A A A A A

Péchés: [Avorter]


1 Corinthiens 1:27
mais Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages; et Dieu a choisi les choses faibles du monde, pour confondre les fortes;

Deutéronome 24:16
Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères; c'est pour son propre péché que l'on sera mis à mort.

Deutéronome 30:19
Je prends aujourd'hui à témoins contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,

Galates 1:15
Mais quand il plut à Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce,

Ésaïe 43:25
C'est moi, moi, qui efface tes infidélités pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Ésaïe 44:24
Ainsi a dit l'Eternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le sein de ta mère: C'est moi, l'Eternel, qui ai fait toutes choses; moi qui seul ai déployé les cieux, étendu la terre; qui a été avec moi?

Éphésiens 1:7
en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce

Exode 4:11
Tad Tas Kungs uz to sacīja: kas cilvēkam muti devis? Jeb kas dara mēmu vai kurlu vai redzīgu vai aklu? Vai ne es, Tas Kungs?

Ésaïe 64:8
Nu tad, Kungs, tu esi mūsu Tēvs, mēs esam māls, un tu esi mūsu darītājs, un mēs visi esam tavas rokas darbs.

Jérémie 1:5
Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi esmu pazinis, un pirms tu iznāci no mātes miesām, es tevi esmu svētījis; tautām par pravieti es tevi esmu licis.

Psaumes 100:3
Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs; viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.

Psaumes 127:3
Redzi, bērni ir manta no Tā Kunga, un miesas auglis ir dāvana.

Luc 2:6-7
[6] Un notikās, tiem turpat esot, tas laiks atnāca, ka tai bija dzemdēt.[7] Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un tā To ietina autiņos un To lika silē, jo tiem citur nebija rūmes tai mājas vietā.

Éphésiens 1:3-4
[3] Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs ir svētījis ar visādu garīgu svētību iekš debešķīgām dāvanām caur Kristu;[4] It kā viņš mūs iekš tā izredzējis priekš pasaules radīšanas, ka mēs būtu svēti un bezvainīgi viņa priekšā iekš mīlestības;

1 Corinthiens 6:19-20
[19] Jeb vai nezināt, ka jūsu miesa ir Tā Svētā Gara dzīvoklis, kas ir iekš jums, ko jūs no Dieva esat dabūjuši, un jūs nepiederat sev pašiem?[20] Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu godiniet Dievu savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.

Ésaïe 45:9-11
[9] Vai tam, kas pretī runā savam radītājam, poda gabals starp poda gabaliem no zemes! Vai gan māls saka uz savu taisītāju: ko tu dari? Jeb vai tavs darbs sacīs: viņam nav rokas?[10] Vai tam, kas saka uz tēvu: kam tu dzemdini? Un uz māti: kam tu dzemdē?[11] Tā saka Tas Kungs, tas Svētais iekš Izraēla un viņa radītājs: Vaicājiet no manis nākamas lietas; manus bērnus un manas rokas darbu pavēliet man.

Exode 21:22-25
[22] Un kad vīri baras un sit grūtu sievu, ka viņas auglis noiet, bet tomēr viņai pašai nekāda vaina nenotiek, tad to ar naudu būs sodīt, cik tās sievas vīrs viņam noprasa un tam to būs dot pēc soģu sprieduma.[23] Bet ja tai kāda nelaime būs, tad tam būs dot dvēseli pret dvēseli,[24] Aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku,[25] Kāju pret kāju, degunu pret degunu, vāti pret vāti, trumu pret trumu.

Psaumes 139:13-16
[13] Jo tu esi radījis manas īkstis, tu mani esi apsedzis manas mātes miesās.[14] Es tev pateicos, ka es ļoti brīnišķi esmu darīts, brīnišķi ir tavi darbi, un mana dvēsele to it labi zin.[15] Mani kauli tev nebija apslēpti, kad es slepenībā tapu darīts, kad es tapu iztaisīts zemes dziļumos.[16] Tavas acis redzēja mani, vēl neiztaisītu pīti, un visas nākamās dienas bija rakstītas tavā grāmatā, kad vēl nebija nevienas.

Luc 1:41-44
[41] Un notikās, kad Elizabete Marijas sveicināšanu dzirdēja, tad tas bērniņš uzlēca viņas miesās, un Elizabete tapa Svēta Gara pilna.[42] Un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: tu esi augsti teicama starp sievām un augsti teicams ir tavas miesas auglis.[43] Un kā tas man notiek, ka mana Kunga māte nāk pie manis?[44] Jo redzi, tikko tavas sveicināšanas balss manās ausīs atskanēja, tad tas bērniņš manās miesās ar līksmību uzlēca.

Exode 20:1-13
[1] Tad Dievs runāja visus šos vārdus un sacīja:[2] Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.[3] Tev nebūs citus Dievus turēt priekš manis.[4] Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu nedz līdzību, ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, nedz no tā, kas ūdenī apakš zemes.[5] Tev nebūs priekš tiem zemē mesties nedz tiem kalpot; jo es Tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz trešam un ceturtam augumam pie tiem, kas mani ienīst,[6] Un dara žēlastību tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.[7] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.[8] Piemini to svēto dienu, ka tu to svētī.[9] Sešas dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt.[10] Bet tā septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev pašam, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam lopam, ne tavam svešiniekam, kas tavos vārtos.[11] Jo sešās dienās Tas Kungs ir darījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur iekšā, un septītā dienā dusējis, tādēļ Tas Kungs to dusēšanas dienu ir svētījis un to iesvētījis.[12] Godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.[13] Tev nebūs nokaut.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685