A A A A A

Kasalanan: [Pangangalunya]


1 Corinto 6:18
Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.

Exodo 20:14
Huwag kang mangangalunya.

Hebreo 13:4
Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.

James 4:17
Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya.

Jeremias 13:27
Aking nakita ang iyong mga kasuklamsuklam na gawa, sa makatuwid baga'y ang iyong mga pangangalunya, at ang iyong mga paghalinghing, ang kahalayan ng iyong pakikiapid, sa mga burol sa parang. Sa aba mo, Oh Jerusalem! ikaw ay hindi malilinis; hanggang kailan pa magkakaganyan?

1 Juan 1:9
Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Lucas 16:18
Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya.

Mateo 19:9
At sinasabi ko sa inyo, Sinomang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya.

Kawikaan ६:३२
Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa.

Roma ७:२-३
[२] सोतेधोना ब्‍याह लबा बारेला ठिमला तहरी चिबा चा, ब्‍याह लबा म्रिङम्‍हेमे ह्राङला ह्रेम्‍बो सोतेधोना ह्रेम्‍बोला तहरी चिबा ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। तर चुदे थेला ह्रेम्‍बो सिजी भिसम थे ह्रेम्‍बोला तहरी आचि।[३] चुदे ह्राङला ह्रेम्‍बो मुना मुनान थेसे स्‍य्‍हान्‍दो ह्रेम्‍फेबेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। तर थेला ह्रेम्‍बो सिजी भिसम थे, थे ठिमग्‍याम फेबा मुला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो ह्रेम्‍फेबेदेन छ्‌याम ब्‍याह लसैनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा आहिन।

Marka १०:११-१२
[११] येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी थे ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।[१२] ओच्‍छे थेह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो ह्रेम्‍फेबेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम थेएनोन ह्राङला ङाच्‍छाला ह्रेम्‍बोला बिरोधरी ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।”

Mateo ५:२७-३२
[२७] “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘ए स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ।’[२८] तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे खालै म्रिङम्‍हेमेदा नइबा सेमसे च्‍याला थेसे सेमरी थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी जिन्‍बा तला।[२९] चुदे एला दाहिने मीसे पाप लपुङ्जी भिसम थे मी तेःसी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला पूरान ल्‍हुइ नर्गरी निबा भन्‍दा मी गिक तेःसी भ्‍याङ्‍बान एला लागिरी ज्‍यबा तला।[३०] थेह्रङ् लसीन एदा दाहिने यासे पाप लपुङ्जी भिसम थे या थासी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला पूरान ल्‍हुइ नर्गरी निबा भन्‍दा एला या गिक थासी भ्‍याङ्‍बान एला लागिरी ज्‍यबा तला।[३१] “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘जुन म्‍हिसे म्रिङ ख्‍लाला थे म्‍हिसे छोडपत्रला कागज भ्रिसी पिन्‍गै।’[३२] तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी आभ्रसैनोन ख्‍लाला, थेसे ह्राङला म्रिङदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्रिङम्‍हेमे स्‍होला। ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला थेएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा तला।

