A A A A A

Hea Tegelane: [Nõusolek]


1 Korintlastele 5:11-13
[11] Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumalateenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi![12] Sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees?[13] Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Kõrvaldage siis kuri endi keskelt!

1 Johannese 1:9
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

1 Peetruse 3:8-9
[8] Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud.[9] Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse.

Johannese 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Õpetussõnad 13:20
Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti.

Roomlastele 2:11
Sest Jumala juures pole erapoolikust.

Roomlastele 5:8
Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

Roomlastele 8:31
Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Roomlastele 14:1-2
[1] Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle![2] Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu.

Heebrealastele 10:24-25
[24] Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.[25] Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Johannese 6:35-37
[35] Jeesus ütles neile: 'Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.[36] Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi.[37] Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.

Colossians 3:12-14
[12] Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,[13] üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi![14] Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!

Matteuse 5:38-42
[38] Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu![39] Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette![40] Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub![41] Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks![42] Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata!

Matteuse 25:34-40
[34] Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: 'Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale![35] Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,[36] ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.'[37] Siis vastavad õiged talle: 'Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?[38] Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?[39] Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?'[40] Ja kuningas vastab neile: 'Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.'

Roomlastele 15:1-7
[1] Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.[2] Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.[3] Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud: 'Nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale.'[4] Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.[5] Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt,[6] et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.[7] Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks.

Roomlastele 14:10-19
[10] Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette,[11] nagu on kirjutatud: 'Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.'[12] Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma.[13] Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks![14] Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat - sellele on see keelatud.[15] Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud![16] Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea.[17] Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.[18] Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt.[19] Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739