A A A A A

Hea Tegelane: [Karskus]


2 Korintlastele 12:21
ja kui ma tulen taas, kas mu Jumal ei alanda mind teie ees ega tule mul kurvastada nende paljude pärast, kes varem on pattu teinud ega ole meelt parandanud oma rüvedusest ja hoorusest ja kõlvatusest, mida nad on teinud.

2 Timoteosele 2:22
Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!

Apostlite Teod 15:20
vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest ja pilastusest ning lämbunud loomadest ja verest.

Colossians 3:5
Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.

Efeslastele 5:3
Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele.

Galaatlastele 5:19
Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus,

1 Korintlastele 6:18-19
[18] Põgenege kõlvatuse eest! Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu. Kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu.[19] Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?

1 Korintlastele 7:2
Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.

1 Korintlastele 10:13
Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

1 Peetruse 2:11
Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas - hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu!

Heebrealastele 13:4
Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid!

Juuda Kiri 1:7
Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena.

Matteuse 5:8
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.

Õpetussõnad 31:30
Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt.

Roomlastele 12:1
Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.

Roomlastele 13:13
Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,

1 Tessalooniklastele 4:3-4
[3] Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,[4] et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,

Galaatlastele 5:19-21
[19] Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus,[20] ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised,[21] kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.

1 Moosese 39:7-10
[7] Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles: 'Maga mu juures!'[8] Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele: 'Vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, ta on andnud minu kätte.[9] Ei ole ükski selles kojas suurem minust ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?'[10] Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739