A A A A A

Adicional: [Corazón partido]


1 KORINTO ๑๓:๗
E pfɔptə guŋ mnwə awɛ, biŋ guŋ mnwə awɛ, bɑ mɔktə guŋ mnwə awɛ, bɑ sɔk nə guŋ mnwə awɛ.

1 PƐTRƆ 5:7
po tak guŋ mnwə mɔ awɛ nə bǔ Si, nə pa' e byap wɔ.

2 KORINTO 5:7
Nə pa' pɑ giŋ m̀ nə́ piŋnthʉm, pɑ tə́ giŋ m nə ywə yə pɑ wə́ jɔ a pɑ́.

2 KORINTO 12:9
Da' gɑ e pa' bəm gɑ́ gho' a ku' bu, nə pa' pu jyə́ tʉɔ a shyə m nə pwá. A po'o tə gɑ gɔ pɑ ŋa'tə yɑ̌ m̀ nə pwatə yə a bɑ nə m̀ a tə́ tʉɔ Kristo pɑ nə m̀.

EBRAIKA 13:5
A nə kùŋ ŋkhǎp nə́ kɑ pɑ shya ghiŋ tsɔ; po pɑ ŋwɛnyə nə ywə yə pǒ ghə a, nə pa' kwa' Cyəpɔ gɔm gɑ: Gɛ̌ ŋ tə gɔ tak o nəŋ pɑ: ŋ də wa' o.

YOHANE 3:16
Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.

YOHANE 12:40
Si bɑ ě ma' fʉ̀ mnyə pú, biŋ gə tʉm tsap sɔk, po'o gɑ́ wap kɑ lɑ mnyə map jɔ, tʉm tsap kɑ yu' sɔmywə, wap kɑ nə̌ŋ bʉɔ tʉm tsap, gə gɑ jɛ́ wap!

YOHANE 14:1
A lam tsɔ kɑ sɔ; po piŋ Si, po piŋ ba myə̀ yɑ̌.

YOHANE 14:27
Gɑ wə nthak hwitə bi po; gɑ̌ hɑ hwitə a bi po. Ŋ tə hɑ m nthi pa' dzʉ̌ hɑ a pɑ́. Lam tsɔ kɑ kwi' sɔ, po kɑ kwi' bwɔk.

YOHANE ๑๖:๓๓
Gɑ̌ siŋ wɔ nwə bɔ po'o gɑ́ po cyə m nə m̀ gə hwitə̀. Nthʉm yəŋ dzʉ̌ po bɑwə jɔ ghəghʉɔ. Tə́ po kaktʉɔ, gɑ̌ bɑ gɑ̌ ló' shyə́ dzʉ́.

LUKASI 24:38
E ghɔm bi pu gɑ: Nwə kɑ́ nwə va' wɔ̌? Nwə kɑ po kwɛ yɑ nthi nwə nthʉm tʉm pǒ?

MARKUSI 11:23
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ mo ghɔm bi kuŋgǒ yə̀ŋ gɑ gɑ́: Lu tsa' a gɔ ŋkho shyə lɑpʉə, biŋ bɑ tə zhʉ'nyə nthʉm tʉ́m é, da' gɑ biŋ gɑ́ ywə yə e gɔm a a gɔ pɑ po'o, bɑ ywə bɔ gɔ pəmtə.

MATIO 5:8
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap ghə tʉm dɔlɔ̌ a, nə pa' wap gɔ sɔ' yɔ Si.

MATIO 11:28
Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.

APOKALIPSƏ 21:4
E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.

ROMA 8:28
Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.

ROMA 12:2
Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

1 KORINTO 6:19-20
[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

MATIO 11:28-30
[28] Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.[29] Po kwa kəlo' á nə po, sɔ ji'tə nwə a, nə pa' gɑ bɑ gɑ ghə tʉm byányə́ ba nə fi'nɑ hɑ Si, po gɔ ghə hwitə nə tʉm tsɔ.[30] Əŋ, kəlo' a bɑ a yɛ̀ nə kwa, ŋkhəm a piŋ jɛ́ gɑ fǎ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002