A A A A A

Goed Karakter: [Zorgzaam]


1 Timoteüs 5:4
Oba wan ne Waetfrue Kjinje oda Grootkjinje haft, dan sele dee leare eascht aeare eajne Famielje Ea to wiese, en aeare Elre to fejelte, dan daut es Gott aunjenaem.

1 Timoteüs 3:15
oba wan sikj daut lang fetrakjt, daut du weete muchst woo eena sikj enn Gott sien Hus fehoole sull, dan daut es daem laewendje Gott siene Jemeent, dee Grunt en Stenda fa de Woarheit.

Johannes 8:32
Dan woa jie de Woarheit weete, en de Woarheit woat ju frie moake."

Openbaring 17:5
en opp aea Stearn wea en Nome jeschraewe, en Jeheemnes: BABIELOON DEE GROOTE, DEE MUTTA AEWA AULE HUARE, EN AUL DAUT AEAKELJET OPPE EAD.

Jakobus 1:27
Reine en ajchte Relijoon fer Gott daem Foda es dit: dee Weise en Waetfruehes enn aea Aelend beseakje, en sikj fonne Welt rein hoole.

Johannes 6:54
Dee waut mien Fleesch at en drinkjt mien Bloot haft daut eewje Laewe en ekj woa am aum latse Dach oppwakje.

Marcus 6:3
Es dit nich dee Temmamaun, Marie aea Saen, en Brooda aun Jakoobus, en Jooses, en Judas, en Siemoon? en sent siene Sestre nich hia mank onns?" En see oajada sikj aewa am.

Johannes 14:6
Jesus saed to am: "Ekj sie de Wajch, de Woarheit, en daut Laewe; kjeena kjemt nom Foda buta derch mie.

1 Timoteüs 5:8
Wan oba waea nich fa siene eajne Mensche fesorcht, en besondasch fa siene Famielje, dee haft daen Gloowe aufjesajcht en es oaja aus soona dee kjeen Gloowe haft.

Galaten 1:19
oba sach kjeene fonn dee aundre Apostel, buta Joakopp, daem Herr sien Brooda.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus auntwuad en saed to am: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj die: Waea nich wadajebuare es fonn Bowe, kaun Gott sien Rikj nich seene."[4] Nikodeemus saed to am: "Woo kaun en Mensch noch eemol jebuare woara wan hee oolt es? Kaun he tom tweeda mol em Muttalief enenn gone en wada jebuare woare?"[5] Jesus auntwuad: "En Woarheit, en Woarheit, saj ekj die: Wea nich ut Wota en Jeist jebuare es, kaun nich enn Gott sien Rikj ennen kome.

Hebreeën 12:14
Straeft de Fraed met aule Mensche no, uk Heilichkjeit, dan oone daut woat kjeen Mensch daem Herr seene.

Openbaring 17:18
En dee Fru dee du sachst es dee groote Staut dee en Kjeenichrikj haft aewa aule Kjeenije oppe Ead.

Matteüs 16:18
En ekj saj uk to die, Du best Peeta, en opp dis Steen woa ekj miene Jemeent buhe, en dee Puate fonne Hal woare nich de Aewahaunt ha doajaeajen.

Openbaring 17:9
Hia es dee Senn dee Weisheit haft. Dee saewen Kjap sent saewen Boaj, opp dee de Fru set, en doa sent saewen Kjeenije;

Filippenzen 4:6-7
[6] Doot nich sorje, leewa komt met aules emm Jebaed en aunhoole met Dank fer Gott, en lot am weete waut junt faelt![7] En Gott siene Fraed, dee wiet aewa aules jeit daut Mensche festone kjenne, woat june Hoate en Jedanke enn Jesus Christus bewoare!

Galaten 4:19
Miene Kjinje! omm daen ekj wada Jeburtsweedoag lied bott Christus enn junt Jestault aunjenome haft.

1 Petrus 3:15
oba heilicht Gott daem Herr em Hoat. Siet emma reed ne goode auntwuat to jaewe fa dee, dee junt froage waejen dee Hopninj dee enn ju es;

Openbaring 17:1
Donn kjeem eena fonn dee Enjel dee de saewen Komme haud, en raed met mie en saed: "Komm, ekj woa die daut Jerecht wiese aewa dee groote Hua dee opp fael Wotasch set,

Matteüs 18:15-18
[15] Nu wan dien Brooda sikj jaeajen die feschuldicht haft, dan go en hool am daut faea tweschen die en am auleen. Wan hee no die horcht, dan hast du dien Brooda jewonne;[16] Oba wan hee nich no die horcht, dan nem eent oda twee meeha met die, soo daut derch twee oda dree Zeij aules kaun bestaedicht woare.[17] Oba wan hee nich no daen horcht, dan saj dee Jemeent daut, en wan hee sogoa nich no dee Jemeent horcht, dan lot am soo aus en Heid oda en Takskollakjta to die senne.[18] Enn Woarheit saj ekj junt, wautemma jie oppe Ead binje, woat em Himel uk jebunge senne, en waut jie oppe Ead loosleese, woat em Himel uk jeleest senne.

Efeziërs 1:22-23
[22] en haft am aules unja siene Feet jelacht, en haft am daut Haupt jemoakt aewa aules to siene Jemeent,[23] woont sien Lief es, daut Follet fonn daem dee aules felle deit.

Efeziërs 5:23
Dan dee Maun es dee Fru aea Haupt, soo aus Christus daut Haupt es aewa dee Jemeent, en selfst dee Heilant es fa dee Kjarpa.

Handelingen Apostelen 4:32
Nu aul dee Mensche dee Jleewde weare toop enn een Hoat en Seel, en kjeena saed daut waut hee eajend sient wea, oba see haude aules em Jemeene,

1 Korintiërs 1:10
Nu pracha ekj ju, Breeda, derch onns Herr Jesus Christus sien Nome, daut jie enn eenichkjeit raede, daut doa nich Spoolunge unja ju sent, daut jie enn een Senn en eene Meeninj toop jebunge sent.

Johannes 12:48
Dee waut mie aufsajt en miene wead nich aunnemt, haft daut waut am rechte woat - daut Wuat, waut ekj jeraet ha, woat am rechte aum latse Dach.

Johannes 14:28
Jie heade mie to ju saje: Ekj go wajch en kom wada no ju. Haud jie mie leef, dan wudd jie ju freie daut ekj nom Foda go, wiel de Foda es jrata aus ekj.

Hebreeën 1:14
Sent dee nich aula deenende Jeista dee jeschekjt sent to deene waeajen daen dee boolt Seelichkjeit oawe woare?

Matteüs 18:10
Seet junt faea daut jie nich eent fonn dise Kjleene fe-achte, dan ekj saj junt daut aeare Enjel em Himel daem himlischa Foda sien Jesecht emma seene.

Efeziërs 6:12
Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.

Johannes 3:16
Dan Gott haft dise Welt so Leef jehaut, daut hee sien eentsje Saen jeef, daut aula, dee aun am jleewe, nich feloare gone, oba daut eewje Laewe habe.

Johannes 17:17
Heilj an enne Woarheit; dien Wuat es Woarheit.

Openbaring 2:9
Ekj weet woo du liede deist, en woo Oam du best, [oba du best Rikj] - en daut Lastre fonn daen, dee sikj selfst Jude nane, en daut nich sent, oba sent daem Soton siene Sienagoog.

Galaten 2:10
see wulle bloos ha daut wie aun dee Oame denkje sulle, en daut wull ekj uk jearen doone.

Romeinen 3:23
wiel aulamaun haft jesindicht en sent kort jekome aun Gott siene Harlichkjeit;

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001