A A A A A

Adicional: [Abundancia]


1 TIMOTIO 5:8
Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.

2 KORINTO 9:8
Si ghə tʉɔ nə nə́ shəŋtə́ ŋkwi tsə gho' bi po po'o gɑ́ po ghə ywə yə a gɔ kwitə wɔ á a yɔm tə biŋ bvʉ' yə po gɔ hɑ nə mfa' pɑpúŋ a.

EFESO 3:20
Ghu'tə pɑ bi mo yə a bɑ ě ku' nə ghə gùŋ ywə awɛ shyə m nə tʉɔ e yə a bɑ nə pɑ a, gə tɑ nthwɔk dəŋ yə pɑ do bi biŋ sɛ a.

YAKOP 1:17
Guŋ ywə pɑpuŋ yə a sɔ' bi mo a, guŋ mcwɔ'fa' pɑpuŋ fɑ m̀ thə́ kɛbə̀ŋ, bi Si, Tá ŋkha' yə e tə́ fɛnyə pɑ́, e lə pɑ gnaknyə, nə kwyəpnyə lə nəŋ bɑ nə e a.

YOHANE 10:10
Shwǔŋ sɔ' yə pɑ̀ nə zhʉ̀, nə zhwə, kɑ nə ghə a pi lə; tə́ gɑ̌ sɔ' po'o gɑ́ pɔmnəŋ ghə vɔ̀k, biŋ shəŋtə gə a yɔm.

LUKASI 6:38
Po pɑ hɑ ywə bi pyə shɑ́ pɔ, Si sɔ' hɑ ywə bi po; pu gɔ sɔ' nyəŋ pʉə dzə́ yɔ, hya, cʉ'nyə, a lo tə pfyə. Si gɔ sɔ' lɑ pɑ fo' yə po nə fo' pɔ a nə fo' wɔ.

LUKASI 6:45
Mo pɑpuŋ nthé nwə pɑpuŋ nə nthɛ nwə pɑpuŋ yə a bɑ nthʉm tʉ́m tsyə́ a, mo cwəpuŋ pɑ nthé go' nə nthɛ go' e. Nə pa' ywə yə mo gɔm a bɑ ywə yə a fɑ nthʉm tʉm e a.

MATIO 6:33
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.

FILIPO 4:19
Si a gɔ piŋ kwi' hɑ guŋ ywə awɛ yə ǎ wə shəŋ bi po a, nə dəŋ fʉ' e, nə ghu'tə Yeso Kristo.

ROMA 15:13
Si mɔktə fi'tə ŋwɛ́nyə ba hwitə nə po nthʉm piŋnthʉm po'o gɑ mɔktə lonyə nə po shyə́ m̀ nə́ tʉɔ Zhwenyə Dɔlɔ̌.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002