A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 5]


Openbaring 13:5-18
[5] Am wort en Mul jejaeft groote Dinje en Lastrunge to raede, en am wort Follmacht jejaeft fa tweeafeatich Moonat to oabeide.[6] Hee muak sien Mul op jaeajen Gott to lastre, uk jaeajen sien Nome, en sien Tempel, uk daen dee em Himel wone.[7] Am wortet jejaeft Kjrich to moake jaeajen dee Heilje, en aewa daen to jewenne, en am wort Follmacht jejaeft aewa aule Jeschlajchte, en Mensche, en Sproake, en Natsjoone.[8] En aul dee, dee oppe Ead wone, daen aeare Nomes nich aunjeschraewe sent enn daut Laewesbuak fom Laum daut fonn aunfank de Welt jeschlacht wea, woare am aunbaede.[9] Wan irjent waea en Ua haft tom heare, dan lot am heare.[10] Wan waea fa Jefangenschauft es, soo woat am jefange jenome woare; wan waea metet Schweat doot moakt, woat am met en Schweat doot jemoakt woare. Hia es dee Heilje aeare Jedullt en Gloowe.[11] En ekj sach noch en aundret Tia ute Ead erut kome, daut twee Heana haud soo aus en Laum, en raed soo aus en Drache.[12] En daut eeft aul dee Follmacht fonn daut easchte Tia daut fer am kjeem. En dee beraed de Ead en aul daen dee doabenne wone, daut easchte Tia auntobaede, daut dee Doodeswunnd haud, daut jeheelt wea.[13] Dee deit groote Wunndateakjen, daut sogoa fer Mensche Fia utem Himel oppe Ead felt,[14] en fefeat Mensche dee oppe Ead wone derch dee Wunndateakjen dee am jejaeft sent fer daut Tia to doone, en sajcht daen dee oppe Ead wone daut see en Bilt moake sulle fonn daut Tia daut en Doodeswunnd kjreach oba doch laewd.[15] En daem wortet jejaeft daut dee daut Bilt fonn daut Tia Jeist jaewe kunn, soo daut daut Bilt fonn daut Tia raede kunn, uk aul daen doot to moake dee daut Bilt nich aunbaede wudde.[16] En dee bedwinjt aule Mensche, beides kjleen uk groot, rikj uk oam, beides dee frie sent oda Sklowe, daut see en Teakjen aune rajchte Haunt oda aum Stearn naeme motte,[17] en daut kjeene kjeepe oda fekjeepe kaun wan hee daut Teakjen nich haft, oda sien Nome, oda daut Numma fonn sien Nome.[18] Hia es Weisheit: waeaemma daut utjreble kaun, lot am daut Numma fonn daut Tia utraeakjne; dan daut es daut Numma fonn en Mensch, en daut Numma es sashunndat sasentsastich.

Matteüs 19:9
Oba ekj saj junt, daut waeaemma siene Fru wajch schekjt, bute wanet fa Hurarie es, en friet sikj ne aundre, brakjt de Eehe."

Openbaring 11:2-3
[2] Oba lot daen Hoff dee butarem Tempel es ut, en doo daen nich maete, dan dee, en dee heilje Staut es dee Natsjoone fa tweeafeatich Moonat aewajaeft.[3] En ekj woa miene twee Zeij, aunjekjleet met Sakjleeda, Follmacht jaewe, en dee woare dusent twee hundat en tsastich Doag profitseihe.

Matteüs 5:32
Oba ekj saj junt daut waeaemma siene Fru gone lat fa irjent sest waut aus Eehebruch, drift aea to Eehebruch; en waeaemma ne Fru friet dee wajch jeschekjt es, brakjt de Eeehe.

2 Timoteüs 3:16
Aule Schreft es fonn Gott jejaeft, en es nutsboa tom Beleare, daut Onnrajchtet to bewiese, tom trajcht wiese, en tom unjarechte enn Jerachtichkjeit,

Openbaring 4:6-8
[6] Fer daem Troon wea en glausanet Maea, soo aus Kristaul; en medd emm Troon, en runt omm daen Troon weare feeha laewenje Teare dee faeare uk hinje foll Uage weare.[7] Daut easchte Tia wea soo aus en Leiw, daut tweede Tia wea soo aus en Kaulf, daut dredde Tia haud en Jesecht soo aus en Mensch, en daut feade Tia wea soo aus en fleajenda Odla.[8] En dee feeha laewendje Teare haude jieda sas flichte, en weare runt omm foll Uage; en saede Dach en Nacht oone Ru: "Heilich, Hielich, Heilich, Herr, dee Aulmajchtja Gott, dee doa wea, dee doa es, en dee doa kjemt."

1 Korintiërs 10:13
Doa es noch kjeene Fesaekjunk aewa junt jekome buta soont waut aulemaun bekaunt es: oba Gott es Tru, en woat nich toolote daut jie sulle em jratre fesocht woare aus jie fedroage kjenne; en woat met dee Feseakjunk en Wach moake so daut jie doa rut woare kome kjenne, soo daut jie daut fedroage kjenne.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001