A A A A A

Adicional: [Drogas]


EFESO 5:18
Ka po nwə́ mlu' tə bám, a dɑ mo gɔ pɑ nə pi, da' gɑ po ló nə Zhwenyə.

GALATA 5:19-21
[19] Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap[20] nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,[21] nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.

1 KORINTO 6:19-20
[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

1 PƐTRƆ 5:8
Po pɑ́ gə nwə m̀ də̀ŋ! Po pɑ di tə ti. Gɛbo yɔ, Sata, dəŋdəŋ pa' nɔm tə ma' yə ě wə shu' a wə dzamnyə pɑ bə́ŋ po, shəŋ mo yə é gɔ syatə é a.

1 KORINTO 5:11
Ŋ də bvə bi po gɑ ka po a mo yə e biŋ tso fɑ tə bɑ gəgəm, kɑ samshwə, kɑ gamtə kətwɔk, kɑ nthɛmnɛ, kɑ bam mlu', kɑ shǔŋ lɑ pɑ nə sɔmywə kɑ ba nə tsʉnyə lɑ.

1 TIMOTIO 5:23
Tak nə pɑ̀ nwə da' shyə nə́ŋ: Pɑ nwə mú mlu' nə vàm tsǔ pu a nə nthi pa' o nə bwa guŋ mcwə awɛ.

APOKALIPSƏ 21:8
Tə́ sɔ' nə mcwɔ̌'to, nə pɑ tə piŋ, pɑ ghə mɑ̀ cwəpùŋ, pɑ zhwə pɔmnəŋ, pɑ tə kuso, nə mghɛ sʉə, pɑ ghamtə mkətwɔk ba mcwanwə̀, yap tsʉ' bɑ m nthʉ̌m tamshyə́ mɔk pu sufra. A bɑ batə vʉ̌ yɑpʉə.

APOKALIPSƏ 9:21
Wap lə kwyəpnyə nə́ nə zhwə pɔ, kɑ nə tsə mkɛ, kɑ ghap kɑ cǔŋ lə́.

1 PƐTRƆ 4:7
Cwə yə guŋ tsə awɛ gɔ mi á ghɔptə. Po ghə fʉ́, po kɑ piŋ gə sɔmywə tə dhə̀ po'o tə bɑ shwyɛ'nyə Si.

1 PƐTRƆ 1:13
A po'o tə po nyatə zhwenyə yɔ nə fa', po kɑ ŋʉ' lwɔk, po yap guŋ yɔ mɔktə awɛ nə gho' yə pu gɔ sɔ' ghə nə po nə cwə yə Yeso Kristo gɔ sɔ' ŋwak a.

APOKALIPSƏ 18:23
Ŋkha' lambu tə́ gɔ sɔ' piŋ kyɛ' ywə o pɑ. Pu tə gɔ sɔ' piŋ yu' gi tá jwigʉɔ pu jwigʉɔ ywə o pɑ, nə pa' pɑ tɛ mtɔ pǔ lə́ bɑ pɔ gwyə́gwyə́ dəmcǎ', bɑ tsə kɛ tsǔ lě fʉ guŋ mgùŋ awɛ,

MATIO 27:34
Wap hɑ mlu' bɑ pú ŋi'nyə mcyə́ nə́ bi e gɑ e nwə. E lə́ zhwi'tə, ŋkhəŋnyə nə́ nwə́

1 KORINTO 6:9-19
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.[11] Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.[12] Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.[13] Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo[14] a nəŋ bɑ po'o, Si yə e lə yám Cyəpɔ nə vʉ̌ a pɑ gɔ sɔ' lɑ tʉɔ e nə yám wɔk pɑ.[15] Po ka zhyə gɑ́ nɑ́ tsɔ bɑ́ bú Kristo a? Tə́ gɑ̌ gɔ lɑ bú Kristo nə ghə bú gəgəm a? Gɛ̌![16] Po ka zhyə gɑ́ mo yə e nthamtə pu gəgəm a bɑ pu e cʉ' ta' nɑ́ a? Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Wap pɑpʉə gɔ cʉ' pɑ da' ta' nɑ.[17] Tɑ mo yə e nthamtə pu Cyəpɔ a bɑ pu e cu' ta' zhwenyə.[18] Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?