1 Corinto ६:९-१६
[९] आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ् भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे,[१०] य्‍हो लबागदे, लोभ लबागदे, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबागदे, म्‍हिला तामगन लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोला ब्‍यन्‍सी चबागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्।[११] एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ ङाच्‍छा थेह्रङ्बान मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेला पाप ख्रुसी परमेश्‍वरसे चोखो म्‍हि स्‍होबा मुला। ओच्‍छे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन य्‍हाङला परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला।[१२] एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “ङाइ जे लसै ठीक मुला” भिसी पाङ्‌मुला तला, तर जम्‍मान तामग्‍याम एनीगदेदा ज्‍यबा आत। ङाइएनोन पाङ्‌खम्‍सेला मुबा, “ङाइ जे लसै तला,” तर ङा खजिबै तामला नोकर आदो।[१३] एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “चबा स्‍हे फोला लागिरी ओच्‍छे फो चबा स्‍हेला लागिरी हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌मुला। थे ताम ठीकनोन हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे थे न्‍हीदान नाश लला। म्‍हिला ल्‍हुइ ब्रेल्‍सी भ्रबाला लागिरी आहिन, तर परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङला ल्‍हुइ चा प्रभुलान हिन्‍ना।[१४] ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङलान शक्तिग्‍याम प्रभुदा सोना लजी, य्‍हाङदाएनोन थेलान शक्तिग्‍याम थेसेन सोना लला।[१५] एनीगदेला ल्‍हुइ ख्रीष्‍टला या काङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेह्रङ् भिसम तिग ङाइ ख्रीष्‍टला छ्‍यादेन स्‍‍य्‍हापदा भोर्सी बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बारी तला? आत, चु तनोन आखम्‍बा ताम हिन्‍ना![१६] बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा म्‍हि चा बेश्‍यादेन छ्‌याम ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन “थे न्‍ही ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला” भिसी भ्रिबा मुला।

Lucas १८:१८-२०
[१८] यहूदी नेता गिकसे येशूदा “ज्‍यबा गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा,[१९] येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा तिग्‍दा ज्‍यबा भिबा? परमेश्‍वर बाहेक खालै ज्‍यबा आरे।[२०] परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।”

1 Tesalonica ४:३-५
[३] एनीगदे चोखो म्‍हि दोगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा तामरी संगतनोन थालउ।[४] एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङलान ल्‍हुइदा तहरी थान्‍बारी लोप्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम मान लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइदा चोखो थान्‍गो।[५] ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी खाल्दमनदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम थालउ।

Marka ७:२०-२३
[२०] येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍बा तामसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला।[२१] तिग्‍दा भिसम म्‍हिला सेमग्‍यामसेन नइबा म्‍हन्‍बा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, य्‍हो लबा, म्‍हि साइबा,[२२] म्‍हिला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, लोभ लबा, नइबा गे लबा, ठगब लबा, सुङरी जे ताम खजी थेनोन पाङ्सी भ्रबा, डाह लबा, म्‍हिला तामगन लबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा, मूर्ख गे लबा चु जम्‍मान तामगदे थोन्‍मुला।[२३] म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा चु जम्‍मान नइबा तामसेन म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लमुला।”

Mateo १५:१७-२०
[१७] चबा स्‍हे चमाहेन्‍से फोरी धोमुला। ओच्‍छे फोग्‍यामसेनोन मङग्‍यार थोन्‍मुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे?[१८] तर म्‍हिला सेमरी जुन ताम मुला थेनोन ताम सुङग्‍याम थोन्‍मुला, ओच्‍छे थेनोन तामसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला।[१९] तिग्‍दा भिसम म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा नइबा तामगदे चा म्‍हि साइबा, म्‍हिला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, खालैदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, य्‍हो लबा, लुसीला ताम पाङ्बा ओच्‍छे म्‍हिला तामगन लबा हिन्‍ना।[२०] चु जम्‍मान तामसे चा म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। तर या आख्रुना चसी म्‍हिदा न्‍होङ्ना आलमुला।”

