A A A A A

Adicional: [Alcohol]


1 PƐTRƆ 4:3
Po lə bɑ dzə bɑ bvɔk m pa' pɑ tə pɑ pɑ Yudea shəŋ a: Vɔk nə ghap, ghi'nyə, nə pam mlu', dzʉ kʉə ywə, nwə́ kʉə ywə́, mkətwɔk kuso.

1 TIMOTIO 5:23
Tak nə pɑ̀ nwə da' shyə nə́ŋ: Pɑ nwə mú mlu' nə vàm tsǔ pu a nə nthi pa' o nə bwa guŋ mcwə awɛ.

EFESO 5:18
Ka po nwə́ mlu' tə bám, a dɑ mo gɔ pɑ nə pi, da' gɑ po ló nə Zhwenyə.

ROMA 13:13
Pɑ ghiŋ tə ghə mfʉ̀m, pa' nə dɔdzʉ̌ a, tə tsʉ̌ kʉ́ə ywə́, tə pám, tə pɑ gəgəm kɑ nə ghə ghap lə, tə sa' mshɛ kɑ nə kiŋ mo lɑ.

1 KORINTO 10:23-24
[23] Pɑ́ mo ghə guŋ ywə awɛ, tə́ guŋ ywə awɛ tə gəm nə pɑ pɑ. Pɑ́ mo ghə guŋ ywə awɛ tə́ guŋ ywə awɛ tə kwitə pɑ.[24] Sɔmmo kɑ cəŋ pɑ́ da' yə nwə, e cəŋ ba yə pyə shɑ́ pɔ.

GALATA 5:19-21
[19] Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap[20] nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,[21] nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.

1 KORINTO 9:19-23
[19] Əŋ ŋ dě tə pɑ ŋkwɔ bi sɔmmo, da' gɑ́ ŋ dě ji ŋkwɔ guŋ pɔ awɛ tə́ nə́ fəŋtə bo'gwyə pɔ.[20] Ŋ dě bɑ cəcɑ̌ pɑ Yudea bɑ yə Yudea tə́ nə fəŋtə pɑ Yudea; bɑ cəcɑ̌ pɑ zhyə̀ mco' pa' jyə̀ mco' a, ba tə pa' a ŋ tə jyə̀ mco' a pɑ, tə́ nə fəŋtə pɑ zhyə̀ mco'.[21] Bɑ cəcɑ̌ pɑ tə ghə mco' pa' tə ghə mco' a ba tə pa' ŋ tə bɑ tə ghə mco' Si a pɑ́, nə pa' Kristo bɑ́ mə̌ mco' tə́ nə fəŋtə́ pɑ tə ghə mco'.[22] Ŋ də́ bɑ pwá mo pyə a mpwǎ pɔ tə nə́ fəŋtə mpwá pɔ. Ŋ dé bɑ̀ guŋ ywə awɛ nə pyə a guŋ pɔ awɛ tə́ nə bvɔk shɑ́ pɔ̀.[23] Bɑ gə guŋ e awɛ po'o nə Cuŋ pɑpuŋ po'o gɑ ŋ gə yɑ tsʉ' nə́.

ROMA 14:15-21
[15] A bi a o pɑ gɔ tsʉ mu' ywə, tə fɑ o yɛluŋ nə́ bɑ o tə wə́ giŋ nə kuŋnyə pɑ̀. Pɔmtə́ gɑ o kɑ cyə m nə nwə ywətsʉ gə mo yə Kristo lə pfʉ̌ nə e a pfʉ́.[16] Kɑ́ lɑ yu ywə yə ǎ bu bɑ ywə pɑpuŋ a gə ywə yə pyə shɑ pɔ gɔ ghɔm cwəpuŋ nə a.[17] Nə pa' Nəfo Si tə́ bɑ nwə ywətsʉ kɑ mlu' pɑ; a bɑ́ nwə dəŋdəŋ, bɑ hwitə́, ba ŋwɛnyə nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌.[18] Mo bɑ́ fa' bi Kristo m̀ nthi po'o tə buŋ Si, ba pɔmnəŋ kuŋ o.[19] Pɑ pɑ́ shəŋ pɑ ywə yə a buŋ nə hwitə á ba yə a ŋkwɑ́ pɔ nthamtə́ wap a.[20] Kɑ cyə m nə nwə ywətsʉ sa'tə fa' Si. Guŋ ywə awɛ bɑ a puŋ, da' gɑ́ a ka puŋ nə tsʉ́ sɔmywə yə bi a pɑ a fa'tə yə mu' mo a.[21] Ywə yə a bɑ pɑpúŋ a bɑ gɑ o kɑ pfɑ bap, kɑ nwə́ mlú' kɑ sɔmywə lə yə a gɔ ghə fɑ o vʉ́si a.

YOHANE 2:3-11
[3] Pá' mlu' lə pɑ jak a, má Yeso ghɔm bi e gɑ: wap ka piŋ gə mlu'.[4] Da' gɑ́ Yeso ghɔm bi e gɑ: Pǔ kɑ́ mɑmjwi? Yɑ cwə̌ jɑ tə́ wuŋ sɔ̌'.[5] Map e lə ghɔm bi mghɛ fa' gɑ: E ghɔm gɑ́ po ghə pɑ gɑ kɑ́ lə, po ghə pɑ́ po'o.[6] A lə́ nə pɑ̌ po'o mkɔ́p pɑ tsʉ'u nthɔk bɑ mkɔ́p mwɔ', mkɔp myə pɑ Yudea lə́ nə sɔk mnwə map a. Bǎ ya kɔp lə́ lə bɑ bi a pɑ́ ywə ko nə mfo' məbʉ̌ə kɑ mfo' mənthá lə.[7] Yeso lə́ ghɔm bi mghɛ fa' gɑ: Po nyəŋ shyə nthʉm mkɔ́p mɔ̌ tə a lo; wap lə nyəŋ shyə nə́ tə a kəm shwə o.[8] Yeso ghɔm bi pu gɑ: Pó tu' cwəlɔ nə gɔ hɑ́ bi tá la'nwə́. Wap lə nə̌ gɔ hɑ bi e;[9] e zhwi'tə shyə bɑ ǎ zhi mlu', la' e zhyə tsʉ' yə a fɑ nə a, nə pa' da' pɔ pyə wap lə tu' a nə lə́ bɑwə jyə́, a pɑ po'o e ghɔm bi tá jwigʉɔ gɑ:[10] Guŋ pɔ awɛ də́ŋdzə hɑ pɑ mlu' pɑpuŋ, pu nwə́ tə bam tə́ e hɑ myə a ka ghyɛ' buŋ a; tə sɔ' m nə o, bɑ ǒ lwɔ' myə pɑpuŋ tə ŋkhəm cwəlɔ![11] Yəŋ bɑ dzə̀ mtiŋ myə Yeso lə pɑ Kana Galilea gə lə. E lə la'tə ghu'tə e, pɑkhʉ̌ pyə pìŋ biŋ e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002