A A A A A

Mystères: [Dinosaures]


Ésaïe 27:1
En ce jour-là, l'Eternel visitera de son épée, de sa lourde, grande et forte épée, Léviathan, le serpent agile, et Léviathan, le serpent tortueux; et il tuera le monstre qui est dans la mer.

Genèse 1:21
Et Dieu créa les grandes bêtes aquatiques et tout être animé qui se meut, dont les eaux fourmillent, selon leur espèce, et tout volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.

Psaumes 104:26
Là voguent les navires, Le léviathan, que tu as formé pour s'y jouer.

Romains 1:18
Jer se otkriva gnjev Božij s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi.

Genèse 1:24-31
[24] Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovijem, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I bi tako.[25] I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro.[26] Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.[27] I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.[28] I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji.[29] I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu.[30] A svjemu zvjerinju zemaljskom i svjema pticama nebeskim i svjemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.[31] Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.

Job 40:15-24
[15] (40:10) A gle, slon, kojega sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;[16] (40:11) Gle, snaga mu je u bedrima njegovijem, i sila mu je u pupku trbuha njegova;[17] (40:12) Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovijeh spletene su kao grane;[18] (40:13) Kosti su mu kao cijevi mjedene, zglavci kao poluge gvozdene.[19] (40:14) On je prvo između djela Božijih, tvorac njegov dao mu je mač.[20] (40:15) Gore nose mu piću, i sve zvijerje poljsko igra se ondje.[21] (40:16) U hladu liježe, u gustoj trsci i glibu.[22] (40:17) Granata drveta zaklanjaju ga sjenom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.[23] (40:18) Gle, ustavlja rijeku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.[24] (40:19) Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? zamku mu provući kroz nos?

Job 41:1-10
[1] (40:20) Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik?[2] (40:21) Hoćeš li mu provući situ kroz nos? ili mu šiljkom provrtjeti čeljusti?[3] (40:22) Hoće li te mnogo moliti, ili će ti laskati?[4] (40:23) Hoće li učiniti vjeru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga dovijeka?[5] (40:24) Hoćeš li se igrati s njim kao sa pticom, ili ćeš ga vezati djevojkama svojim?[6] (40:25) Hoće li se njim častiti drugovi? razdijeliti ga među trgovce?[7] (40:26) Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?[8] (40:27) Digni na nj ruku svoju; nećeš više pominjati boja.[9] (40:28) Gle, zaludu je nadati mu se; kad ga samo ugleda čovjek, ne pada li?[10] (41:1) Nema slobodna koji bi ga probudio; a ko će stati preda me?

Josué 10:1-10
[1] A kad ču Adonisedek car Jerusalimski da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i njegovijem carem, tako da je učinio i s Gajem i njegovijem carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem i stoje usred njih,[2] Uplaši se vrlo; jer Gavaon bijaše velik grad kao kakav carski grad, i bijaše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu bijahu hrabri.[3] Zato posla Adonisedek car Jerusalimski k Oamu caru Hevronskom i k Piramu caru Jarmutskom i k Jafiji caru Lahiskom i k Daviru caru Jeglonskom, i poruči:[4] Hodite k meni, i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim.[5] I skupi se i pođe pet careva Amorejskih, car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmutski, car Lahiski, car Jeglonski, oni i sva vojska njihova, i stavši u oko pod Gavaonom počeše ga biti.[6] Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše: nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi Amorejski koji žive u gorama.[7] I izide Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što bješe za boj, svi junaci.[8] I Gospod reče Isusu: ne boj ih se; jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom.[9] I Isus udari na njih iznenada, išavši cijelu noć od Galgala,[10] I smete ih Gospod pred Izrailjem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potjera putem kako se ide u Vetoron, i sjekoše ih do Azike i do Makide.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865