A A A A A

Adicional: [Abominación]


APOKALIPSƏ 21:27
Sɔmywə mviŋ tə́ gɔ sɔ' ko tsʉ'u pɑ kə sɔm gənwə cwəpuŋ kə shwanwə lə. Da' pɔ pyə a bɑ pu və wap nthʉm ŋwa'nyə mú jʉ̀jʉ̀ a nə gɔ sɔ' ko tsʉ'u.

MARKUSI 13:14
Po sɔ' jɔ́ Bɔkbɔ́k zhwìŋ nə tsʉ' yə e ka tə́ bɑ gɔ pɑ́ nə a pɑ: mo yə ě wə ŋkhe a cəŋtə ju' a: a sɔ' tə bɑ po'o, pɔ pyə wap Yudea a khʉ̌ gɔ dəm mkúŋ;

MATIO 24:15
Cwə yə́ po gɔ sɔ' yɔ Bɔkbɔk zhwiŋ tsʉ' yə gɔm ghɔm Si Dania lə ghɔm a bɑ ě cwə́ nə tsʉ' dɔlɔ̌ — ŋkhékě cəŋtə ju'! —

ROMA 1:26-27
[26] A ywə yə a lə ghə́ Si hɑ gɑ́ wap yap mtʉm map pɑ́ nə ywə yə a dɑ mo gə mzhʉm a: Pɑjwǐ pap lě ŋkwyəpnyə pa' Si lə yap gɑ wap pɑ gə a, gə pɑ́ ywə yə pu nthé bya nə a.[27] Ba pɑ bɛ tak yap nə ghə pa' pu lə yap nə nwə mbɛ pu mjwǐ a, pɑ bɛ pɑ di' pɑ́ pɑ bɛ, gə bɔkbɔ̀k nwə cəcɑ̌ pu, tə ŋkwi mcwɔ'fa' go' yap myə ǎ ku' nə pu a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002