A A A A A

Kirik: [Diakonid]


1 Timoteosele 3:1-13
[1] See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.[2] Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,[3] kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,[4] kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.[5] Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?[6] Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat.[7] Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.[8] Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,[9] vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.[10] Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud.[11] Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus.[12] Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.[13] Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.

Filiplastele 1:1
Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:

Apostlite Teod 6:1-7
[1] Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma vahele.[2] Siis kutsusid need kaksteist kokku jüngrite kogu ning ütlesid: 'See ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest.[3] Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse.[4] Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.'[5] See kõne meeldis tervele kogukonnale. Ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja Püha Vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose, juudi usku pöördunud antiooklase.[6] Need nad seadsid apostlite ette, ja kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale.[7] Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks; ka suur hulk preestreid võttis usu omaks.

Roomlastele 16:1
Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses.

Tiitusele 1:7
Sest ülevaataja peab Jumala majapidajana olema laitmatu: selline, kes ei ole ennast täis, äkiline, joomar, kakleja, liigkasuvõtja,

Apostlite Teod 6:3
Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse.

Johannese 8:32
ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.'

Efeslastele 4:11
Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,

Apostlite Teod 20:28
Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.

Johannese 6:54
Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,

Markuse 6:3
Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin meie juures?' Ja nad said pahaseks ta peale.

1 Korintlastele 12:28
Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.

Galaatlastele 1:19
Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda.

Malakia 1:11
Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.

Heebrealastele 13:17
Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!

Johannese 3:3-5
[3] Jeesus vastas talle: 'Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.'[4] Nikodeemos ütles talle: 'Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?'[5] Jeesus vastas: 'Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.

Heebrealastele 12:14
Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,

Apostlite Teod 6:4
Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.'

1 Timoteosele 3:1-7
[1] See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.[2] Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,[3] kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,[4] kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.[5] Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?[6] Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat.[7] Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.

1 Timoteosele 2:12
ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne.

Apostlite Teod 14:23
Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma.

1 Timoteosele 5:17
Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega.

Heebrealastele 13:7
Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!

Tiitusele 1:8
vaid külalislahke, head armastav, mõõdukas, õiglane, vaga, kasin,

1 Peetruse 5:2
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,

Tiitusele 1:6
kui keegi on laitmatu - ühenaisemees, kellel on usklikud lapsed, keda ei süüdistata ulaelus ega allumatuses.

1 Timoteosele 5:22
Ära ole kärmas käsi kellegi peale panema, ära ka tee end võõraste pattude osaliseks! Hoia end puhtana!

Tiitusele 1:5
Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks:

Galaatlastele 4:19
Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739