A A A A A

Adicional: [Pena de morte]


ROMA 6:23
Nə pa' mcwɔ'fa' mhɔ bɑ vʉ́; tə ywə yə Si hɑ bi mo pɑ́ néné a a bɑ vɔk mama shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀.

MFA' MGHƐ NTHƏM 25:11
A pɑ nyənyɔ gɑ gɑ̌ hɔ mu' nwə, bɑ gɑ gɑ̌ ghə nwə yə a wə shəŋ pɑ gɑ́ pú zhwə ǎ, bɑ ŋ tə wə ŋkhəŋnyə vʉ́ pɑ́. Nəŋ bɑ́ gɑ́ guŋ mnwə myə pɔ pɔ̌ gɑ gɔm nə m̀ a tə ywə pɑ́, bɑ sɔmmo ka ghə nə hɑ a bi pù. Gɑ̌ si bɑwə nthéŋ Kasa.

APOKALIPSƏ 21:8
Tə́ sɔ' nə mcwɔ̌'to, nə pɑ tə piŋ, pɑ ghə mɑ̀ cwəpùŋ, pɑ zhwə pɔmnəŋ, pɑ tə kuso, nə mghɛ sʉə, pɑ ghamtə mkətwɔk ba mcwanwə̀, yap tsʉ' bɑ m nthʉ̌m tamshyə́ mɔk pu sufra. A bɑ batə vʉ̌ yɑpʉə.

ROMA 13:1-7
[1] Bǎ yá mo lə́ yu'nyə́ bi pɑ sa' gùŋ pyə wap sa' a, nə pa' nə sa' fɑ pɑ bi Si, yʉ́ nə jap bǎ ya nə sa' lə̀.[2] A po'o tə mo yə é nthʉɔthə bi sa' guŋ a nthʉɔthə pa' a pɑ́ nə ŋkhɛ yə Si jap a, mtʉɔthə́ pɑ́ fəŋ pa' shɛ nyəŋ nə pú.[3] Nə pa' mo tə́ bwɔk pɑ fyɛ' nə cwə yə ǒ gə nwə pɑpúŋ a pɑ́, mo bwɔk wap nə cwə yə o gə nwə cwəpùŋ a. O pɑ́ tə pɑ̌ shəŋ nə pwɔk gɛ sa' o ghə nwə pɑpúŋ; pu gɔ gho'tə o,[4] nə pa' gɛ sa' bɑ gɛfa' Si nə ghə gɑ́ o ghə nwə pɑpúŋ. Da' gɑ́ o ghə cwəpuŋ o pwɔk gɛ sa'. Nə pa' e tə gwim nyədwɔp pɑ pɔpɔ pɑ́. Gɛ sa' fa' pa' a pɑ́ bi Si, fa' tsyə pɑ nə la'tə yɛ̌lúŋ Si.[5] A po'o tə a puŋ gɑ mo yu'nyə, e lə nə yu'nyə bɑ bwɔk pɑ lúŋ pɑ́, e yu'nyə m pa' a ŋkwɔ' fɑ nthʉm tʉm e a.[6] A biŋ bɑ ywə yə a gə tə́ po pɑ́ ma' shwɔp a: Pɔ pyə wap ŋkwi shwɔp a, Si nə jap wap gɑ wap cəŋtə́ fa' nə́ fa' bɔ.[7] Po pa' bǎ yə wɑlə́ bi e: nthinthi mshwɔp bi gɛ mshwɔp; bwɔk mo yə pu gɔ pwɔk e a, mku' bi gɛ mku'.

