A A A A A

God: [Blessing]


Lùcas 6:38
Thoiribh, agus thèid toirt dhuibh. Deagh thomhas, air a bhruthadh sìos, air a chrathadh ri chèile is a' cur thairis, thèid a chur nur n‑uchd. Oir leis an tomhas a chleachdas sibh thèid a thomhas air ais dhuibh.”

Mata 5:4
Is beannaichte iadsan a tha fo bhròn, oir gheibh iad cofhurtachd.

Philipianach 4:19
Agus solaraichidh mo Dhia‑sa ur feumalachdan gu lèir a rèir a bheairteis ann an glòir ann an Crìosd Ìosa.

Philipianach 4:6-7
[6] na biodh cùram oirbh mu nì sam bith, ach sa h‑uile sìon, le ùrnaigh is guidhe, cuide ri buidheachas, biodh ur n‑iarrtasan air an dèanamh aithnichte do Dhia.[7] Agus cumaidh sìth Dhè, a tha thar a h‑uile tuigse, ur cridheachan 's ur n‑inntinnean ann an Ìosa Crìosd.

Seumas 1:17
Tha gach deagh ghibht is gach gibht coileanta o shuas, a' tighinn a‑nuas bho Athair nan solas, anns nach eil fiaradh no sgàil atharrachaidh.

Eòin 1:16
Às a lànachd‑san fhuair sinn uile gràs às dèidh gràis.

1 Eòin 5:18
Tha fios againn nach peacaich neach sam bith a th' air a ghineadh le Dia, agus tha am fear a chaidh a ghineadh le Dia ga chumail, agus cha bhean an droch fhear ris.

2 Corintianach 9:8
Agus tha Dia an comas air a h‑uile gràs a dhèanamh pailt dhuibh, airson 's — an‑còmhnaidh le gu leòr sa h‑uile sìon — gum bi pailteas agaibh airson gach deagh obrach.

Philipianach 4:7
Agus cumaidh sìth Dhè, a tha thar a h‑uile tuigse, ur cridheachan 's ur n‑inntinnean ann an Ìosa Crìosd.

Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017
© Scottish Bible Society 2017