A A A A A

Inglid ja deemonid: [Inglid]


1 Moosese 2:1
Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.

Colossians 1:16
sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.

Iiob 38:1-7
[1] Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles:[2] 'Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu?[3] Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle![4] Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on![5] Kes määras selle mõõdud? Küllap sa tead. Või kes vedas selle üle mõõdunööri?[6] Mille peale on selle alussambad paigale pandud? Või kes asetas selle nurgakivi,[7] kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa?

Luuka 20:35-36
[35] aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele,[36] sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.

Johannese Ilmutus 4:8
Ning neil neljal olevusel oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seest silmi täis, ning nad ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast: 'Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!'

Matteuse 22:30
Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas.

2 Saamueli 14:17
Ja su teenija mõtles: Mu isanda kuninga sõna ometi rahustab mind, sest mu isand kuningas on otsekui Jumala ingel, kes võtab kuulda head ja kurja. Ja Issand, sinu Jumal, olgu sinuga!'

Luuka 15:10
Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab.'

Johannese Ilmutus 14:6
Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.

Iiob 4:15-18
[15] Üks vaim liugles üle mu näo; mu ihukarvad tõusid püsti.[16] Ta seisatas, aga ta välimust ma ei tundnud - üks kuju mu silma ees. Vaikus. Siis ma kuulsin häält:[17] 'Ons inimene õige Jumala ees või mees puhas oma Looja ees?'[18] Vaata, oma sulaseidki ta ei usu ja oma ingleid ta peab eksijaiks,

Jesaja 14:12-14
[12] Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?[13] Sina ütlesid oma südames: 'Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal.[14] Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.'

Juuda Kiri 1:6
ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni.

1 Peetruse 3:21-22
[21] Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu,[22] kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.

1 Peetruse 1:12
Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.

Heebrealastele 12:22
vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde,

Johannese Ilmutus 5:11-12
[11] Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.[12] Nad hüüdsid valju häälega: 'Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!'

Laulud 78:25-49
[25] Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.[26] Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule;[27] ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva,[28] ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade.[29] Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid.[30] Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende söök oli alles nende suus,[31] kui Jumala viha juba tõusis nende vastu ja tappis tugevamad nende seast ning surus põlvili Iisraeli noored mehed.[32] Kõigest sellest hoolimata tegid nad ikka pattu ega uskunud tema imedesse.[33] Siis ta lõpetas nende päevad tuulepuhangus ja nende aastad äkilises hukkumises.[34] Kui ta neid tappis, nõudsid nad teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat[35] ja tuletasid meelde, et Jumal on nende kalju, ja et Jumal, Kõigekõrgem, on nende lunastaja.[36] Kuid nad petsid teda oma suuga ja valetasid temale oma keelega.[37] Sest nende süda ei olnud kindlasti tema küljes, ja nad ei olnud ustavad tema lepingu pidamises.[38] Aga tema on armuline: ta lepitab pahateod ega tule hävitama, vaid võtab sagedasti tagasi oma viha ega lase kogu oma vihaleeki tõusta.[39] Talle tuli meelde, et nad on liha, tuuleõhk, mis läheb ära ega tule tagasi.[40] Kui mitu korda nad tõrkusid tema vastu kõrbes ja tegid temale meelehaiget tühjal maal.[41] Ja nad kiusasid ikka jälle Jumalat ja pahandasid Iisraeli Püha.[42] Nad ei meenutanud enam tema kätt ega seda päeva, mil ta nad lahti ostis rõhujate käest,[43] kui ta tegi tunnustähti Egiptuses ja oma imetähti Soani väljal,[44] kui ta muutis vereks nende jõed, nii et nad ei saanud oma veeojadest juua.[45] Ta läkitas nende sekka parme, kes neid sõid, ja konni, kes neile kahju tegid.[46] Ta andis nende vilja mardikaile ja nende rühkimise rohutirtsudele.[47] Ta lõi rahega maha nende viinapuud ja jääsajuga nende metsviigipuud.[48] Ta andis nende veised rahe kätte ja nende kariloomad välkude kätte.[49] Ta läkitas nende peale oma hirmsa viha, raevu ja meelepaha, kitsikuse ja kurjade inglite parve.

Laulud 91:11
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

Laulud 103:20
Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!

Matteuse 4:6-11
[6] ning ütles talle: 'Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.'[7] Jeesus lausus talle: 'Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.'[8] Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust[9] ning ütles talle: 'Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.'[10] Siis ütles Jeesus talle: 'Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!'[11] Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Matteuse 16:27
Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Matteuse 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Matteuse 24:31-35
[31] Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.[32] Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal.[33] Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga![34] Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud.[35] Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Luuka 4:10
sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid,

Johannese 20:11-12
[11] Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda[12] ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis,

Colossians 2:18
Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb

Heebrealastele 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Heebrealastele 2:6-13
[6] Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: 'Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid?[7] Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga,[8] kõik sa alistasid tema jalge alla.' Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud.[9] Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.[10] Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.[11] Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.[12] Ta ütleb: 'Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!'[13] Ja taas: 'Ma tahan loota tema peale.' Ja taas: 'Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!'

Heebrealastele 13:2
Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

2 Peetruse 2:4
Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739