A A A A A

Adicional: [Suicidio]


YOHANE 10:10
Shwǔŋ sɔ' yə pɑ̀ nə zhʉ̀, nə zhwə, kɑ nə ghə a pi lə; tə́ gɑ̌ sɔ' po'o gɑ́ pɔmnəŋ ghə vɔ̀k, biŋ shəŋtə gə a yɔm.

1 YOHANE 4:4
Wɔ pó mkəcɔk pó pɑ̌ pyə po bɑ m nə Si a, po bɑ pǒ lo' shyə nthi mghɛ nthəm Si cwanwə bɔ nə pa' mo yə e bɑ cəcɑ̌ po a bɑ e cyə mo yə e bɑ m nə dzʉ a.

MARKUSI 16:16
Mo yə ě piŋ ŋkwishyə a gɔ sɔ' vɔk, mo yə e ka piŋ a, bɑ pu gɔ sɔ' nyəŋ shɛ thə́ e.

ROMA 8:1-2
[1] Sɔm shɛ tə bɑ cwəlɔ jɑ́ thə́ pɔ pyə wap bɑ m nə Yeso Kristo a pɑ.[2] Nə pa' mco' Zhwenyə yə a hɑ vɔk shyə m nə Yeso Kristo a bɑ ɑ lě ŋkwi a bi mco' mhɔ ba m̀ bi vʉ̌.

ROMA 8:38-39
[38] Əŋ, gɑ̌ zhyə nyənyɔ gɑ: Kɑ vʉ́, kɑ vɔk, kɑ pɑ aŋgəle, kɑ nə hya mo, kɑ cwəlɔ, kɑ cwə yə a gɔ tə sɔ' a lə, kɑ mtʉɔ,[39] kɑ mgʉ' tə́ thə, kɑ mgʉ' tsʉ̀m, kɑ bǎ kɑ yə pu lə nyaptə a lə, pɑ́ sɔmywə lə haptə́ wɔk pɑ̀ nə ŋkhuŋnyə Si yə pu da'tə nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀ a!

MATIO 27:3-4
[3] A lə pɑ́ po'o Yuda yə e lə hɑ Yeso a nə yɔ gɑ́ pu nyəŋ shɛ thə́ e zhwìŋ ko nə e, e lɑ ŋkhap bɛ mgham nthá nə bɑnyə hɑ bi mkamsi gwyəgwyə pu a mghətso[4] gɔm gɑ: Ŋ khé hɔ nə hɑ mcyə́ tə bya. Da' gɑ wap ghɔm bi e gɑ: A ghə la m wɔk! A yu shɛ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002