ thə o!

1 TESALONIKA 4:16
Nə pa' cwə yə tadyə̌ aŋgəle gɔ sɔ' ghə mtiŋ, hɑ gi e thə́ pu piŋ nthuŋ nthɛ Si a, kwa' yʉ́ Cyəpɔ fi' fɑ́ kɛbəŋ: a pɔ pyə wap lě pfʉ́ m̀ nə Kristo a ləŋdzə jám,

APOKALIPSƏ 12:7-9
[7] A lə́ pɑ̌ po'o shù tə́m kɛbə̀ŋ: Mikaɛl pu pɑ aŋgəle pyə́ pɑ do' nɔk mkwə pfʉə. Nɔk mkwə pfʉə pu a pɑ aŋgəle pyə́ piŋ bɑ̀ do' e,[8] da' gɑ́ la' wap cyə́ é; wap lə piŋ gə yap tsʉ' thə kɛbəŋ[9] pu lə kwɔk nɔk mkwə pfʉə bɔ ma' sì, mɑ kukù nɔk, nɔk yə pu ŋkhe é gɑ Diablə ba gɑ́ Sata a, mo yə e nwɔ' mnyə bi guŋ dzʉ̀ awɛ. Pu lə kwɔk e ma'si pu a guŋ pɑ aŋgəle pyə́ awɛ.

LUKASI 1:26
A lə pɑ̌ nə́ mŋwə nthɔkə, Si tə́m aŋgəle Gapriya nthʉm mu' tisuŋ Galilea, tso tisuŋ bɔ pɑ́ Nazarɛt,

EBRAIKA 1:14
Guŋ yap awɛ tə́ bɑ́ pɑ́ mzhwenyə, bɑ mghɛ fa' Si, bɑ ě təm gɑ wap fa' po' bi pɔ pyə wap gɔ sɔ' kwi ywə vɔk pa' mcʉ' a pɑ a?

MATIO 18:10
Pó pɔm nə wak sɔm mú nə pǒmkəcɔk po pɔ̌ gɑ, nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ́ kɛbəŋ m aŋgəle pap pɑ nthiŋnyə tə́ pwa dzə̌ Tá ǎ.

APOKALIPSƏ 1:4
Yohane bvə bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə a Asia a: Gho' ba hwitə́ pɑ́ bi po, fɑ bi mo yə e bɑ́, mo yə́ e lə́ bɑ́, mo yə ě wə sɔ' a, fɑ bi mzhwenyə sɔmbʉə myə ǎ dzə leŋfo e a,

MATIO 22:30
Nə pa' cwə nə yam nə vʉ̌ pu lə ghə mjwǐ kɑ dhə lə. Pu bɑ́ pɑ́ pa' pɑ aŋgəle thə kɛbəŋ a.

LUKASI 20:36
Vʉ̌ tə jɑ nə pu pɑ, nə pa' wap bɑ wap cʉ' m pá' pɑ aŋgəle a, shʉ' po Si, pǒ nə yam nə vʉ̌.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002