A A A A A

Adicional: [Canibalismo]


2 KORINTO 5:8
Əŋ pyə cəŋtə jyə́ gɑ́ ywə tə gɔ ghə pɑ́, biŋ bɑwə sʉ́m nə təm nə yəŋ tsʉ' cwə yə a bɑ nɑ́ tsɔk a gɔ shwə bəŋ Cyəpɔ.

LUKASI 16:19-26
[19] Mu' gɛ ywə lə bɑ wə, bɑ ŋkwa dzə nə̌m, dzə dap də̀ŋ, bɑ ŋwɛnyə guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ.[20] Mu' bə́ŋ, bɑ mshwə tsə səŋ e awɛ, tso tsyə pɑ Lazaro pɑ nuŋ jyədyə̌ e.[21] E lə bɑ shəŋ nə pɑ dak msisya ywə yə a lə bvʉ si nə tɑpe gɛ ywə bɔ a nə bvɔk yə; da' gɑ́ bvʉ́ tsyə pɑ sɔ' dzɛ mshwə tsə myə́.[22] A lə pɑ po'o, bə̌ŋ bɔ ti pfʉ, pɑ aŋgəle lɑ é jap bəŋ Abraham. Gɛ ywə lə ti pfʉ yə pu təŋ e.[23] E lə ko guŋ mpfə pɔ, bɑ jɔgo', bʉ' mnyə jɔ Abraham ba Lazaro bəŋ e tə gʉə sʉəsʉə.[24] E lə cwě gɔm gɑ: Ta a Abraham cɔmmtso mə̌, nthəm Lazaro e co' pu e nə shyə nə sɔ' bvyə ghak a nə pa' gɑ si tsɔ'ɔ bɑwə jɔgo' te' o nthʉm mɔk.[25] Abraham pa' bi é gɑ: Mú a, kamtə gɑ o lə kwi tsu tsə pɑpuŋ nthʉm vɔk o dəŋdəŋ pa' Lazaro lə yɔgo' a. Cwəlɔ, e tsɔ'ɔ pu pɑwə nə zhwyə̌tə e o pɑwə jɔgo'.[26] A piŋ nə pɑ̌ po'o ta' tsʉm pɑ cəcɑ̌ pɑ, po'o gɑ pɔ pyə wap gɔ fɑ tsɔ'ɔ ghɔ tsa'a, kɑ tsa' a sɔ' tsɔ'ɔ a kə cyə.

APOKALIPSƏ 20:11-15
[11] A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' leŋfò fəfə pu mo yə e lə bɑ ě cwə́ dəm o a: Cǎ' pu kɛbəŋ lə ŋkhʉ́ dzə e tə tak sɔmywə.[12] A lə piŋ bɑ po'o, ŋ jɔ pɔ pyə́ wap lə pfʉ a, pɔ gwyə́gwyə́ ba pɔ ŋkho'ŋkho' bɑ wap tiŋnyə dzə leŋfò; pu lə pǐŋ gyɛ' mŋwa'nyə̀. Pu lə ghyɛ' mu' ŋwa'nyə, ŋwa'nyə vɔk, pu piŋ fyɛ' pɔ pyə wap lə pfʉ̀ a. Fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ́ nə mfà' myə́, nə ywə yə́ a lə́ bɑ pu və nthʉm ŋwa'nyə a.[13] Shyə́ lɑpʉə lə pa' pyə pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, vʉ̌ pu Hadɛs pa' pap pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, pu piŋ fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ nə mfa' myə.[14] A lə pɑ̌ po'o pu ma' vʉ̌ pu Hadɛs nthʉm tamshyə mɔk. Tamshyə mɔk batə vʉ̌ yɑpʉə.[15] Bǎ ya mo lə́ yə pu la tə yɔ bɑ pu lě bvə tsò tsyə nthʉm ŋwa'nyə vɔk a, pu lə ma' e nthʉm tamshyə mɔk.

1 KORINTO 14:34-35
[34] Dəŋdəŋ pa' pu gə nə guŋ mcu'tə pɔ dɔlɔ̌ a, pɑ jwǐ lɛtə́ nthʉm cu'tə; pu ka piŋ gɑ wap ghɔmnwə pɑ; wap yu'nyə pa' mco' gɔm a.[35] Wap pɑ gɔ həŋtə́ ywə yə wap ka yu' a wap ko m dyə máp tə́ həŋtə mthə́ páp. A ka puŋ gɑ mjwǐ ghɔmnwə nthʉm cu'tə́.

