A A A A A

Kirik: [Jeesuse Sünd]


Matteuse 1:18-23
[18] Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.[19] Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.[20] Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: 'Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.[21] Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.'[22] Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:[23] 'Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel', see on tõlkes: Jumal on meiega.

Luuka 2:7-21
[7] Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.[8] Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.[9] Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.[10] Aga ingel ütles neile: 'Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,[11] et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.[12] Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.'[13] Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:[14] 'Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!'[15] Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: 'Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!'[16] Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.[17] Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.[18] Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.[19] Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames.[20] Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.[21] Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.

Matteuse 2:1-12
[1] Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma[2] ja küsisid: 'Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.'[3] Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga.[4] Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima.[5] Need ütlesid talle: 'Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi:[6] Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.'[7] Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud,[8] ja saatis nad Petlemma, öeldes: 'Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.'[9] Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.[10] Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.[11] Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.[12] Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.

Galaatlastele 4:4
Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,

Luuka 2:1-4
[1] Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.[2] See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.[3] Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.[4] Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,

Johannese Ilmutus 12:1-5
[1] Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.[2] Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes.[3] Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet.[4] Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps.[5] Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739