A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 3]


1 Timoteüs 2:5
Dan doa es een Gott, en een Femedla tweschen Gott en Mensche, dee Maun Jesus Christus,

2 Timoteüs 3:16
Aule Schreft es fonn Gott jejaeft, en es nutsboa tom Beleare, daut Onnrajchtet to bewiese, tom trajcht wiese, en tom unjarechte enn Jerachtichkjeit,

Handelingen Apostelen 17:28
Dan wie laewe, en bewaeaje onns enn am, en sent enn am, soo aus uk walkje fonn june Dichta jesajcht ha: "Wie sent uk siene Nokome'.

Kolossenzen 2:9
Dan dee folle Gottheit wont enn am kjarpalich.

Hebreeën 4:12
Dan Gott sien Wuat es en laewendjet en kjraftjet Wuat, shoapa aus en tweeschniedjet Schweat, en schnit derch bott Seel en Jeist utaneen, en Jliet en Moakjt, en kaun Jedanke en Hoat Faeanaeme rechte;

Johannes 4:24
Gott es Jeist, en dee am aunbaede, motte aunbaede em Jeist en enne Woarhiet."

Matteüs 12:40
Dan soo aus Joona dree Doag en dree Nacht enn daem groota Fesch sien Buk wea, soo woat dee Menschesaen dree Doag en dree Nacht enn daut Hoat fonne Ead senne.

Openbaring 1:4
Jehaun, aun dee saewen Jemeente enn Asean: Jnod en Fraed aun junt fonn daem dee doa es, en dee doa wea, en dee kome woat, en fonn dee saewen Jeista dee fer sien Troon sent,

Titus 1:12
En jewessa fonn aeare eajna Profeete saed: "Dee Kjreeta sent emma Laeajna, beese, wile Teare, fule Fraeta.

1 Korintiërs 15:33
Lot ju nich feleide; schlachte Jesalschofft fedoaft goode Aunjewanheite.

1 Johannes 5:7-9
[7] En daut es de Jeist dee Zeichness jeft, wiel dee Jeist es de Woarheit.[8] Dan doa sent dree dee Zeichness jaewe: de Jeist en daut Wota en daut Bloot: en dise dree stemme toop.[9] Wan wie Mensche aea Zeichness naeme, Gott sien Zeichness es jrata; wiel dit es daut Zeichness daut Gott fonn sien Saen jezeicht haft.

Johannes 3:16-18
[16] Dan Gott haft dise Welt so Leef jehaut, daut hee sien eentsje Saen jeef, daut aula, dee aun am jleewe, nich feloare gone, oba daut eewje Laewe habe.[17] Dan Gott schekjt sien Saen nich enn dise Welt enenn omm dee to rechte, oba daut dee Welt derch am kunn seelich woare.[18] Waea aun am jleeft es nich jerecht; waea oba nich jleeft es aul jerecht, wiel hee nich aun daen eenstje Gottes Saen sien Nome jleeft.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001