A A A A A

Adicional: [Avortamento involuntario]


MATIO 5:4
Mpuŋtsé bɑ mghɛ byanyə nə pa' wap gɔ sɔ' tsʉ guŋ,

ROMA 8:28
Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

2 KORINTO 1:3-5
[3] Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.[4] E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.[5] Dəŋdəŋ pa' go' Kristo jɔm nə pɑ̀ a, a dəŋdəŋ pa' a shyə́ m nə Kristo nə zhwyətə yɔm nə pɑ̀ a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002