A A A A A

Synnit: [Riippuvuus]


1 Korinttilaisille 10:13-14
[13] Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.[14] Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta.

1 Johanneksen 2:16
Ngokuba konke okusehlabathini, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, noqhankqalazo lobu bomi, asikokuphuma kuye uYise,kokuphuma ehlabathini.

1 Korinttilaisille 15:33
Musani ukulahlekiswa. Incoko embi yonakalisa izimilo ezilungileyo.

Jaakobin 4:7
Mthobeleni ngoko uThixo. Mchaseni ke uMtyholi, wonibaleka.

1 Korinttilaisille 6:12
Zonke izinto zivumelekile kum, noko azindilungele zonke.Zonke izinto zivumelekile kum, noko asindim oya kubekwa phantsi kwagunya lelayiphi;

1 Pietarin 5:10
Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade, sikuKristu Yesu, wanga angathi ngokwakhe, nakuba nive ubunzima umzuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, anisekele.

Psalmien 50:15
Ubize mna ngemini yembandezelo, Ndikuhlangule, undizukise.

Roomalaisille 5:3-5
[3] Asikukuphela ke oko; sizingca nangeembandezelo ezi, sisazi ukuba imbandezelo isebenza unyamezelo;[4] unyamezelo ke lusebenza ukucikideka; ukucikideka ke kusebenza ithemba;[5] ithemba ke alidanisi, ngokuba uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele, esamnikwayo.

1 Korinttilaisille 6:9-11
[9] Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa; abenza umbulo,nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, nezifebe, namadoda alalanayo,[10] namasela, namabawa, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi,abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.[11] Naye ninjalo ke inxenye yenu; kuloko nahlanjululwayo,kuloko nangcwaliswayo, kuloko nagwetyelwayo egameni leNkosi uYesu, nangoMoya kaThixo wethu.

Titukselle 2:12
lusiqeqesha ukuze sithi, sikuncama ukungahloneli Thixo nokukhanuka okukokwehlabathi, sihlale ngokunesidima,nangokubulungisa, nangokuhlonela uThixo, kweli phakade langoku;

Jaakobin 1:2-3
[2] Kubaleleni ekuthini kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nithe nagaxeleka ezilingweni ngezilingo,[3] nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza umonde.

Heprealaisille 4:15-16
[15] Kuba asinambingeleli mkhulu ungenako ukuvelana nezilwelwe zethu; ke, sinowahendwayo ngeento zonke, ngokokufana nathi,engenasono.[16] Masisondlele ke ngoko sinokungafihlisi kuyo itrone yobabalo, ukuze samkeliswe inceba, sifumane ubabalo lokusiza ngexesha elililo.

Johanneksen 3:16-17
[16] Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.[17] Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi; wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye.

Filippiläisille 4:13
Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.

Psalmien 95:8
Musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu, njengaseMeribha,Njengemini yaseMasa entlango;

Matteuksen 6:13
Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni.Ngokuba bubobakho ubukumkani, namandla, nozuko, kuse kuwo amaphakade. Amen.

Matteuksen 26:41
Lindani nithandaze, ukuze ningangeni ekuhendweni; umoya wona okunene unentumekelelo, ke yona inyama ithambile.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.