A A A A A

Zonden: [Vloeken]


Kolossenzen 3:8
Oba nu lajcht uk aul soone Dinje auf: Oaja, Wutt, Grollet, Lastre; lot kjeene schentliche Wead ut jun Mul kome;

Kolossenzen 4:6
June Raed sul emma enn Jnod senne, met Solt jewertst, daut jie weete kjenne woo jie en jieda eenem auntwuate sele.

Efeziërs 4:29
Lot kjeene schlajchte Raed ut jun Mul kome, leewa soont waut Goot es soone metohalpe dee bederftich sent, soo dautet kaun Jnod jaewe fa daen dee daut heare.

Efeziërs 5:4
Uk kjeene schwiensche oda noarhauftje Raed, oda Spotte, dan soont es nich aunjenaem. Siet leewa dankboa.

Jakobus 1:26
Wan waea meent daut hee relijeesisch es, oba helt siene Tung nich em Toom, schmaeat sikj selfst aun, en sien relijeesisch senne es fejaefs.

Jakobus 3:10
Ut daut naemlijet Mul kjemt beides Saeajen en Fluche. Soont es nich pausent, miene Breeda.

Jakobus 3:5-12
[5] Soo es uk dee Tung en kjleenet Jliet, en doch pucht dee sikj met groote Dinj. See waut fonn groote Woolt en kjleenet Fia aunstekjt.[6] En dee Tung es en Fia, en Welt fonn Onnjerajchtichkjeit. Soo es dee Tung mank onnse Jlieda, daut dee de gaunse Kjarpa feonnreinicht, en daut Laewe aunstekjt, en woat fonne Hal aunjestekjt.[7] Dan fonn Natua, beides Beeste en Faeajel, en krupende Kjraete, en Wotatiere sent jetomt, en woare tom jemoakt derch Menschenatua.[8] Oba dee Tung kaun kjeen Mensch tom moake. Daut es en onnjetomdet Beeset Dinkj, foll doodes Jeft.[9] Wie saeajne Gott daem Foda doamet, en fluche Mensche doamet dee no Gott sien Bilt jeschaufe sent.[10] Ut daut naemlijet Mul kjemt beides Saeajen en Fluche. Soont es nich pausent, miene Breeda.[11] Jeft ne Sprinj beides seetet Wota uk bettret ut daut naemiljet Loch?[12] Miene Breeda, kaun en Fiejeboom Eeljbaeare droage, oda en Wienrank Fieje? Soo kaun uk kjeen soltjet Wota, seetet Wota jaewe.

Lucas 6:28
Saeajent daen dee junt fedaume, en baet fa daen dee junt beleidje.

Matteüs 5:22
Oba ekj saj junt, daut waeaemma aewa sien Brooda doll es, es schulldich fer daut Jerecht to kome; en waeaemma to sien Brooda sajcht: 'Do Dommkopp' es schulldich em Halfia to kome.

1 Petrus 3:10
Dan waea daut laewe wel goot senne en goode Doag ha, sull siene Tung fonn schlajchte Raed hoole, en siene Leppe daut dee nich Faulschet raede.

Matteüs 15:11
Waut en Mensch em Mul enenn nemt deit am nich feonnreinje, oba daut waut utem Mul erut kjemt, daut moakt en Mensch Onnrein."

Romeinen 12:14
Saeajent daen, dee junt fefolje; saeajent, doot nich fedaume.

Matteüs 15:10-11
[10] En hee roopt daut Follkj no sikj en saed to an: "Horcht, en festot!.[11] Waut en Mensch em Mul enenn nemt deit am nich feonnreinje, oba daut waut utem Mul erut kjemt, daut moakt en Mensch Onnrein."

Jakobus 3:8-10
[8] Oba dee Tung kaun kjeen Mensch tom moake. Daut es en onnjetomdet Beeset Dinkj, foll doodes Jeft.[9] Wie saeajne Gott daem Foda doamet, en fluche Mensche doamet dee no Gott sien Bilt jeschaufe sent.[10] Ut daut naemlijet Mul kjemt beides Saeajen en Fluche. Soont es nich pausent, miene Breeda.

Matteüs 15:18-20
[18] Oba waut utem Mul erut kjemt, kjemt fom Hoat, en dit es waut en Mensch feonnreinicht.[19] Dan fonn utem Hoat kome beese Jedanke, Mort, Eehebruch, Hurarie, Deewerie, faulschet Zeichnes, en Lastre.[20] Dit sent dee Dinje dee en Mensch feonnreinje, oba met oonjewosschne Henj aete moakt en Mensch nich Onnrien."

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001