John ८:४-११
[४] थेनीगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “गुरु, चु स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बान लबा म्रिङम्‍हेमेदा चुङ्सी ङन्‍से ह्राङ मुबा ग्‍लारी भसी खबा मुला।[५] य्‍हाङला मोशासे ठिमरी चुह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमेदा युङबासे तोसी साइगो भिसी कुल्‍बा मुला। ह्राङसे चा चुला बारेरी तिग सुङ्बा?”[६] तर येशूदा दोष लम्‍याङ्ला कि भिसी थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइबा मुबा। येशूसे कू तसी या जुम्‍बीसे सरी भ्रिबारी छ्‌याइजी।[७] थेनीगदेसे येशूदा ङ्‌योइबाला ङ्‍योइबान लमाहेन्‍से येशू राप्‍सी थेनीगदेदा “जुन म्‍हिसे खाइमै पाप लबा आरे थेसे ङाच्‍छा चु म्रिङम्‍हेमेदा युङबासे तोउ” भिसी सुङ्जी।[८] जमाहेन्‍से येशूसे दोःसी कू तसी सरी भ्रिजी।[९] चु ताम थेःसी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे घ्रेनहेन्‍से जजाधोना गिक गिक लसी थेग्‍याम निजी। ओच्‍छे थेरी येशूदेन छ्‌याम थे म्रिङम्‍हेमे जे तजी। थे म्रिङम्‍हेमे चा अझ येशूला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा मुबा।[१०] जमाहेन्‍से येशू राप्‍सी थे म्रिङम्‍हेमेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खाइ, एदा दोष लबा म्‍हिगदे खानङ निजी? तिग थेनीगदे खालैसेन एदा सजाय आपिन्‍नी?”[११] जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “प्रभु, खालैसेन तिगै आलनी” भिसी भिमा, येशूसे थेदा “ङाइएनोन एदा सजाय आपिन, दाहेन्‍से निउ, तर दोःसी पाप थालउ” भिसी सुङ्जी।