1 TESALONIKA 5:6-8
[6] A po'o tə́ ka pɑ ti pa' pyə shɑ́ pɔ a; pɑ ti tə́ tì, pɑ kɑ pam mlu'.[7] Pɔ pyə́ wap di a di pɑ́ mtsʉ́', ba pɔ pyə́ wap bam mlu' a pɑ bam pɑ́ mtsʉ́';[8] Tə́ wɔk pɑ pyə́ pɑ̌ bɑ́ pɔ dɔdzʉ̌ á, pɑ kɑ́ pam; pɑ lɑ piŋnthʉm pu ŋkhuŋnyə gə kʉ́' shu, dɑ mɔktə nə ywə vɔk gə co' shu.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

YOHANE 10:10
Shwǔŋ sɔ' yə pɑ̀ nə zhʉ̀, nə zhwə, kɑ nə ghə a pi lə; tə́ gɑ̌ sɔ' po'o gɑ́ pɔmnəŋ ghə vɔ̀k, biŋ shəŋtə gə a yɔm.

1 TESALONIKA 5:6
A po'o tə́ ka pɑ ti pa' pyə shɑ́ pɔ a; pɑ ti tə́ tì, pɑ kɑ pam mlu'.

1 KORINTO 6:10
kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.

TITO 1:7-8
[7] Mo yə e dé pɔ a gɔ pɑ mo yə pu tə gɔ kyak e nə yə nə pɑ ŋkho nthɛ Si a pɑ́: E lə pɑ ŋa'nɑ́, e lə pɑ ŋkhamshɛ, e lə pɑ nwə́ mlù', e lə pɑ nthuŋkwà, e lə pɑ shə́ŋ fʉ' kuso.[8] E gɔ pɑ dɑ mghʉ̀ɔ, pɑ so nwə pɑpúŋ pɑ gɛ msə̀m, pɑ dəŋdəŋ, pɑ dɔlɔ̌, pɑ bɑ ě zhyə nə tɔm nɑ é,

TITO 3:1
Kamtə́ bi guŋ pɔ awɛ gɑ wap gɔ pɑ yu'nyə pɑ fyɛ', yu'nyə pɑ sa' guŋ, gɑ wap gɔ pɑ yu'shwə̀, pɑ nə cwə̌ pɑ pyap nə ghə fa' pɑpuŋ,

YOHANE 1:2
Ghɔm lə́ bɑ́ nə to' bɑ́ pu Si.

ROMA 13:13
Pɑ ghiŋ tə ghə mfʉ̀m, pa' nə dɔdzʉ̌ a, tə tsʉ̌ kʉ́ə ywə́, tə pám, tə pɑ gəgəm kɑ nə ghə ghap lə, tə sa' mshɛ kɑ nə kiŋ mo lɑ.

GALATA 5:16
Po yu' ywə yə gɑ̌ gɔm a: Po ghiŋ m nə Zhwenyə, po'o gɑ po kɑ piŋ fa' ywə yə́ bap nɑ́ nə́ shəŋ a.

ROMA 13:1-2
[1] Bǎ yá mo lə́ yu'nyə́ bi pɑ sa' gùŋ pyə wap sa' a, nə pa' nə sa' fɑ pɑ bi Si, yʉ́ nə jap bǎ ya nə sa' lə̀.[2] A po'o tə mo yə é nthʉɔthə bi sa' guŋ a nthʉɔthə pa' a pɑ́ nə ŋkhɛ yə Si jap a, mtʉɔthə́ pɑ́ fəŋ pa' shɛ nyəŋ nə pú.

1 KORINTO 6:9-10
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.

1 PƐTRƆ 5:10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.

FILIPO 1:6
Gɑ̌ cəŋtə́ jyə́ gɑ: Mo yə e lə to' fa' pɑpúŋ nə po a gɔ lɑ nə ghɔ dzə̀ tə la' myəŋ nə tyɛ'dzʉ́ Yeso Kristo.

ROMA 15:13
Si mɔktə fi'tə ŋwɛ́nyə ba hwitə nə po nthʉm piŋnthʉm po'o gɑ mɔktə lonyə nə po shyə́ m̀ nə́ tʉɔ Zhwenyə Dɔlɔ̌.

EBRAIKA 12:1
Po'o lə, ba wɔk pɑ pyə a bɑ pɑ̌ ghə kwa' du vəŋ mkwinthɛ giŋnyə̌ pɑ pa' pɑ gɔm a, pɑ wa' guŋ pi' ba guŋ mhɔ awɛ myə a bɑ a tsam wɔk pɑ a, biŋ ŋkhaktʉɔ nə khʉdʉ̌ yə pu hɑ gɑ pɑ ŋkhʉ a tə pwa.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002