A A A A A

Adicional: [Tristura]


MATIO 5:4
Mpuŋtsé bɑ mghɛ byanyə nə pa' wap gɔ sɔ' tsʉ guŋ,

MATIO 11:28
Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.

1 PƐTRƆ 5:7
po tak guŋ mnwə mɔ awɛ nə bǔ Si, nə pa' e byap wɔ.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

1 PƐTRƆ 5:6-7
[6] Po fi' nɑ tsɔ́ hɑ́ sí nə pǔ Si pu nthʉɔtʉɔ tə cwə ŋkhǔ' e ŋa' wɔ hɑ̀ thə́;[7] po tak guŋ mnwə mɔ awɛ nə bǔ Si, nə pa' e byap wɔ.

ROMA 12:2
Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

APOKALIPSƏ 21:3-4
[3] Ŋ də piŋ ju' gì nthʉɔtʉɔ a fɑ bə̌ŋ leŋfo gɔm gɑ: Yɔ nthap Si pu a pɔmnəŋ yə̌ŋ. Pu a pu gɔ pɑ pəmtə́ cwə. Wap gɔ sɔ' pɑ pɔ pyə, é pɑ Si yə pu a pu gɔ pɑ pəmtə cwə a.[4] E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.

ROMA 12:15
Po pɑ ŋwɛnyə pu a pɔ pyə wap wə ŋwɛnyə á, bɑ̀ dɔ pu a pɔ pyə wap wə dɔ a.

APOKALIPSƏ 7:16-17
[16] Jikǔ' tə́ gɔ sɔ' piŋ yɛ́ wap pɑ́, a jì shyə̀ lə piŋ jɛ́ wap, a nàm pu a mɔk e lə piŋ hwé wap,[17] nə pa' mú jʉ̀jʉ̀ yə ě tùŋ leŋfo a gɔ sɔ' pɑ́ gɛ pyap wap, pɑ lɑ wap ghɔ m nə́ msa'si shyə̀ dzəŋtsə̌ŋ, a Si piŋ sɔ' shi' guŋ mshyə́tsə́ map awɛ.

EFESO 4:30
Po kɑ ghə Zhwenyə Dɔlɔ̌ lǎ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə Si lə nə gə mtiŋ nə po, pa' stam a nə nə byap tyɛ'dzʉ́ yə Si gɔ vɔk wɔk pɑ a.

2 KORINTO 7:10
Nə pa' nə yɛluŋ yə Si shəŋ a, gə mo pʉɔtʉ̌m yə a shya mo nə ywə vɔk, la' a ghə mo ti' pi a. Yɛluŋ yə a bɑ yə́ dzʉ́ yəŋ a hɑ vʉ́.

MATIO 27:46
A lə nə kəm nə mnam tá Yeso cwé tə́ thə̀ gɑ: Eli, Eli, lama sabaktani. A pɑ́ nthutə gɑ: Si a, Si a, o gwa' a gɑ kɑ?

1 PƐTRƆ 1:6-7
[6] Po'o lə́, po lo nə ŋwɛnyə̀, tə bi a po pɑ gɔ na' yɔ pɑ gǒ' nə nthinthi mləŋtə.[7] A gɔ pɑ po'o, də̀ŋ yə a bɑ nə piŋnthʉ́m yɔ bɑ ǎ cyə tʉɔ gɔl yə pu dɑ ba mɔk nthə, a cwə bɔptə pɔptə a, də̀ŋ nə piŋnthʉm yɔ bɔ sɔ' bɑ hɑ ghamtə, hɑ ghu'tə, hɑ mku' nə cwə yə Yeso Kristo gɔ sɔ́' ŋwak a.

FILIPO 4:7
A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

ROMA 8:18
Gɑ zhyə gɑ gǒ' yə a si nə yəŋ gɑ́ cwə dzʉ̌ a ka ku' sɔmywə nə ghu'tə yə Si gɔ sɔ' la'tə nə pɑ a.

EBRAIKA 10:24-25
[24] Pɑ kɑ́ ti cəcɑ̌ pɑ nə nə pɑ nthənyə wɔk wɔk pɑ nə ŋkhùŋnyə bɑ nə mfa' pɑpúŋ.[25] Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.

2 KORINTO 1:3-4
[3] Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.[4] E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.

MATIO 22:36-40
[36] Ta, dəŋdzə mco' nə mco' bɑ ma mco'?[37] Yeso ghɔm bi e gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ Cyəpɔ Si o nə guŋ tʉm tsǔ awɛ, nə guŋ lam tsǔ a awɛ, ba nə guŋ zhwenyə o awɛ.[38] Mɔ̌ bɑ mco' gwyə, bɑ dəŋdzə.[39] Shɑ́ batə mɑ́bʉ́ə bɑ a kwi' gə dəŋ pɑ́ gɑ: O gɔ pɑ́ kuŋ mo yə e bəŋ o a pá' thə nɑ o.[40] Guŋ mco' awɛ pu guŋ ywə awɛ yə mghɔm ghɔm Si lə́ ghɔm a miŋ pɑ nə mco' mɔ mɑ́bʉ́ə.

YOHANE 10:10
Shwǔŋ sɔ' yə pɑ̀ nə zhʉ̀, nə zhwə, kɑ nə ghə a pi lə; tə́ gɑ̌ sɔ' po'o gɑ́ pɔmnəŋ ghə vɔ̀k, biŋ shəŋtə gə a yɔm.

APOKALIPSƏ 21:4
E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.

EBRAIKA 13:5
A nə kùŋ ŋkhǎp nə́ kɑ pɑ shya ghiŋ tsɔ; po pɑ ŋwɛnyə nə ywə yə pǒ ghə a, nə pa' kwa' Cyəpɔ gɔm gɑ: Gɛ̌ ŋ tə gɔ tak o nəŋ pɑ: ŋ də wa' o.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002