LUKASI 1:37
nə pa' sɔmywə yə a cyə Si a, a tə̌ wə pɑ́.

YOHANE 1:1
Nə nə to', Ghɔm lə́ bɑ́, Ghɔm lə biŋ bɑ pu Si, Ghɔm lə bɑ Si.

1 TIMOTIO 2:11-15
[11] A pɑ cwə nə zhi'tə ywə́, mjwǐ lɛtə gɑ kǎm, fi' nɑ́ e hɑ́ si.[12] Ŋkha piŋ bi mjwǐ gɑ e zhi'tə mo ywə, kɑ hya mbɛ lə. E lɛtə gɑ kǎm.[13] Nə pa' Si lə də́ŋdzə bəm Adam. Biŋ bɔtə́ nə Eva.[14] A piŋ bɑ po'o bɑ pu la tə fʉtə pɑ́ Adam pɑ, pu lə fʉtə pɑ mjwǐ e hɔ mco'.[15] Ba tə po'o e gɔ cyə pɑ m nə́ nə tsə́ mú tə vɔk, a pɑ yə ě kaktʉɔ nthʉm piŋnthʉm, nthʉm ŋkhùŋnyə ba nə pɑ dɔlɔ̌, bɑ fi' nɑ́ e hɑ́ sí a.

1 TIMOTIO 5:3-16
[3] Ghə mku' mpfɔk pɑ jwǐ, pyə wap kwa' mpfɔ́k nyənyɔ a.[4] A pɑ̀ gɑ́ pfɔk mjwǐ ghə pó, kə́ pǒ pó lə, bɑ wap nə gɔ ləŋdzə zhi'tə nə lɑ mku' biŋ nə tuŋdyə yap piŋ pɑ kwitə́ pɑ tsə́ wap. Yə̌ŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ nə mnyə́ Si a.[5] Sɔ' m̀ nə́ yə mjwǐ yə e bɑ kwa' pfɔ̌k nyənyɔ, bɑ e lě guŋ shwə yə pɑ́ do e á, a bɑ ě yap yə mɔktə nə Si, bɑ ŋkhaktʉɔ mtsʉ' ba mɔkcʉ́ nə nə pu' bǔ ba nə mcwyɛ̌'nyə̀.[6] Tə sɔ' m̀ nə yə pfɔ́k yə e sɛ yə́ nwə pɑ́ nə nə yu' pɑpúŋ a, yə bǎ pfɔ̌k bɑ ě pfʉ́ ba tə pa' e jɑ pɑwə a.[7] Yə̌ŋ bɑ mu'ywə yə o gɔ və bi pú pa' mco' a, po'o gɑ pu kɑ pɑ̌ ŋkhyak wap nə sɔmywə.[8] Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.[9] Pu gɔ nə və mjwǐ cəcɑ̌ mpfɔ̌k, bɑ e ghə bǎ da' gu' mgham nthɔk biŋ bɑ́ bɑ e lə ghə̌ da' ta' dhə́.[10] A shəŋ gɑ a pɑ́ bɑ pu zhyə́ e nə mfa' pɑpuŋ myə́: E pɑ̀ bɑ ě wim pɑkhʉ̌, dɑ mghʉɔ, sɔk mkwə pɔ dɔlɔ̌, jwyətə mghɛ́ ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nə mfa' pɑpúŋ.[11] Sɔ' m nə mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ pɑkhʉ̌ a, o kɑ pǐŋ wap, nə pa' zhɑzhəŋ gɔ cwə tə ko nə pú, fɛ wap nə Kristo, wap pɑ shəŋ nə lɔmdyə̌,[12] a pɑ po'o pu tébya nə pú nə pa' wap ka tɔm ywə yə wap lə ləŋdzə biŋ a.[13] A piŋ nə pɑ̌ po'o, pa' wap tə fa' ywə a pɑ́, wap pɑ ŋkhəka mdyə́ mdyə̌, biŋ bɑ gɔm tə a cyə, wap lə pɑ́ jyə́ nə tʉm sɔm nwə̀, bɑ gɔm pɑ́ tə ghə ŋkhɛ.[14] Gɑ̌ shəŋ gɑ mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ po gò a lɔmdyə, gɑ́ wap tzə po, bɑ gwim mdyə map, wap kɑ hɑ sɔ bi gɛ bò nə tebya nə pú.[15] Nə pa' shɑ mpfɔk bɑ wap lě shʉmjʉ̌m sata gɔ bi.[16] A pɑ gɑ mu' gɛ piŋnthʉm ghə mpfɔk pɑ mjwǐ nə ŋkhənyə é, e pɑ ŋkwitə wap. A ka puŋ gɑ cu'tə pɔ Kristo nə pɑ gwim wap, po'o gɑ e kwitə pɑ̀ kwa' pyə wap wə shəŋtə bɑ pɑ kwa' mpfɔk a.