1 Corinto ७:१-४०
[१] दाहेन्‍से एनीगदेसे भ्रिबा तामगदेला बारेरी ङाइ पाङ्ला। म्‍हिसे ब्‍याह आलबान ज्‍यबा हिन्‍ना।[२] तर ल्‍हानान ब्रेल्‍सी भ्रबासे लमा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला ह्राङ ह्राङलान म्रिङ तगै, ओच्‍छे जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान ह्रेम्‍बो तगै।[३] ह्रेम्‍बो ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत। ओच्‍छे म्रिङएनोन ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत।[४] ओच्‍छे म्रिङसे ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्, तर ह्रेम्‍बोला अधिकार तला। थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्, तर म्रिङसे अधिकार लला।[५] म्रिङ ह्रेम्‍बो खाइमै छ्‌यामनोन म्‍हेर्बा थाख्‍लागो। सल्‍लाह लसी तिगै धिनना लागिरी प्रार्थना लबाला लागिरी छ्‌यामनोन आम्‍हेर्सैनोन प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से चा छ्‌यामनोन म्‍हेर्गो। आहिन्‍सम एनीगदेसे सेम नाबारी आखम्‍बासे लमा शैतानसे एनीगदेदा फसब लला।[६] चुह्रङ् लसी लनोन तोःला भिसी ङाइ एनीगदेदा कुल्‍बा आहिन। तर एनीगदेसे लबारी तला भिसी जे पाङ्बा हिन्‍ना।[७] हिन्‍बाम जम्‍मान म्‍हि ङा ह्रङ् लसी ब्‍याह आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। तर जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम थरी थरीला मोलम याङ्बा मुला, कोइसे ब्‍याह आलना चिबा मोलम याङ्बा मुला ओच्‍छे कोइसे ब्‍याह लसी चिबा मोलम याङ्बा मुला।[८] दाहेन्‍से ब्‍याह आलबा म्‍हिगदेदेन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरी ङाइ चु ताम पाङ्‌बान मुला, थेनीगदे चा ङा ह्रङ् लसीन ब्‍याह आलना चिबान थेनीगदेला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना।[९] तर थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम ब्‍याह लगै। तिग्‍दा भिसम सेम नाबारी आखम्‍ना चिबा भन्‍दा बरु ब्‍याह लबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना।[१०] दाहेन्‍से ङाइ ब्‍याह लबा म्‍हिगदेदा पाङ्ला, म्रिङसे ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागो। चु ङाइ कुल्‍बा ताम आहिन, तर प्रभुसे कुल्‍बा ताम हिन्‍ना।[११] तर फेसी चिसैनोन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह थालउ। स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा भन्‍दा मी बरु दोःसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी चिउ। ओच्‍छे ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी आत।[१२] तर स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मादान ङाइ चुह्रङ् भिसी पाङ्ला, चु ताम प्रभुसे सुङ्बा ताम आहिन। तर ङाइनोन पाङ्बा हिन्‍ना। चुदे प्रभुदा विश्‍वास लबा खालै ज्‍योज्‍यो आलेला म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा आरे, तसैनोन थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थे म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा थाख्‍लागै।[१३] चुह्रङ् लसीन खालै म्रिङम्‍हेमेला ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन थेसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागै।[१४] तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन म्रिङसे विश्‍वास लबासे लमा ह्रेम्‍बो परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। ओच्‍छे म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन ह्रेम्‍बोसे विश्‍वास लबासे लमा म्रिङ परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। थेह्रङ् आतबा हिन्‍सम थेनीगदेला कोलागदे चोखो आतसेला मुबा। तर थेह्रङ् तबासे लमा थेनीगदे मी परमेश्‍वरदा सेम निबा मुला।[१५] तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिसे चा ख्‍लाबारी म्‍हाइसम ख्‍लापुङ्‌गो। जमाहेन्‍से म्रिङ मुसै ह्रेम्‍बो मुसै थेनी गिकसेम गिकला तहरी चिआतोः। थेतबासेलमा थेन्‍नीदा खालैसेन कर लसी ग्‍ला गिकरी थाथान्‍गो। थेन्‍नी चा फेसी चिबान ठीक मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा छेबा बङ्बा लसी चिबारी आहिन, तर ढिक्‍सी चिबाला लागिरी धम्‍बा हिन्‍ना।[१६] तिग ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्रिङम्‍हेमेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला म्रिङदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे?[१७] प्रभुसे एनीगदे जम्‍मादान खाह्रङ् लसी भ्रगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला थेनोन अन्‍छार भ्रउ। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे धम्‍माहेन्‍से खाह्रङ् लसी भ्रमुबा थेह्रङ् लसीन भ्रउ। ङाइ पाङ्बा चु ताम जम्‍मान मण्‍डलीगदेला लागिरी हिन्‍ना।[१८] परमेश्‍वरसे धम्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छान खतना लसी जिन्‍बा मुसम थे म्‍हिसे दोःसी खतना आलबा म्‍हि दोबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे खतना आलमान परमेश्‍वरसे थेदा धम्‍जी भिसैनोन थेसे खतना थालउ।[१९] तिग्‍दा भिसम खतना लसै आलसै तिगै आहिन। तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना।[२०] परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा धम्‍बा धुइरी थेनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार लसी चिगै।[२१] परमेश्‍वरसे धम्‍बा धुइरी ए खालैला नोकर मुसैनोन एसे धन्‍दा सुर्दा थालउ। तर ए थेग्‍याम थोन्‍म्‍याङ्‌सम थोन्‍गो।[२२] तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि प्रभुसे धम्‍बा धुइरी नोकर मुबा थेदा दान्‍दे प्रभुसे थेग्‍याम फेबा मुला। थेह्रङ् लसीन प्रभुसे धम्‍बा धुइरी जुन म्‍हि खालैला नोकर दोबा आरेबा थे दान्‍दे ख्रीष्‍टला नोकर दोबा मुला।[२३] परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सय फासी ग्‍लुबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हिला नोकर थादोगो।[२४] ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा धुइरी एनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार सदन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम चिउ।[२५] ब्‍याह आतबा म्‍हिगदेदा प्रभुसे कुल्‍बा ताम ङादेन छ्‌याम तिगै आरे। तर प्रभुला दया याङ्सी विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि तबासे लमा ङाइ एनीगदेदा चु सल्‍लाह पिन्‍ना।[२६] चु धुइला दुखदा म्राङ्‌माम एनीगदे खाह्रङ् लसी चिबा मुला थेह्रङ् लसीन चिबा ज्‍यबा तला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।[२७] चुदे एसे ब्‍याह लसी जिन्‍बा मुसम ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे ब्‍याह लबा आरेसै ब्‍याह लबारी थाम्‍हाइगो।[२८] तर ब्‍याह लजी भिसै पाप आहिन। ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे ब्‍याह लजी भिदेमा थेसे पाप लबा आहिन। तर ब्‍याह लबा म्‍हिगदेसे चु जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान दुख नातोःला ङाइ मी एनीगदेदा चु दुखग्‍यामसे जे जोगब लबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना।[२९] ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना। दाहेन्‍से य्‍हाङला प्रभु फेप्‍खबा धुइ ल्‍हाना आरेबासे लमा म्रिङ मुबागदेसे म्रिङ आरेबागदे ह्रङ् लसी चिउ।[३०] क्राबागदे आक्राबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ ओच्‍छे ताङ्बागदे आताङ्‌बा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ। ओच्‍छे तिगै ग्‍लुसी भबागदेसे ह्राङदेन छ्‌याम तिगै आरेबा ह्रङ् लसी चिउ।[३१] थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला स्‍हे चलब लबा म्‍हिगदेसे थे स्‍हेगदेदा वास्‍तान आलबा ह्रङ् लसी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ म्‍हासी निबान मुला।[३२] एनीगदे जम्‍मान धन्‍दा सुर्दा आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ब्‍याह आलबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी प्रभुदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी सेमहेन्‍सेन प्रभुला लागिरी गे लमुला।[३३] तर ब्‍याह लबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला म्रिङदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामगदेरी धन्‍दा सुर्दा लमुला।[३४] थेह्रङ्बा म्‍हिला सेम चा पट्टि न्‍ही तला। थेह्रङ् लसीन दोःसी ब्‍याह आलना चिबा म्रिङम्‍हेमेदेन खाइमै ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे चा ह्राङला ल्‍हुइदेन आत्‍मा परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिबा तामरी जे धन्‍दा सुर्दा लमुला। तर ब्‍याह लबा म्रिङम्‍हेमेसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामरी धन्‍दा सुर्दा लमुला।[३५] ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तगै भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। एनीगदेसे चु लबारी तला, चु लबारी आत भिसी ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ठिम स्‍होसी पिन्‍बा आहिन। तर एनीगदे प्रभुरी ज्‍यना लसी भ्रबारी खम्‍गै ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन प्रभुदा तेन्‍बारी खम्‍गै।[३६] चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला सेम तहरी थान्‍बारी आखम्‍ना ह्राङसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा म्रिङकोलादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम खजी भिसम थेदा ब्‍याह लपुङ्‌गो। चुह्रङ् लबा पाप आहिन।[३७] थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीसी जिन्‍बा म्रिङकोलादेन छ्‌याम खालैसे कर लसी आहिन, तर ह्राङलान सेमसे ब्‍याह आल भिसी ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍मुला भिसम थे म्‍हिसेनोन ज्‍यबान लबा हिन्‍ना।[३८] थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला, थेसे ज्‍यबान लबा हिन्‍ना। तर जुन म्‍हिसे ब्‍याह आल, थेसे झन ज्‍यबा लबा हिन्‍ना।[३९] ह्रेम्‍बो सोतेधोना म्रिङ ह्रेम्‍बोलान तहरी तला। तर ह्रेम्‍बो सिमाहेन्‍से थेदा ब्‍याह लइ म्‍हन्‍जी भिसम थेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबारी खम्‍ला। थे म्‍हि चा प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हि ततोःला।[४०] तर थे म्रिङम्‍हेमे ब्‍याह आलना चिजी भिसम थेला लागिरी झन ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना। चु ङाइ म्‍हन्‍बा ताम जे हिन्‍ना, तसैनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.