YOHANE 8:3-11
[3] Pɑ zhyə́ mcò' pu a pɑ Farisai lə lɑ̌ mu' mjwǐ bɑ pu ghəm é nə ghap sɔ̌' jap e tǔŋ pɔ pyə́ wap lə́ bɑ wap cu'tə tsʉ'u a.[4] Gɔm gɑ: Ta pu yɔ mjwǐ yəŋ e pɑwə gə ghap.[5] A bɑ́ nthʉm mcò' bɑ Mosɛ lě bvə gɑ́ pu lɑ mwɔ' nthamtə nthi pɑjwǐ bǎ. Kwa' wə ghɔm yǔ gɑ́ kɑ?[6] Wap lə́ gɔm po'o, a pɑ́ yo' bɑ wap tʉ' nə e tə́ nə pútə e. Da' gɑ́ Yeso lə pɔnyə si, bɑ dɑ nthə́ pu e nə ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.[7] Pa' wap lə́ pɑ həŋtə é nwə nə gɔ pɑ́ m dzə a, e lə pʉ' nɑ e gɔm bi pu gɑ: Mo yə ě cəcɑ̌ po bɑ e la m hɔnwə a, ma' dəŋdzə gwɔ' nə e.[8] E lə piŋ kwi' bɔnyə si, biŋ bɑ ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.[9] Wap lə́ cwə̌ tə ju' mghɔm, gɔ pɑ yɑmu' yɑmu' tə́ ntho' fɑ nə mghətso, tə́ Yeso cʉ' dǒ e. Mjwǐ bɔ lə bɑ́ pɑ́ tùŋ.[10] Yeso lə pʉ' nɑ e gɔm bi e gɑ: Mɑmjwi, wap m hɑ́? Sɔmmo ka nyəŋ shɛ thə o a?[11] E pa' gɑ: Sɔmmo m Cyəpɔ; Yeso piŋ gɔm bi e gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ ŋ kha nyəŋ shɛ thə o. Ghɔ, tə́ fɑ cwəlɔ, kɑ piŋ hɔnwə.

MATIO 5:17
Ka po kwɛ gɑ́ gɑ sɔ' ghə gɑ mco' pu nwə yə mghɔm ghɔm Si lə ghɔm a, a mi. Ŋ tə sɔ' m nə ghə gɑ́ a mi pɑ. Gɑ sɔ' nə ghə gɑ́ a pəmtə.

MATIO 5:38-39
[38] Po' lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Bɛ́tsə́ nə bɛtsə, suŋ nə́ suŋ.[39] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ ka po a mo shɔkcɔk fəŋnyə nwə. A pɑ gɑ mo cwɔ pu təŋ o nə ghəŋ tʉɔ̀, o nya yə mu' ghəŋ bi e.

ROMA 12:19
Ka po pa' sʉ̌' mnwə cwəpuŋ myə pu ghə bi po a pɑ kwa' wɔ, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a; da' gɑ po tak bi yɛlúŋ Si e pǎ', nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Nə pa' bo bɑ m bəm, myə nə pɑ gɔ la' hɑ mcwɔ'fa' Cyəpɔ nə gɔm po'o.

ROMA 13:9
Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.

MATIO 7:5
Wə mo dzɛbǔ, ləŋdzə nthé nthyə̀ bɛtsə́ o tɑ̀ jɔ tsʉ' pɑpúŋ nə nthé ghəgha' ywə bɛtsə́ fɑ o.

ROMA 5:8
Tə ywə yə Si nə da'tə ŋkhuŋnyə nə pɑ a bɑ gɑ: Kristo bɑ e lə nə pfʉ̌ nə thə́ yɔk pɑ̀, pɑ̀ yɑ̀ pɑ̀ mghɛ mhɔ.

LUKASI 23:33
Wap lə ko nə tsʉ' yə pu ŋkhe gɑ kəlo' thə mo a. Wap kam e thə bɛnyəpɛnyə ba mghɛ ghə nwə cwəpuŋ pɑpʉə. Mu' ghəŋ pu tʉɔ, mu' ghəŋ pu kwyap.

MATIO 7:1
Ka po pɑ ji pɑ fyɛ̀', po'o gɑ pu kɑ fyɛ' wɔ;

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002