1 KORINTO 11:2-16
[2] Gɑ̌ gho'tə wɔ́ nə pa' po ŋkhamtə́ a nə guŋ mcwə awɛ biŋ bɑ nthɔm guŋ ywə́ awɛ pɑ́ pa' ŋ də hɑ bi po a.[3] Tə́ gɑ̌ wə́ shəŋ gɑ́ po zhyə́ gɑ́: fo bǎ yá mbɛ lə́ bɑ Kristo; fo mjwǐ pɑ́ mbɛ; fo Kristo pɑ́ Si.[4] Bǎ ya mbɛ lə yə e pfɔptə́ thə́ e tə́ shwyɛ'nyə Si kɑ tə́ gɔm ghɔm Si a lə jəmtə́ pa' fo e.[5] Tə́ bǎ ya mjwǐ lə́ yə e shwyɛ'nyə Si kɑ gɔ́m ghɔm tə pfɔptə́ thə́ é a jəmtə pa' fo e; nə pa' a shwə pa' ě kəm thə e a.[6] Mjwǐ pɑ́ bɑ e tə́ gɔ kwɑ thə é a, e ghə pu yá'tə nəŋ thə́ e. Tə́ a pɑ́ kuso bi mjwǐ nə ya'tə nəŋ thə́ e kɑ nə́ kəm lə e kwɑ́.[7] Tə sɔ' m nə mbɛ, e tə́ gɔ kwɑ́ thə́ e pɑ́: É bɑ́ cyəŋnyə Si biŋ bɑ mghu'tə myə; tə́ mjwǐ bɑ ghu'tə mbɛ.[8] Nə pa' tə mbɛ tə́ pú lə́ nthé é nə mjwǐ pɑ́, mjwǐ tə́ pú lə́ nthé é nə mbɛ.[9] A biŋ bɑ́ bɑ pu la tə bə́m mbɛ m bi mjwǐ pɑ́, pu lə bəm pɑ́ mjwǐ bi mbɛ.[10] A po'o tə́ mjwǐ ghɔ pɑ́ yap mtiŋ thə́ é nə la'tə gɑ́ e ju'nyə mbɛ, nə bwɔk pɑ aŋgəle.[11] A bɑ́ po'o bi a pɑ́ pu lə haptə́ mjwǐ nə mbɛ ba mbɛ nə́ mjwǐ dzə Cyəpɔ.[12] Nə pa' a pɑ́ gɑ́ pu lə nthé mjwǐ nə́ mbɛ bɑ mjwǐ nə dzə́ mbɛ, guŋ e awɛ fɑ́ bi Si.[13] Kwa' wɔ yɔ sɛ, ǎ puŋ gɑ pɑ́ mjwǐ cwyɛ'nyə Si tə kwɑ̌ thə́ a?[14] Ba kwa' pa' mǒ nə bɑ́ a tə wə da'tə bi pɑ gɑ́ a bɑ́ kuso bi mbɛ nə cap thə é a?[15] A nə́ŋ biŋ bɑ bi mjwǐ bɑ ghu'tə nə pa' pu lə́ hɑ nəŋ thə́ bi e pa' kwɑthə́ a.[16] Bi a nəŋ bɑwə buŋ bi mo pɑ́ nə tédʉ', bɑ a tə́ mɑ yɔk pɑ́ pɑ̀, a lə nəŋ bɑ́ yə́ dyə mcu'tə Si pɑ́.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002