A A A A A

Adicional: [Piercings]


1 KORINTO 9:27
Tə gɑ̌ shəŋtə ŋkhyəp nɑ́ a, jap e nə ŋkhɛ̀ po'o bwɔk gɑ́ ŋ khɑ tǔŋ lwɔp nə siŋ nwə pu ti nthé a nə́.

1 KORINTO 15:44
nə nyəŋ si a pɑ nɑ́ bap a piŋ nə yam nə vʉ̌ bɑ nɑ́ zhwenyə. Nə pa' a pɑ́ gɑ nɑ́ bap bɑwə bɑ ba nɑ́ zhwenyə bɑwə.

2 TIMOTIO 3:16
Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

MATIO 5:18
Nə pa' gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ, kɛbəŋ pu cǎ' gɔ sɔ' nə mi, bɑ bǎ ta' i, bǎ cwɔ' nə i nə mco' lə mi tɑ́ a bɑ gɑ́ guŋ mnwə awɛ pəmtə pɑ́.

1 PƐTRƆ 3:3-4
[3] Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.[4] A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.

1 KORINTO 3:16-17
[16] Po tə́ jyə gɑ po bɑ dyə́ Si, Zhwenyə Si piŋ bɑ shwə́ nə́ po a?[17] Mo yə ě sa'tə dyə́ Si a bɑ Si gɔ sɔ' sa'tə e. Nə pa' dyə Si bɑ dɔlɔ̌, wɔ nə piŋ bɑ bɔ.

1 KORINTO 6:19-20
[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002